Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Rydzewie

Statut Szkoły

 

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej

z Odziałem Przedszkolnym

w Rydzewie

 

Spis treści:

Rozdział 1.Informacje o Szkole                                                                                    s.   1- 4    

Rozdział 2. Funkcjonowanie Szkoły                                                                              s.   4-14

Rozdział 3. Organy Szkoły                                                                                           s. 14-23   

Rozdział 4. Organizacja pracy Szkoły                                                                           s. 23-31

Rozdział 5. Nauczyciele i inni pracownicy                                                                     s. 31-37 

Rozdział 6. Uczniowie Szkoły                                                                                      s. 37-44

Rozdział 7. Warunki i sposób oceniania uczniów                                                           s. 44-57

Rozdział 8. Egzamin ósmoklasisty                                                                               s. 57-59

Rozdział 9. Oddział przedszkolny                                                                                s. 59-64

Rozdział 10. Postanowienia końcowe                                                                           s. 64-68

 

Rozdział 1
Informacje o Szkole
§ 1

Nazwa Szkoły

 1. Szkoła używa nazwy: Szkoła Podstawowa  w Rydzewie.
 2. Nazwa i adres używane są w pełnym brzmieniu na pieczęciach i pieczątkach.
 3. Dopuszcza się skrót nazwy w brzmieniu: SP w Rydzewie.

§ 2

Informacje ogólne

 1. Szkoła Podstawowa w Rydzewie zwana dalej Szkołą  jest szkoła publiczną.
 2. Szkoła jest ośmioklasową szkołą podstawową.
 3. Siedzibą Szkoły jest budynek w Rydzewie  nr 6.
 4. Organem prowadzącym jest Gmina Rajgród.
 5. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą pełni Podlaski Kurator Oświaty.
 6. Szkoła jest  jednostką budżetową Gminy Rajgród.
 7. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 8. Szkoła jest placówką feryjną. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne  organizowane są przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

§ 3

Inne informacje o Szkole

 1. Zasady dotyczące rekrutacji i przyjmowania uczniów do Szkoły określają odrębne przepisy.
 2. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny.
 3. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat i przebiega w następujących  etapach kształcenia:
 1. Wychowanie przedszkolne organizowane w oddziale przedszkolnym,
 2. I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I-III,
 3. II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII.
 1. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

 

 1. Szkoła realizuje ustaloną dla niej podstawę programową kształcenia ogólnego oraz przewidziany dla niej w odrębnych przepisach ramowy plan nauczania.
 2. Nauka w szkole jest bezpłatna.
 3. Osoby niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę  w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, podlegające obowiązkowi szkolnemu korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
 4. W szkole organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę również dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.
 5. Kształcenie, wychowanie i opiekę  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizuje się na każdym etapie edukacyjnym, w integracji z uczniami pełnosprawnymi. 
 6. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
 7. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 8. Uczniom tym Szkoła zapewnia:
 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. warunki i sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów;
 3. zajęcia specjalistyczne, o których mowa w odrębnych przepisach;
 4. inne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów,  w tym zwłaszcza zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne;
 5. integrację dzieci lub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi i uczniami pełnosprawnymi;
 6. przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:
 1. obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, do  których zalicza się zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia ogólnego;
 2. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 3. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Formami działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoły są także zajęcia edukacyjne: religia, etyka oraz wiedza o życiu w rodzinie i doradztwo zawodowe organizowane w trybie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Zajęcia dodatkowe organizuje Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Zajęcia te mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.
 3. Szkoła może organizować także inne zajęcia niż wymienione w ust.12 i 13.
 4. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.

 

 1. W Szkole organizuje  się oddział przedszkolny. Cykl wychowania przedszkolnego wynosi jeden rok i obejmuje dzieci, które podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego.
 2. W Szkole działa biblioteka z czytelnią, świetlica szkolna i pomieszczenie do spożywania posiłków.

 

Rozdział 2
Funkcjonowanie Szkoły

§ 4

Cele i zadania Szkoły

 1. Szkoła podejmuje działania zmierzające do tworzenia optymalnych warunków  jej funkcjonowania w obszarze dydaktyki, wychowania i opieki, a także innej działalności statutowej oraz zapewnienia każdemu uczniowi warunków  do rozwoju  i  podnoszenia jakości swojej pracy.
 2. Działania te obejmują:
 1. efekty w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz innej działalności statutowej;
 2. organizację procesów  edukacyjnych;
 3. tworzenie warunków do rozwoju i aktywności uczniów;
 4. współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
 5. zarządzanie Szkołą.
 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające  z przepisów prawa, z Programu wychowawczo – profilaktycznego, Koncepcji pracy i rozwoju - dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska:
 1. umożliwia uczniom zdobycie wiedzy o nauce, kulturze, technice, przyrodzie, problemach kraju
  i świata;
 2. kształtuje umiejętność wykorzystywania wiedzy, zainteresowań i uzdolnień w celu dokonania wyboru dalszego kierunku kształcenia;
 3. przygotowuje do życia w rodzinie, szkole, środowisku i społeczeństwie;
 4. kształtuje tolerancję wobec innych ludzi, ich przekonań i postaw;
 5. przygotowuje do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, kształtuje wrażliwość na piękno, dbałość o poprawność języka polskiego;
 6. sprawuje opiekę odpowiednio do potrzeb uczniów oraz możliwości Szkoły;
 7. kształtuje poczucie odpowiedzialności za stan pomieszczeń szkolnych, poszanowanie własnego  warsztatu pracy;
 8. podejmuje działania na rzecz środowiska, Szkoły i innych dzieci, integruje nauczycieli, rodziców oraz uczniów.
 1. Szkoła nieodpłatnie:
 1. wypożycza uczniom podręczniki lub materiały ćwiczeniowe  w postaci papierowej lub
 2. zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów w postaci elektronicznej lub
 3. przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.
 1. Szkoła zapewnia rodzicom dostęp do gromadzonych przez nią informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki, dotyczących dziecka  lub ucznia, bez względu na postać i sposób przechowywania tych informacji.

§ 5
Sposób realizacji celów i zadań Szkoły

 1. Cele i zadania Szkoły realizowane są poprzez:
 1. pełną realizację programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych, dostosowując treści, metody i organizacje kształcenia do możliwości psychofizycznych uczniów w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 
 2. organizację nauki religii i etyki na życzenie rodziców;
 3. zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki i urządzeń sportowych, pracowni komputerowej z dostępem do Internetu;
 4. organizowanie zajęć pozalekcyjnych, stosownie do potrzeb  uczniów;
 5. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
 1. kierowanie uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej -  za zgodą rodziców – na badania specjalistyczne;
 2. organizowanie zajęć wspomagających rozwój uczniów z  trudnościami w nauce;
 1. umożliwienie rozwijania indywidualnego programu lub toku nauki uczniom o szczególnych uzdolnieniach;
 2. umożliwienie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych , organizację konkursów, zawodów sportowych, wycieczek,  obozów i innych szkolnych i pozaszkolnych imprez.
 1. Szkoła organizuje  i udziela uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających z :
 1. niepełnosprawności;
 2. niedostosowania społecznego;
 3. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. szczególnych uzdolnień;
 5. specyficznych trudności w uczeniu się;
 6. zaburzeń komunikacji językowej;
 7. choroby przewlekłej;
 8. sytuacji kryzysowych i traumatycznych;
 9. niepowodzeń edukacyjnych;
 10. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 11. trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.

                                                                                     

§ 6

 1. Szkoła organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na wspieraniu ich  w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych
  i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.
 2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oddziałów oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z:
 1. rodzicami uczniów;
 2. poradniami psychologiczno –pedagogicznymi,  w tym poradniami specjalistycznymi;
 3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
 4. innymi szkołami, przedszkolami, placówkami;
 5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci
  i młodzieży.
 1. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz
  w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, warsztatów, porad i konsultacji, oraz rodzicom  w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole następuje z inicjatywy ucznia, jego rodziców, Dyrektora Szkoły, nauczyciela, wychowawcy oddziału, specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, poradni, pracownika socjalnego, asystenta rodziny lub kuratora sądowego.
 3. Nauczyciel, wychowawcy oraz specjaliści w Szkole prowadzą obserwację pedagogiczną mająca na celu rozpoznanie u uczniów:
 1. trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I-III – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się lub
 2. szczególnych uzdolnień.
 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły, który w szczególności:
 1. tworzy zespół planujący i koordynujący udzielanie tej pomocy dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. ustala uczniowi objętemu pomocą psychologiczno –pedagogiczną formy tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane oraz informuje na piśmie rodziców ucznia o  formach  i zakresie pomocy;
 3. w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalone przez Dyrektora Szkoły formy, okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin,  w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, muszą zostać uwzględnione
  w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów;
 4. w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej (w tym specjalistycznej) uwzględnia się zawarte w nich zalecenia.

§ 7

 1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych oraz obowiązujących w szkołach przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny, w tym
  w szczególności sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych oraz podczas pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.
 2. W tym zapewnienia uczniom bezpieczeństwa Szkoła podejmuje następujące działania:
 1. uczniowie przebywający  w Szkole pozostają pod nadzorem wszystkich pracowników  Szkoły, których obowiązkiem jest natychmiastowa reakcja na wszelkie przejawy naruszenia bezpieczeństwa ucznia, stosując przyjęte w Szkole ustalenia;
 2. niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć w Szkole bez nadzoru upoważnionej do tego osoby;
 3. każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, w którym prowadzi zajęcia, dostrzeżone zagrożenia niezwłocznie zgłasza Dyrektorowi Szkoły;
 4. każdy nauczyciel systematycznie kontroluje obecność uczniów na swojej lekcji, reaguje na samowolne opuszczeniu klasy lub Szkoły przez ucznia;
 5. w salach o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadku każdy prowadzący zajęcia dba
  o przestrzeganie zasad BHP, oraz opiekun sali lekcyjnej opracowuje regulamin pracowni,
  a w określa zasady bezpieczeństwa i na początku każdego roku szkolnego zapoznaje z nimi uczniów;
 6. w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, wszystkie ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczącym, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów, a stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach;
 7. każdorazowo zapoznaje się uczniów z zasadami bezpiecznego ich wykonywania, a w przypadku gier sportowych – z zasadami bezpiecznego w nich udziału;
 8. uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalania się w danym dniu
  z wykonywania planowych ćwiczeń, informując o niedyspozycji rodziców (oprawnych opiekunów) ucznia;
 9. nauczyciele wychowawcy świetlicy sprawują opiekę i prowadzą zajęcia zgodnie z zasadami BHP, pod opieką jednego nauczyciela wychowawcy świetlicy może przebywać nie więcej niż 25 uczniów;
 10. wyznaczeni nauczyciele dyżurujący sprawują opiekę nad uczniami przebywającymi na stołówce szkolnej w związku  z korzystaniem przez nich z posiłków - zgodnie z ustalonym harmonogramem;
 11. nauczyciel może podjąć decyzję o zmianie miejsca lub czasu zajęć, odwołaniu  ich lub przerwaniu w przypadku ujawnienia zagrożenia stanu bezpieczeństwa uczniów;
 12. nauczyciele mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę przy wykonywaniu czynności które tego wymagają;
 13. opiekun pracowni komputerowej zobowiązany jest do aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów;
 14. po zakończonych zajęciach edukacyjnych, które są ostatnimi w danym dniu (zgodnie
  z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych) nauczyciel jest zobowiązany sprowadzić uczniów do szatni;
 15. nauczyciel, organizatorzy zabawy szkolnej  odpowiadają za jej prawidłowy przebieg i ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa podczas jej trwania, do momentu jej zakończenia  i opuszczenia Szkoły przez uczestniczących w niej uczniów;
 16. wychowawcy oddziałów przedszkolnych oraz oddziałów  klas I-III  odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów, którzy przebywają na placu zabaw pod ich opieką;
 17. wychowawcy klas omawiają lub przypominają zasady bezpieczeństwa w Szkole i poza nią  -
  w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, przed dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerwą świąteczną, feriami zimowymi i  letnimi oraz przed każdym wyjściem poza teren Szkoły i wycieczką;
 18. wychowawca oddziału w miejscu nauczania i wychowania przejmuje opiekę nad uczniem sygnalizującym złe samopoczucie, przeprowadza pogadanki dotyczące zdrowia i higieny  oraz przed każdym wyjściem i wycieczką;
 19. pracownicy obsługi są zobowiązani do natychmiastowego reagowania na przejawy zachowań uczniów mogące stanowić zagrożenia dla ich bezpieczeństwa i zdrowia oraz informować  o tym fakcie nauczyciela, wychowawcę oddziału lub Dyrektora szkoły;
 20. pracownicy obsługi dbają o bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, przy czym woźna zgłasza dostrzeżone usterki lub zniszczenia Dyrektorowi Szkoły;
 21. pracownicy obsługi w razie opadów śniegu oczyszczają przejścia ze śniegu lub lodu i posypują piaskiem, kontrolują stan wyposażenia na placu  zabaw.

                                                                                         

§ 8

Ustala się następujące zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę:

 1. każdy nauczyciel, który organizuje jednostkę lekcyjną w terenie, wycieczkę, wyjście na imprezę pozaszkolną zgłasza swoje wyjście Dyrektorowi Szkoły oraz przedkłada wypełnioną ”kartę wycieczki” lub „kartę wyjścia” w nieprzekraczalnym terminie 3 dni poprzedzających wyjście poza Szkołę;
 2. zasady opieki nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek, imprez  pozaszkolnych , imprez turystycznych określają odrębne przepisy; 
 3. na udział w lekcji w terenie, wycieczce, imprezie pozaszkolnej oraz imprezie turystycznej każdorazowo wymagana jest zgoda rodziców  ucznia;
 4. obowiązkiem każdego kierownika imprezy (opiekuna grupy) jest systematyczne sprawdzanie liczebności uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca i po przybycie do celu;
 5. kierownik wycieczki (biwaku) wydaje polecenia uczestnikom, w razie wypadku podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność;
 6. nie wolno organizować żadnych wyjść w teren podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi;
 7. zapewnienie przez szkołę opieki i bezpieczeństwa uczniom podczas wycieczek i imprez odbywa się w sposób określony w odrębnych przepisach.

 

§ 9

Ustala się następujące zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich:

 1. nauczyciele pełnią dyżury wg harmonogramu ustalonego na dany rok szkolny;
 2. w miesiącach wiosennych i letnich (w pogodne dni) nauczyciele dyżurują także na boisku szkolnym wg ustalonego harmonogramu;
 3. miejscem dyżuru nauczycieli są hole, korytarze, sala gimnastyczna, schody, szatnie, sanitariaty;
 4. dyżury pełnione są  w czasie poprzedzającym rozpoczęcie zajęć szkolnych, podczas przerw międzylekcyjnych  do zakończenia zajęć w Szkole;
 5. dyżur jest pełniony aktywnie, niedopuszczalne jest  w tym czasie przeprowadzanie rozmów 
  z rodzicami uczniów, nauczycielami dyżurującymi czy innymi osobami oraz wykonywanie czynności, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżuru;
 6. nauczyciele dyżurujący zapobiegają niebezpiecznym  zabawom  i zachowaniom na korytarzach, schodach i  w sanitariatach, nie dopuszczają do samowolnego opuszczania budynku, eliminują wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydają zakazy i egzekwują ich wykonywanie przez uczniów;
 7. nauczyciel  ma obowiązek stawienia się w ustalonym miejscu dyżuru, nie może samowolnie opuścić miejsca dyżuru bez ustalenia zastępstwa i powiadomienia o tym fakcie Dyrektora Szkoły;
 8. w razie nieobecności nauczyciela dyżur pełni zastępujący go nauczyciel lub Dyrektor Szkoły wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru;
 9. wychowawcy oddziałów klas I-III  pełnią dyżury zgodnie z ustalonym harmonogramem,
  a w pozostałym czasie stale sprawują opiekę nad uczniami swojego oddziału;
 10. w oddziałach klas I-III w przypadku zmiany nauczyciela uczącego w związku z nauczaniem religii, etyki, języka obcego i wychowania fizycznego, nauczyciele są zobowiązani do bezpośredniego przekazania opieki nauczycielowi uczącemu.

 

 

 

§ 10

Ustala się następujący tryb postępowania w podczas zaistnienia wypadku uczniowskiego:

 1. nauczyciel, będący świadkiem wypadku udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy, zawiadamia o wypadku Dyrektora Szkoły;
 2. jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce to pozostawia się nienaruszone w celu dokonania oględzin lub szkicu;
 3. jeżeli do wypadku doszło w godzinach popołudniowych lub wieczornych, nauczyciel udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy, zawiadamia rodziców ucznia oraz Dyrektora Szkoły,
  w razie konieczności wzywa pogotowie ratunkowe;
 4. jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wycieczki, wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik wycieczki i ponosiła nie odpowiedzialność oraz powiadamia o zdarzeniu rodziców ucznia i Dyrektora Szkoły.

 

§ 11

 1. Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne w miarę możliwości, udzielają pracownicy Szkoły. Następnie powiadamiają rodziców, którzy odbierają dziecko ze Szkoły i przejmują nad nim opiekę.
 2. W przypadku niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, wzywa się fachową pomoc medyczną, która przejmuje opiekę nad uczniem. W dalszym ciągu podejmuje się próby nawiązania kontaktu z rodzicami.

             

§ 12

 1. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć w Szkole bez nadzoru osoby do tego upoważnionej.
 2. Jeżeli pomieszczenie lub miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, sprzęt lub wyposażenie tych miejsc stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa nie należy dopuścić do rozpoczęcia zajęć. Jeżeli zagrożenie ujawni się w czasie prowadzenia zajęć, należy je  bezzwłocznie przerwać i opuścić zagrożone miejsce.
 3. Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których nie mają wstępu osoby nieuprawnione, odpowiednio się oznacza i zabezpiecza przed swobodnym do nich dostępem.
 4. Pomieszczenia Szkoły, a w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczyciela wychowania fizycznego, kuchnia, świetlica wyposażone są w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy. Nauczyciele i pracownicy są przeszkoleni w  zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 5. W salach lekcyjnych, w pracowniach oraz w sali gimnastycznej znajdują się regulaminy korzystania z tych pomieszczeń, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 6. Przy urządzeniach technicznych wywieszone są w widocznych miejscach instrukcje bezpiecznej obsługi, a każdy uczeń powinien być z nimi zapoznany przed rozpoczęciem pracy.
 7. Nauczyciele maja obowiązek zapoznać uczniów z zasadami metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę przy wykonywaniu czynności tego wymagających.

                                                                                       

§ 13

 1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu poprzez  Koło Wolontariusza.
 2. W ramach działalności Koła uczniowie  w szczególności:
 1. zapoznawani są z ideą wolontariatu jaką jest zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej
  i bezinteresownej pomocy innym;
 2. rozwijają postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
 3. udzielają pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczą  w obszarze życia społecznego i środowiska naturalnego;
 4. są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy, pracy na rzecz Szkoły;
 5. wspierają ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej;
 6. promują ideę wolontariatu w Szkole.


§ 14

 1. Cele  wychowawcze Szkoły i sposoby ich realizacji określa Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 2. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania profilaktyczne i prozdrowotne, które określa program, o którym mowa w ust.1.

§ 15

 1. W miarę posiadanych środków Szkoła organizuje pomoc materialną stałą lub doraźną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

§ 16

 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą:
 1. dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 1. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku:
 1. rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem;
 1. z przyczyn losowych (np. długotrwałe zwolnienie lekarskie, urlop  rodzicielski, urlop dla poratowania zdrowia);
 1. na pisemny wniosek rodziców wraz z uzasadnieniem złożonym Dyrektorowi Szkoły, w  szczególnie uzasadnionych przypadkach, wniosek powinien uzyskać akceptację  2/3 rodziców uczniów. Dyrektor po dokładnym zbadaniu sprawy podejmuje decyzję i informuje o niej pisemnie rodziców w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

§ 17


Organizacja i formy współdziałania Szkoły z rodzicami w zakresie nauczania,
wychowania i profilaktyki

 1. Szkoła stwarza warunki do współpracy rodziców z nauczycielami i organami Szkoły.
 2. Rodzice mają prawo do:
 1. znajomości Statutu Szkoły, Programu wychowawczo-profilaktycznego;
 2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu ośmioklasisty;
 3. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale i Szkole;
 4. uzyskania informacji na temat swojego dziecka;
 5. uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;
 6. aktywnego współudziału w procesie nauczania i wychowania swoich dzieci;
 7. wnioskowania o realizację obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub realizację obowiązku szkolnego poza Szkołą;
 8. występowania z wnioskiem o przyjęcie w trakcie roku szkolnego dziecka spoza obwodu do oddziału  szkolnego lub oddziału przedszkolnego;
 9. wnioskowanie o indywidualny program lub tok nauki swojego dziecka;
 10. wnioskowania o zorganizowanie zajęć specjalistycznych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 11. występowanie o zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez dziecko tych ćwiczeń lub  opinii o braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach;
 12. występowania z wnioskiem o przyjęcie dziecka powracającego  z zagranicy, 
 13. występowania o zorganizowanie i udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 14. otrzymania pisemnej informacji o ustalonych dla dziecka formach i okresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
 15. uczestnictwa w spotkaniach zespołu udzielającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej ich dziecku;
 16. wnioskowania o wyrażenie zgody na udział w spotkaniach zespołu innych osób, w szczególności lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty;
 17. uczestniczenia w opracowywaniu i modyfikowaniu programu edukacyjno-terapeutycznego oraz dokonywania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania  ucznia;
 18. wnioskowania o otrzymanie kopii programu edukacyjno-terapeutycznego;
 19. wnioskowania o organizację zajęć dodatkowych;
 20. kierowania i wyrażania opinii na temat pracy nauczyciela, z zachowaniem drogi służbowej: wychowawca oddziału, Dyrektor Szkoły, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organ prowadzący;
 21. wyrażania swoich opinii dotyczących pracy organów Szkoły;
 22. wyrażania opinii na temat pracy Szkoły do organu prowadzącego;
 23. zgłoszenia zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych albo roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania albo ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego lub ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego, została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen;
 24. przekazania Dyrektorowi Szkoły uznanych przez siebie za istotne danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;  
 25. wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej, jeżeli Szkoła dysponuje wolnymi miejscami, w terminie określonym w regulaminie;
 26. wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły;
 27. uzyskania od nauczyciela uzasadnienia ustalonej oceny dziecku;
 28. wglądu do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych dziecka;
 29. wystąpienia z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału, o powtarzanie klasy
  w przypadku dziecka będącego uczniem oddziału klas I-III;
 30. uczestnictwa  w charakterze obserwatora podczas egzaminu klasyfikacyjnego, w którym uczestniczy ich dziecko.                                                      

§ 18

 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania. Współdziałanie to polega na wymianie informacji i wspólnym ustalaniu strategii wychowawczych
   i dydaktycznych.
 2. Szkoła umożliwia rodzicom uczniów następujące formy kontaktów z nauczycielami:
 1. kontakt bezpośredni  formach:
 1. zebranie ogólnoszkolne;
 2. zebrania oddziałowe, które odbywają się wg ustalonego harmonogramu;
 3. rozmowy indywidualne w ramach dni otwartych Szkoły;
 4. indywidualne konsultacje z inicjatywy rodziców lub nauczyciela;
 5. obecność rodzica w charakterze obserwatora na zajęciach szkolnych;
 6. zajęcia otwarte;
 7. uroczystości szkolne, klasowe, zawody, rajdy, wycieczki;
 8. rozmowy telefoniczne;
 1. kontakt pośredni w formach:
 1. zapisy w Zeszycie kontaktów z rodzicami;
 2. zapisy w zeszycie przedmiotowym;
 3. zapisy w klasowym zeszycie opinii o uczniu;
 4. korespondencja listowna, mailowa,
 5. informacja przekazana przez  Dyrektora Szkoły, Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia;
 6. zapisy i oceny w dzienniku lekcyjnym.

§ 19
 

 1. Rodzice dziecka obowiązani są do:
 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły;
 2. zapewnienia systematycznego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
 4. informowania w terminie do 30 września każdego roku szkolnego Dyrektora Szkoły,  w obwodzie której dziecko mieszka o realizacji obowiązku szkolnego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;
 5. współpracy ze Szkołą w zakresie realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego;
 6. uczestnictwa w ogólnych i oddziałowych zebraniach rodziców oraz w indywidualnych sprawach ich dzieci na prośbę lub pisemne zawiadomienie nauczycieli, wychowawcy, oddziału, pedagoga szkolnego, Dyrektora Szkoły;
 7. systematycznej kontroli postępów edukacyjnych dziecka i wywiązywania się z obowiązków szkolnych;
 8. bieżącej kontroli zapisów w Zeszycie kontaktów z rodzicami i potwierdzania ich podpisem;
 9. wpisywania do Zeszytu kontaktów z rodzicami wniosku o usprawiedliwienie nieobecności dziecka w Szkole.

 

Rozdział 3
Organy Szkoły  i ich kompetencje

§ 20

 1. Organami Szkoły są:
 1. Dyrektor;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców;
 4. Samorząd Uczniowski.
 1. Każdy z organów wymienionych w ust.1 pkt 2-4 działa według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.

 

§ 21

 

 1. Dyrektor Szkoły:
 1. kieruje bieżącą działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
 2. sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny;
 3. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 4. wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
 1. Dyrektor  jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole.
 2. Szczegółowy zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora Szkoły określa organ prowadzący.

§ 22

 

Dyrektor  Szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą , a w szczególności:

 1. kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości;
 2. przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi jej zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
 3. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 4. powołuje Komisję Rekrutacyjną;
 5. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
 6. przedkłada Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku, ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;  do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
 7. dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
 8. podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;
 9. współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i  Samorządem Uczniowskim;
 10. stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo-opiekuńczej w Szkole;
 11. udziela na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą;
 12. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach i na zasadach określonych
  w Rozdziale 3 niniejszego Statutu;
 13. dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania;
 14. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
 15. powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w Szkole zespoły przedmiotowe
  i problemowo-zadaniowe;
 16. zwalnia uczniów z niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na zasadach określonych
  w odrębnych przepisach;
 17. udziela zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki zgodnie z odrębnymi przepisami;
 18. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
 19. opracowuje ofertę realizacji w Szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców;
 20. stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;
 21. opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad;
 22. wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i ich rodziców;
 23. powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych
  i sprawdzających na zasadach określonych w niniejszym Statucie;
 24. ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej;
 25. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.

 

§ 23

 

Dyrektor Szkoły organizuje jej działalność, a w szczególności:

 1. opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;
 2. opracowuje wspólnie z radą Pedagogiczną kalendarz imprez szkolnych;
 3. ustala harmonogram dyżurów nauczycielskich i kontroluje przebieg ich realizacji;
 4. organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi ich dokumentację;
 5. prowadzi dokumentację i dokonuje rozliczeń godzin ponadwymiarowych;
 6. nadzoruje organizację i przebieg wycieczek szkolnych;
 1. organizuje i koordynuje bieżącą działalność w zakresie nauczania i wychowania dla wychowawców klas I-VIII, świetlicy, biblioteki szkolnej;
 2. utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów klas I –VIII;
 3. kontroluje księgi ewidencji dzieci i uczniów oraz kontroluje spełnianie przez nich obowiązku szkolnego;
 4. opracowuje materiały analityczne oraz ocenę uzyskiwanych efektów kształcenia, wychowania
  i opieki;                                                                         
 5. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach umowy o pracę;
 6. określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 7. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań Szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i boisku szkolnym;
 8. dba o właściwe wyposażenie Szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
 9. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników Szkoły ustalonego porządku oraz dbałości
  o estetykę i czystość;
 10. dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na boisku szkolnym;
 11. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Szkoły zgodnie
  z odrębnymi przepisami.

 

§ 24

 

Dyrektor Szkoły  prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

 1. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły;
 2. dokonuje oceny pracy nauczycieli;
 3. dokonuje oceny pracy nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego;
 4. przyznaje nagrody Dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi Szkoły;
 5. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;
 6. udziela urlopów pracownikom zgodnie z odrębnymi przepisami;
 7. prowadzi akta osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;
 8. wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
 9. wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
 10. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;
 11. dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 12. określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
 13. współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania
  i zatwierdzania;
 14. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

 

§ 25

 

Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami:

 1. tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
 2. egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu;
 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w Szkole.

§ 26

 

 1. Dyrektor  prowadzi zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze w wymiarze dla niego ustalonym przez organ prowadzący.
 2. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie określonym ustawą oraz organ prowadzący.

 

§ 27
 

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo-wychowawcza.

§ 28
 

Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

 1. uchwala regulamin swojej działalności;
 2. podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;
 3. zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;
 4. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
 5. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów;
 6. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 7. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
 8. uchwala zmiany Statutu Szkoły.

 

§ 29

 

Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniodawczych:

 1. opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
 2. opiniuje propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
 3. opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
 5. opiniuje tygodniowy  rozkład zajęć edukacyjnych;
 6. opiniuje formy realizacji dwóch  godzin wychowania fizycznego.


 

§ 30

 

Rada Pedagogiczna ponadto:

 1. przygotowuje projekt zmiany Statutu i upoważnia Dyrektora do opracowania i ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu;
 2. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły;
 3. ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;
 4. uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
 5. wybiera delegatów do Rady Szkoły,  przypadku, gdy taka  będzie tworzona;
 6. wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 7. zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

 

§ 31

 

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.
 2. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 3. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, zgodnie z trybem określonym  w ustawie.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
 5. Protokoły zebrań Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie pisemnej. Sposób dokumentowania działalności określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

 

§ 32

 

 1. W  Szkole działa Rada Rodziców.
 2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem Szkoły.
 3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami Szkoły.
 4. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.
 5. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, w głosowaniu tajnym.
 6. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców;
 2. szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;
 3. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
 1. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego Statutu.
 2. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.

 

§ 33

 

 1. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:
 1. uchwala regulamin swojej działalności;
 2. ustala program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 1. Program, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,  Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.

 

§ 34

 1. Rada Rodziców opiniuje:
 1. podjęcie działalności przez organizacje i stowarzyszenia;
 2. pracę nauczyciela do ustalenia oceny pracy nauczyciela za okres stażu.

Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania

zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela. Nie przedstawienie opinii nie

wstrzymuje postępowania;

 1. program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy Szkoła otrzymała polecenie opracowania takiego programu;
 1. Rada Rodziców może:
 1. wnioskować do Dyrektora o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
 2. występować do Dyrektora, innych organów Szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;
 3. delegować swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

 

§ 35

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Każdy uczeń jest członkiem Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas członkami samorządów klasowych.
 2. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego,  który określa
  w szczególności wewnętrzną strukturę organów Samorządu, szczegółowe zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów Samorządu, tryb podejmowania uchwał.
 3. Zebrania  Samorządu Uczniowskiego są protokołowane.
 4. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności:
 1. pobudzanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;
 2. współdziałanie z Dyrektorem w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki;
 3. współdziałanie w rozwijaniu, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych, organizowaniu wypoczynku  i rozrywki;
 4. dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i Szkoły;
 5. organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym;
 6. zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar;
 7. rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich.
 1. W ramach kompetencji stanowiącej do Samorządu Uczniowskiego należy uchwalanie regulaminu swojej działalności, o którym mowa w ust.2.
 2. Do kompetencji opiniujących Samorządu Uczniowskiego należy:
 1. możliwość przedstawiania  Dyrektorowi i innym organom Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;
 2. wyrażanie opinii w sprawie:
 1. programu wychowawczo- profilaktycznego Szkoły;
 2. ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 3. oceny pracy nauczyciela - na wniosek Dyrektora.
 1. Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela opiekuna.
 2. Działalność Samorządu Uczniowskiego musi być zgodna ze Statutem Szkoły oraz regulaminami wewnętrznymi obowiązującymi w Szkole.


§ 36

 

 1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
 2. Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi w celu ich powielenia i przekazania każdemu organowi Szkoły.
 3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 4. Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 5. Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, oprócz uchwał personalnych, podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
 6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd  Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej zebraniu.
 7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
 8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad  określonych w Statucie Szkoły.
 9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem zasad określonych
  w § 38  niniejszego Statutu.
 10. Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych organów  Szkoły organizuje Dyrektor.


§ 37
 

 1. Organy Szkoły mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
 2. Organy Szkoły są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji statutowych celów i zadań Szkoły.
 3. Współdziałanie organów Szkoły obywa się według następujących zasad:
 1. pozytywnej motywacji;
 2. partnerstwa;
 3. wielostronnego przepływu informacji;
 4. aktywnej i systematycznej współpracy;
 5. rozwiązywania sporów w drodze mediacji.
 1. Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor Szkoły.
 2. Współdziałanie organów Szkoły  obejmuje w szczególności:
 1. zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach prawa oraz
  w Statucie Szkoły poprzez:
 1. udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej;
 2. organizację zebrań przedstawicieli organów Szkoły;
 3. możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły;
 4. rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów;
 1. opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych przepisami prawa, niniejszym Statutem i regulaminami poszczególnych organów;
 2. bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły o planowanych i podejmowanych działaniach lub podjętych decyzjach.
 1. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Szkoły ustala Dyrektor Szkoły.

 

 

§ 38

 1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:
 1. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora;
 2. przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor  jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
 3. Dyrektor podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
 4. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od dnia złożenia informacji o sporze.
 1. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów Szkoły, z tym, że Dyrektor  wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 2. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności przeprowadza postępowanie mediacyjne,
  a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 3. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
 4. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

 

Rozdział 4

Organizacja pracy Szkoły
 

§ 39

 1. Szczegółową organizację  nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły.
 2. Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza organ prowadzący, po uprzednim wyrażeniu opinii przez: Radę Pedagogiczną, organizację związków zawodowych, organ  sprawujący nadzór pedagogiczny nad Szkołą.
 3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy. Dyrektor Szkoły przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zapoznaje Radę Pedagogiczną na jej zebraniu ze szczegółowym kalendarzem organizacji roku szkolnego. Może także ustalić w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w wymiarze do 6 dni, przy akceptacji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 4. W dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. Szkoła informuje rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych  w tych dniach.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,  niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć  dydaktyczno-wychowawczych Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może za zgodą organu prowadzącego ustalić inne dodatkowe dni wolne, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.
   

 

 

§ 40

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ucznia i nauczyciela.
 2. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa półrocza zakończone klasyfikacją uczniów. Pierwsze półrocze trwa w okresie od rozpoczęcia roku szkolnego do 31 stycznia, drugie półrocze trwa od 1 lutego do najbliższego piątku po 20 czerwca.

§ 41

 1. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach:
 1. I etap: oddziały klas I-III – edukacja wczesnoszkolna:
 2. II etap: oddziały klas IV – VIII.

§ 42

 1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o prowadzeniu zajęć w innym wymiarze.
 2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia, szczegółowy rozkład dzienny ustala nauczyciel.

§ 43

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony  z uczniów, którzy w roku szkolnym uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych planem nauczania i programami wpisanymi do Szkolnego Zestawu Programów dla danego etapu edukacyjnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Dyrektora Szkoły.
 2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
 3. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych,  do oddziału klasy I, II lub III ucznia zamieszkałego w obwodzie Szkoły, Dyrektor Szkoły po poinformowaniu Rady Rodziców, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust.2, z zastrzeżeniem ust.4 i 5.
 4. Dyrektor Szkoły może odstąpić od podziału oddziału, zwiększając  liczbę uczniów ponad liczbę 25
  (nie więcej niż dwóch uczniów) na wniosek Rady Rodziców, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 5. Jeżeli przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy Szkoły, powodujących skutki finansowe, Dyrektor Szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 6. Oddział, w  którym zwiększono liczbę uczniów zgodnie z ust. 3 i 4 może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 7. Liczba uczniów w oddziale klas IV – VIII nie może przekraczać 30.

 

§ 44

 1. W oddziałach klas IV – VIII dokonuje się podziału na grupy z zachowaniem zasad wynikających 
  z odrębnych przepisów.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podział na grupy może być dokonany za zgodą organu prowadzącego.
 3. Liczba uczniów na zajęciach pozalekcyjnych zależy od charakteru prowadzonych zajęć i wymaga akceptacji Dyrektora Szkoły.
 4. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów oddziałów klas IV –VIII są realizowane w formie:
 1. zajęć klasowo-lekcyjnych;
 2. zajęć do wyboru przez uczniów spośród następujących: zajęć sportowych, zajęć sprawnościowo-zdrowotnych, zajęć tanecznych, aktywnej turystyki.
 1. Zajęcia klasowo-lekcyjne realizowane są w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny lekcyjne.
 2. Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, godzin zajęć do wyboru przez uczniów, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia.
 3. Dyrektor Szkoły przygotowuje propozycję zajęć do wyboru przez uczniów z uwzględnieniem:
 1. potrzeb zdrowotnych uczniów, ich zainteresowań oraz osiągnięć w danej dziedzinie sportu lub aktywności fizycznej;
 2. uwarunkowań lokalnych;
 3. miejsca zamieszkania uczniów;
 4. tradycji sportowych środowiska i Szkoły;
 5. możliwości kadrowych.
 1. Propozycję zajęć do wyboru przez uczniów Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, przedstawia do wyboru uczniom.
 2. Uczniowie dokonują wyboru zajęć za zgodą rodziców.

 

§ 45

Organizacja zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych)

 1. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.
 2. Zajęcia, o których mowa w ust.1, realizowane są w celu udzielenia uczniom pomocy 
  w przezwyciężeniu trudności, rozwijania uzdolnień lub pogłębienia zainteresowań uczniów. 
 3. Zajęciami dodatkowymi w  Szkole są w szczególności:
 1. koła zainteresowań: przedmiotowe, techniczne, artystyczne, szachowe, czytelnicze, sportowe oraz inne,
 2. gry i zajęcia ruchowe dla uczniów klas I-III (na boisku szkolnym i w salach gier i zabaw),
 3. zajęcia wyrównawcze,
 4. zajęcia profilaktyczno-wychowawcze (mające na celu kształtowanie osobowości dziecka
  i wspieranie jego rozwoju społeczno-emocjonalnego),
 5. zajęcia przygotowujące  uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, zawodach  sportowych,
 6. zajęcia przygotowujące uczniów  do egzaminu ósmoklasisty,
 7. prowadzenie chóru szkolnego,
 8. prowadzenie zajęć ze szkolnym klubem sportowym,
 9. organizacja uroczystości szkolnych,
 10. redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej,
 11. wolontariat,
 12. wycieczki, udział w przedstawieniach teatralnych, koncertach.

 

§ 46

 1. Zajęcia wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności  w nauce, w szczególności
  w spełnieniu wymagań edukacyjnych  wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego.
 2. Zajęcia, o których mowa w ust.1, prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych.
 3. Liczba uczestników zajęć wyrównawczych wynosi do 6.
 4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i pogłębiające zainteresowania uczniów organizuje się dla uczniów uzdolnionych oraz prowadzi się  je z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzi nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły.
 5. Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust.4, wynosi do 8.
 6. W przypadku  realizacji  innego rodzaju zajęć niż wymienione w ust. 1 i 4, liczba uczestników  tych zajęć ustalana jest przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu  nauczycielem prowadzącym  zajęcia.
 7. Udział ucznia w zajęciach wymienionych w § 45 ust.3 jest dobrowolny, a efekty jego pracy nie podlegają ocenie w skali stopni szkolnych.

§ 47

 1. Godzinowy wymiar i zakres zajęć dodatkowych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 2. Przydzielenie zajęć dodatkowych nauczycielom następuje po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w zakresie organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 3. Wymiar zajęć dodatkowych nie wlicza się do pensum.

 


§ 48

 1. Diagnozę potrzeb i zainteresowań uczniów przeprowadza się w każdym roku szkolnym
  w miesiącu kwietniu w oparciu o wyniki  ankiety skierowanej do uczniów i ich rodziców, a także
  w oparciu o wyniki monitorowania potrzeb uczniów prowadzonego na bieżąco przez  Dyrektora Szkoły. 
 2. Diagnozę potrzeb i zainteresowań uczniów z wykorzystaniem ankiety przeprowadza nauczyciel wyznaczony  przez Dyrektora Szkoły.

 

§ 49

 1. Nauczyciel, któremu w danym roku szkolnym przydzielono prowadzenie  zajęć dodatkowych,
  o których mowa w § 45 ust.3, pkt 1-8 i 10-11, jest obowiązany do ich dokumentowania
  w dzienniku zajęć dodatkowych.
 2. Do dziennika zajęć dodatkowych wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, tygodniowy plan zajęć, daty i czas trwania i tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów  na zajęciach. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

§ 50

Świetlica szkolna

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich  rodziców lub  warunki związane z dojazdem do domu, Szkoła organizuje świetlicę szkolną.

§ 51

 1. Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza może być utworzona w zależności od potrzeb z:
 1. grupy uczniów jednego oddziału;
 2. uczniów z dwóch klas o niewielkiej rozpiętości wieku;
 3. uczniów z  trzech lub więcej klas o różnym wieku.
 1. Liczba u uczniów w grupie wychowawczej nie może przekroczyć 25 uczniów.
 2. Czas trwania zajęć wychowawczo-opiekuńczych w świetlicy ustala się w wymiarze 45 minut. Godzina pracy świetlicy wynosi 60 minut.
 3. Świetlica zapewnia uczniom bezpieczeństwo poprzez:
 1. stałą obecność wychowawcy w pomieszczeniu, w którym przebywają uczniowie;
 2. wyposażenie w meble, urządzenia i pomoce bezpieczne dla uczniów;
 3. zapoznanie uczniów korzystających ze świetlicy z jej regulaminem i systematyczne kontrolowanie jego przestrzegania.

 


§ 52

Do zadań nauczyciela wychowawcy  świetlicy należy:

 1. organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej i odrabiania zadań domowych w  świetlicy;
 2. organizowanie gier zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach świetlicy i na  powietrzu, mający na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;
 3. ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz organizowanie zajęć w tym zakresie;
 4. stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków życia codziennego;
 5. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 6. rozwijanie samodzielności, samorządności oraz aktywności społecznej;
 7. współdziałanie z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym.

 

§ 53

Nauczyciel - wychowawca świetlicy  jest odpowiedzialny za:

 1. właściwą organizację zajęć wychowawczo-opiekuńczych;
 2. regularne, ustalone i uzgodnione z rodzicami rozkładem zajęć świetlicy, uczęszczanie dzieci na zajęcia;
 3. utrzymanie właściwego stanu estetycznego i higieniczno-sanitarnego pomieszczeń świetlicy;
 4. zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece (w czasie zajęć w świetlicy i poza nią);          
 5. stosowanie wobec dzieci określonych regulaminem świetlicy nagród i kar;
 6. utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i rodzicami;
 7. prowadzenie dziennika zajęć świetlicy.

§ 54

 1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności prawo do:
 1. korzystania z pomocy wychowawcy podczas odrabiania zadań domowych;
 2. uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w świetlicy.
 1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności obowiązek:
 1. utrzymywania ładu i porządku w świetlicy;
 2. wykonywania poleceń  nauczyciela wychowawcy;
 3. nieoddalania się ze świetlicy bez powiadomienia nauczyciela wychowawcy.

 

§ 55

 1. Szczegółowy sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa Dyrektor Szkoły w Regulaminie pracy świetlicy.
 2. Regulamin, o którym mowa w ust.2, określa w szczególności  zasady organizacji zajęć, ramowy rozkład zajęć, rozkład dnia, godziny pracy świetlicy w danym roku szkolnym.

 

§ 56

 1. W Szkole funkcjonuje stołówka szkolna. W stołówce szkolnej prowadzone jest dożywianie. Uczniowie korzystają z możliwości spożycia ciepłego posiłku – obiadu.
 2. Wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym    szkołę.
 3. Z obiadów mogą korzystać wszyscy chętni oraz uczniowie zakwalifikowani przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie.
 4. Obiady wydaje się również na wynos w godzinach pracy stołówki.
 5. Wydawanie obiadów dla uczniów koordynują i nadzoruje nauczyciel dyżurujący zgodnie planem dyżurów.
 6. Stołówka jest czynna od godz. 10.20 do 10.35 w dni nauki szkolnej.
 7. Zasady organizacji pracy stołówki określa Dyrektor Szkoły w Regulaminie stołówki.
   

§ 57

Biblioteka szkolna

 1. W Szkole funkcjonuje biblioteka.
 2. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, realizacji edukacji czytelniczej i medialnej.
 3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.
 4. W skład biblioteki wchodzą: wypożyczalnia, czytelnia oraz magazyn książek.
 5. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
 1. gromadzenie i upowszechnianie zbiorów;
 2. korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczeń poza bibliotekę;
 3. prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami w ramach realizacji  programu przysposobienia czytelniczo-informacyjnego;
 4. korzystanie ze zbiorów multimedialnych.
 1. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor Szkoły.
 2. Zasady wypożyczania książek, czasopism i zbiorów specjalnych oraz korzystania z nich
  w czytelni, a także zasady zwrotu należności za materiały zniszczone i zagubione reguluje Regulamin biblioteki, który opracowuje nauczyciel bibliotekarz i zatwierdza Dyrektor Szkoły.                                                                            

 

 

§ 58

Biblioteka funkcjonuje w oparciu o następujące zasady:

 1. biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz, który ponosi materialną odpowiedzialność za zgromadzone zbiory;
 2. bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły. Zapewnia on bibliotece właściwe pomieszczenia, wyposażenie i środki finansowe warunkujące jej prawidłowe funkcjonowanie, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia.
 3. zbiory biblioteki obejmują dokumenty piśmiennictwa, materiały audiowizualne i multimedialne niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły.

                                                                                

§ 59

 1. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują pracę pedagogiczną i prace organizacyjne.
 2. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
 1. udostępniania zbiorów;
 2. udzielania potrzebnych informacji;
 3. udzielania porad przy  wyborze lektury;
 4. prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego przy współpracy wychowawców
  i nauczycieli poszczególnych przedmiotów;
 5. pomocy nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji;
 6. przedstawiania informacji, na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji pedagogicznej, o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
 7. prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa.
 1. W ramach prac organizacyjnych nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
 1. gromadzenia i opracowywania zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. zabezpieczenia zbiorów przed zniszczeniem, ich wymiany, inwentaryzacji oraz odpisywania ubytków w tych materiałach;
 3. sporządzania planu pracy oraz półrocznego i rocznego sprawozdania z pracy;
 4. prowadzenia statystyk wypożyczeń, dziennika pracy biblioteki;
 5. prowadzenia i rozbudowania warsztatu informacyjnego biblioteki;
 6. prowadzenia dokumentacji bibliotecznej.

 

 

§ 60

 1. W Szkole zorganizowana jest czytelnia.
 2. Czytelnia jest pracownią szkolną, której zadaniem wraz z biblioteką jest koordynowanie procesu edukacji czytelniczej i informacyjnej oraz multimedialnej realizowanego przez nauczycieli, popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
 3. Z czytelni korzystają uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły oraz rodzice.
 4. W czytelni gromadzony jest księgozbiór podręczny, programy komputerowe, do których czytelnik ma dostęp bezpośredni. Umożliwiony jest także stały dostęp do Internetu.
 5. Na księgozbiór podręczny składa się w szczególności:
 1. spis bibliograficzny nowości wydawniczych;
 2. encyklopedie;
 3. słowniki języków obcych, ortograficznych i innych;
 4. atlasy geograficzne, historyczne i inne;
 5. poradniki i czasopisma metodyczne dla nauczycieli;
 6. czasopisma popularno-naukowe;
 7. komplet najnowszych (aktualnych) podręczników, programów multimedialnych do poszczególnych przedmiotów niezbędnych do kształcenia w Szkole.
 1. Godziny pracy czytelni dostosowane są do planu zajęć obowiązującego na dany rok szkolny.
 2. Szczegółowe zadania oraz organizację pracy czytelni określa Regulamin wewnętrzny biblioteki.

 

Rozdział 5.
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§ 61

 1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają
  odrębne przepisy.
 3. Nauczyciele i pozostali pracownicy są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego    na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.
 4. Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły, utrzymanie obiektu Szkoły i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 5. Wszyscy pracownicy Szkoły są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy Statutu, wewnętrznych regulaminów i przyjętych w Szkole procedur.
 6. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli i pozostałych pracowników określa Dyrektor Szkoły 
   z uwzględnieniem:
 1. odpowiedzialności za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;
 2. odpowiedzialności za powierzone mienie;
 3. współpracy z rodzicami;
 4. doskonalenia warsztatu pracy;
 5. realizacji zadań wynikających z obowiązujących regulaminów.

 

 

 

§ 62

Zakres zadań nauczyciela

 1. Nauczyciel sprawuje:
 1. bezpośrednią opiekę nad uczniami przebywającymi na terenie Szkoły podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych;
 2. opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie wycieczek i zorganizowanych wyjść;
 3. opiekę nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych. Jest obowiązany do pełnienia dyżurów zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz harmonogramem ustalającym porządek, czas i terminy dyżurów.
 1. Nauczyciel w ramach powierzonych mu obowiązków:
 1. wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania;
 2. dba o pomoce dydaktyczne i powierzony mu sprzęt szkolny;
 3. stosuje przyjęte przez Szkołę zasady, warunki i sposób oceniania uczniów;
 4. bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów oraz sprawiedliwie ich traktuje;
 5. systematycznie rozwija i doskonali własne umiejętności dydaktyczne i wychowawcze oraz podnosi poziom wiedzy merytorycznej;
 6. przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz innych form współzawodnictwa naukowego i sportowego;
 7. udziela indywidualnej  pomocy uczniom w przezwyciężaniu problemów w nauce;
 8. rozpoznaje odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w tym zainteresowań i uzdolnień oraz niezwłocznie udziela uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej z nim pracy;
 9. czynnie uczestniczy we wszystkich zebraniach i zespołach Rady Pedagogicznej, w skład których został powołany.
 1. Nauczyciel w szczególności ma prawo do:
 1. wyboru programu nauczania oraz jego realizacji z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych lub jego realizacji bez zastosowania podręcznika lub ww. materiałów;
 2. decydowania o formach i metodach pracy w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 3. egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań edukacyjnych;
 4. zgłaszania projektów innowacji pedagogicznych;
 5. wystąpienia  wnioskiem do Dyrektora Szkoły o odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi w sytuacji prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania.
 1. Nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za :
 1. prawidłowy przebieg prowadzonych przez siebie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie w nich właściwych metod pracy;
 2. jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 3. włączanie się w proces edukacyjny Szkoły zgodnie z jej charakterem, Programem wychowawczo-profilaktycznym Szkoły;
 4. uwzględnienie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów;
 5. życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć prowadzonych w Szkole i poza nią;
 6. przestrzeganie wewnątrzszkolnych zasad, warunków i sposobu oceniania;
 7. powierzone mu mienie Szkoły.
 1. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 63

Zakres zadań logopedy

 1. Do zadań logopedy należy w szczególności:
 1. przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,
 2. diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej,
 3. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,
 4. organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 5. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 6. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,
 7. współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,
 8. wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

 

 

§ 64

Zakres zadań wychowawcy oddziału

 

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
 2. przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 3. rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez ucznia.
 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:
 1. otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków;
 2. współdecyduje z samorządem klasy i rodzicami o planie wychowawczym na dany rok szkolny oraz dłuższe okresy;
 3. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych  uczniów, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów z dysfunkcjami oraz niepowodzeniami szkolnymi);
 4. utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami uczniów w celu:
 1. poznania i ustalenia potrzeb dydaktyczno-wychowawczych ich dzieci;
 2. udzielania im pomocy w oddziaływaniach wychowawczych;
 3. włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły;
 4. informowania o postępach w nauce i zachowaniu ucznia;
 5. powiadamiania o przewidywanej dla ucznia śródrocznej/rocznej ocenie niedostatecznej na 30 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej;
 6. współpracuje z logopedą w rozpoznawaniu różnorodnych potrzeb  uczniów.
 1. Wychowawca klasy jest zobowiązany zapoznać uczniów z:
 1. zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
 2. sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
 3. z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
 4. zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

 

§ 65

 1. Wychowawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji klasy: dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen i innej ustalonej w Szkole dokumentacji szkolnej.
 2. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej  ze strony Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
 3. Wychowawca ustala spójne z Programem wychowawczo-profilaktycznym treści  i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.
 4. Wychowawca ustala uczniowi ocenę zachowania w oparciu o obowiązujące w Szkole zasady oceny zachowania uczniów.


§ 66

 1. Szczegółowe formy spełniania zadań wychowawcy polegają na:
 1. programowaniu i organizowaniu procesu wychowania w zespole klasowym, w tym opracowaniu planu wychowawczo-profilaktycznego na dany rok szkolny;
 2. dbaniu o systematyczne uczęszczanie uczniów do Szkoły, analizie frekwencji uczniów i klasy;
 3. udzielaniu porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia we współpracy z nauczycielem koordynującym zadania z zakresu doradztwa zawodowego w Szkole;
 4. informowaniu uczniów i rodziców o zasadach oceny zachowania;
 5. utrzymywaniu stałych kontaktów z rodzicami uczniów;
 6. organizowaniu zebrań klasowych i konsultacji z rodzicami.
 1. Wychowawca odpowiada za:
 1. osiąganie zamierzonych celów wychowawczych powierzonego mu oddziału;
 2. integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczo-profilaktycznego  klasy i Szkoły;
 3. poziomu opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków znajdujących się
   w trudnej sytuacji szkolnej lub społecznej;
 4. bezpieczeństwo wychowanków w czasie organizowanych imprez klasowych, wycieczek, spotkań.

 

§ 67
Zakres działań lidera WDN

 1. Lider WDN współpracuje z Dyrektorem Szkoły w zakresie planowania i organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 2. Do zadań lidera WDN należy w szczególności:
 1. wspieranie nauczycieli w rozwoju ich j kompetencji wychowawczych i dydaktycznych, w tym doskonalenie form i metod pracy nauczyciela, ich odpowiedzialności za rozwój ucznia oraz kształcenia umiejętności rozwiązywanie aktualnych problemów szkolnych;
 2. diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia,
 3. koordynowanie działań szkoły w ramach sieci współpracy i samokształcenia;
 4. współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli;
 5. przygotowanie oferty  szkoleń w ramach wspomagania nauczycieli;
 6. przygotowanie projektu organizacji doskonalenia nauczycieli,  w tym projektu uchwały Rady Pedagogicznej w zakresie ustalenia tej organizacji;
 7. prowadzenie dokumentacji procesu doskonalenia nauczycieli w Szkole.

 

§ 68
Zespoły nauczycielskie

 1. Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli zespoły nauczycieli prowadzących zajęcia
  w danym oddziale, wychowawcze lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 2. Utworzenie, ustalenie składu osobowego, określenie zakresu działalności zespołu wymaga formy uchwały Rady Pedagogicznej.
 3. Likwidacja zespołu następuje w trybie przewidzianym dla jego powołania.
 4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący  powołany przez Dyrektora Szkoły, na wniosek zespołu.         Kadencja przewodniczącego zespołu trwa 3 lata.
 5. Przewodniczący zespołu jest odpowiedzialny za:
 1. sporządzenie planu pracy zespołu na dany rok szkolny, zgodnego z zadaniami ustalonymi
  w planie pracy szkoły oraz potrzebami zespołu;
 2. dokumentacje zebrań zespołu;
 3. opracowanie wniosków dotyczących tematyki spotkań, organizacji pracy zespołu;
 4. przedstawienie, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, Radzie Pedagogicznej sprawozdania z pracy zespołu.
 1. Odwołanie przewodniczącego zespołu przed upływem kadencji następuje w trybie przewidzianym dla jego powołania.
 2. Zespoły działają wg opracowanych planów pracy.
 3. Zebrania zespołów są protokołowane.

§ 69

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego  zadaniem jest
   w szczególności:
 1. ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;
 2. korelowanie treści przedmiotowych przekazywanych na poszczególnych przedmiotach;
 3. zintegrowanie wysiłków wszystkich uczących w danym oddziale nauczycieli w celu stworzenia właściwego oddziaływania emocjonalnego i wychowawczego na cały zespół klasowy;
 4. analizowanie uzyskiwanych efektów kształcenia i rekomendowanie stosownych wniosków związanych z ze zmianą organizacji kształcenia Radzie Pedagogicznej;
 5. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego, w tym dla początkujących nauczycieli;
 6. opiniowanie przygotowanych w szkole innowacyjnych programów nauczania;
 7. współdziałanie w organizowaniu szkolnych pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu  ich wyposażenia;
 8. opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposób badania wyników nauczania;
 9. przygotowanie propozycji zadań do przeprowadzenia próbnego egzaminu uczniów klasy ósmej.

 

§ 70

 1. Nauczyciele, którym powierzono szczególnej opiece oddział szkolny, tworzą zespół wychowawczy.
 2. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:
 1. zorganizowanie współpracy wychowawców dla uzgodnienia sposobów realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły;
 2. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia w zakresie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi uczniów Szkoły;
 3. opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów;
 4. współdziałanie w zakresie organizowania i przeprowadzania imprez ogólnoszkolnych środowiskowych;
 5. wspieranie wychowawcy klasy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 6. wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o wyróżnienie lub ukaranie ucznia;
 7. analizowanie sytuacji uczniów mających trudności w nauce i opracowywanie sposobów udzielania im skutecznej pomocy,
 8. współpraca z logopedą.

                                                                                                                                                             

§ 71
Pracownicy niepedagogiczni

 1. Szkoła zatrudnia:
 1. pracowników obsługi: sprzątaczki;
 1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach obsługi są zobowiązani do wykonywania pracy zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków opracowanym przez Dyrektora Szkoły do zajmowanego stanowiska. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.
 2. Szczegółowy zakres czynności na stanowiskach pracy znajduje się, w teczkach akt osobowych pracowników.
 3. Do podstawowych obowiązków obsługi należy w szczególności:
 1. wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
 2. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
 3. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
 4. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
 5. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 6. sumienne i staranne wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły.

 

Rozdział 6
Uczniowie Szkoły

§ 72

 1. Określa się zakres praw i obowiązków ucznia Szkoły w oparciu o podstawowe uprawnienie do wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach  w przypadku ich naruszenia.
 2. Podstawowe uprawnienie ucznia, o którym mowa w ust.1, realizowane jest w formie publicznego ogłoszenia w Szkole, (w miejscu zwyczajowo do tego przyjętym) zakresu jego praw
  i obowiązków, jako katalogu praw i obowiązków ucznia.
 3. Do podstawowych praw ucznia Szkoły należy:
 1. prawo do informacji rozumianej jako dostępność wiedzy i o prawach i uprawnieniach, możliwość otrzymania w toku edukacji informacji z różnych źródeł, znajomość programów nauczania, zasad oceniania, jawność ocen, otrzymywanie informacji dotyczących ucznia
  o podejmowanych w jego sprawie decyzjach, dostęp do informacji na temat życia szkolnego;
 2. prawo do wyrażania myśli, przekonań, a w szczególności dotyczących życia Szkoły,
  a także światopoglądowych i religijnych, o ile nie narusza tym dobra innych osób;
 3. prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjno-wychowawczym
  i zakazu stosowania przemocy fizycznej i psychicznej rozumianego jako gwarancję nietykalności cielesnej i nakaz poszanowania godności ucznia poprzez m.in. zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej, jednakowego oceniania i traktowania bez względu na wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia oraz jednakowego traktowania w sytuacji konfliktu nauczyciel-uczeń, w tym prawo dowiedzenia swoich racji;
 4. prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego oraz tajemnicy korespondencji rozumianej jako zakaz upubliczniania przez pracowników Szkoły wszelkich informacji z nim związanych;
 5. prawo do higienicznych warunków nauki, czasu wolnego, rozrywki i zabawy rozumianego jako dostępność do procesu dydaktyczno-wychowawczego zorganizowanego zgodnie
  z zasadami higieny pracy umysłowej; opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo;
 6. prawo do wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, w czasie ferii i przerw świątecznych;
 7. prawo do znajomości wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających
  z realizowanego przez nauczycieli programu nauczania;
 8. prawo do sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
 9. prawo do uzyskiwania na bieżąco informacji o uzyskiwanych ocenach;
 10. prawo do złożenia wniosku o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 11. prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do Dyrektora Szkoły w przypadku uznania, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania ustalona została niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;
 12. prawo do uzyskiwania informacji na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych i rocznych, oraz odpowiednio - na 30 dni przed zakończeniem pierwszego i drugiego półrocza o przewidywanych ocenach niedostatecznych śródrocznych i rocznych;
 13. prawo do korzystania z biblioteki, pomocy naukowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dostępu do Internetu.
 1. Każdemu, kto powziął wiadomość o naruszenie praw ucznia Szkoły służy uprawnienie do wniesienia skargi do Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
  z zastrzeżeniem, iż skarga nosi znamiona złożenia jej w interesie publicznym.
 2. Skarga składana w interesie własnym służy wyłącznie uczniowi, którego praw dotyczy naruszenie, względnie jego rodzicom oraz innym osobom za zgodą ucznia, którego prawa zostały naruszone.
 3. Tryb składania i rozpatrywania skarg, w tym terminy ich załatwiania, określają przepisy postępowania administracyjnego.

§ 73

 1. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad współżycia, przyjmowanie postaw
   i zachowań nie godzących i  nie pozostających w sprzeczności z zadaniami Szkoły.
 2. Do podstawowych obowiązków ucznia Szkoły należy w szczególności:
 1. regularne i czynne uczestniczenie w procesie edukacyjno-wychowawczym prowadzonym przez  Szkołę;
 2. systematycznie przygotowywanie się do zajęć, poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności;
 3. poszanowanie oraz należyte i właściwe używanie mienia Szkoły zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem;
 4. respektowanie praw uczniów Szkoły, organów i pracowników Szkoły wynikających z przepisów prawa lub postanowień niniejszego Statutu;
 5. godne i kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią;
 6. okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom Szkoły;
 7. wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły i nauczycieli;
 8. przestrzeganie zasad współżycia społecznego, a  w tym:
 1. okazywanie szacunku dorosłym i kolegom;
 2. przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności;
 3. szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi;
 4. szanowanie godności i wolności osobistej drugiego człowieka;
 5. naprawianie umyślnie wyrządzonej przez siebie szkody;
 1. zaniechanie postaw i zachowań noszących znamiona patologii społecznej, w tym zaniechania używania alkoholu, środków odurzających i innych używek grożących zdrowiu;
 2. przeciwdziałanie wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku Szkoły oraz  dbanie o ład i porządek;
 3. dbanie o czystość mowy ojczystej;
 4. pozostawianie w szatni wierzchniej odzieży;
 5. przestrzeganie zasad higieny osobistej, estetycznego wyglądu oraz zasad ubierania się uczniów na terenie Szkoły;
 6. przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach Szkoły oraz zasad     bezpieczeństwa określonych przepisami bezpieczeństwa i higieny w szkołach oraz  bezpieczeństwa   przeciwpożarowego;
 7. informowanie Dyrektora Szkoły i pracowników Szkoły o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia i życia;
 8. regularne uczęszczanie na zajęcia oraz wnoszenie o usprawiedliwianie spóźnień i  nieobecności w terminie 3 dni od ich powstania u wychowawcy klasy;
 9. przestrzeganie zakazu używania na terenie Szkoły telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych nagrywających lub odtwarzających dźwięk i obraz. Dopuszcza się korzystanie
  z telefonu komórkowego po lekcjach lub w wyjątkowych sytuacjach związanych ze zdrowiem lub życiem ucznia za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia, wychowawcy oddziału lub Dyrektora Szkoły.
 1. Uczeń ma obowiązek dbać o schludny i estetyczny wygląd. Strój ucznia na zajęciach lekcyjnych powinien być skromny i stonowany, uczennice nie mogą eksponować odkrytych ramion
  i głębokich dekoltów. Zabroniony jest makijaż twarzy i paznokci, wykonywanie tatuaży, umieszczanie kolczyków  w nosie lub na powiekach. Fryzura powinna być schludna, ewentualna koloryzacja ma być zbliżona do kolorów naturalnych. Biżuteria nie może być wyzywająca, kolorowa, powinna być dostosowana do sytuacji oficjalnych. Zakazuje się noszenia biżuterii na zajęciach wychowania fizycznego.
 2. Strój galowy dla dziewcząt to ciemna spódnica i biała bluzka, a dla chłopców garnitur, biała koszula i krawat. Obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych, reprezentowania  Szkoły na zewnątrz.
 3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy.
 4. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach niepozostawiającej śladów.
 5. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.
 6. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu Szkoły.
 7. Zwolnienia (tylko z ważnych przyczyn) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy.
  W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego uczącego
  w danym dniu nauczyciela lub Dyrektora Szkoły.
 8. W przypadku nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwienia dokonuje wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców, informującego o przyczynie nieobecności.
 9. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności do trzeciego dnia obecności w Szkole po okresie obejmującym dni (godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych.
 10. Usprawiedliwienia dostarczone po terminie, o którym mowa w ust.8, nie będą uwzględniane.
 11. Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest istotny
  i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.
 12. Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli
  w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w ust.5.
 13. Dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją  usprawiedliwia wyłącznie Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy, na podstawie pisemnego wniosku rodziców.
 14. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.
 15. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica. W takiej sytuacji, uczeń dostarcza wychowawcy klasy pisemny wniosek rodziców o usprawiedliwienie nieobecności w pierwszym dniu po powrocie do  Szkoły.
 16. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody Dyrektora szkoły.
 17. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków
  w terminie do 5 dnia kolejnego miesiąca.
 18. Wychowawca klasy gromadzi wnioski rodziców o usprawiedliwienie nieobecności uczniów. Wnioski te przechowywane są przez okres jednego roku szkolnego.
 19. Dyrektor  szkoły może zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczestniczy
  w zajęciach szkolnych, uchybiając obowiązkowi szkolnemu.
 20. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi Szkoły informacje związane z frekwencją uczniów.


 

§ 74
 

 1. Uczeń Szkoły  może być nagrodzony za:
 1. wybitne osiągnięcia w nauce;
 2. wzorowe wykonywanie obowiązków ucznia;
 3. wykonywanie prac społecznych,
 4. osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu;
 5. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.
 1. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:
 1. nagrody rzeczowe;
 2. wyróżnienia w formie pisemnej;
 1. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
 2. Nagrody, o których mowa w ust.1, mogą być łączone ze złożeniem ich do dokumentacji ucznia oraz powiadomieniem rodziców ucznia o fakcie udzielenia nagrody.

 

 

§ 75

 

 1. Za nieprzestrzeganie przez ucznia obowiązków określonych § 77 ust.2 Statutu, mogą być stosowane wobec niego kary:
 1. upomnienia;
 2. nagany;
 3. przeniesienie do innej szkoły.
 1. Nagrody przyznaje i kary nakłada Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego  lub po zasięgnięciu opinii tych organów.
 2. Karę nakłada się w formie  pisemnej z podaniem informacji o przysługującym prawie odwołania, terminu jego wniesienia oraz szczegółowym określeniu organów, do których przysługuje uczniowi wniesienie odwołania.
 3. Uczeń posiada uprawnienie do złożenia odwołania od nałożonej na niego kary do Dyrektora Szkoły lub za jego pośrednictwem – do organu prowadzącego lub organu  sprawującego nadzór pedagogiczny - w terminie siedmiodniowym, liczonym od dnia jej doręczenia w formie pisemnej.
 4. Dyrektor Szkoły, w każdym stadium postępowania odwoławczego, posiada uprawnienie do cofnięcia nałożonej kary, jej zawieszenia względnie przekazania jej do ponownego rozpatrzenia, przy odpowiednim zastosowaniu postanowień ust. 2 i 3.
 5. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
 6. O nałożonej karze informuje się rodziców ucznia.
 7. W przypadku rażących wykroczeń ze strony ucznia powiadamia się odpowiednie służby.
 8. Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie obowiązków  w szczególności, gdy:
 1. jego pobyt w Szkole zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych;
 2. zachowuje się lekceważąco lub wulgarnie wobec nauczycieli lub innych uczniów;
 3. umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu innego ucznia lub stosuje wobec innych przemoc fizyczną;
 4. jeżeli spożywa alkohol, pali papierosy, zażywa lub rozprowadza środki odurzające na terenie Szkoły lub poza nią;
 5. dopuścił się fałszowania lub niszczenia dokumentacji szkolnej;
 6. dopuścił się kradzieży lub innego wykroczenia przeciwko prawu;
 7. nagminne narusza inne postanowienia regulaminu uczniowskiego, jeżeli po  zastosowaniu kar porządkowych zawartych w regulaminie nie nastąpiła poprawa zachowania ucznia.
 1. Z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły może wystąpić Dyrektor Szkoły.

 

§ 76

 1. W Szkole działa Szkolny Rzecznik Praw Ucznia, który powołany jest do ochrony praw i wolności uczniów.
 2. Kandydatem na Rzecznika może być nauczyciel zatrudniony w  pełnym wymiarze godzin, który wyrazi zgodę na kandydowanie do wyborów i pełnienie funkcji w przypadku wyboru.
 3. Kadencja Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia trwa 3 lata.
 4. Rzecznik działa w oparciu o Regulamin Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, który określa środki działania, tryb postępowania  w sprawach spornych oraz tryb przeprowadzania wyborów.
 5. Szkolny Rzecznik Praw Ucznia podejmuje działania na wniosek uczniów, nauczycieli, innych pracowników Szkoły lub z własnej inicjatywy.
 6. Informacje o działalności Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia zamieszane są na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szkoły.
 7. Środki działania Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia:
 1. rozpatrywanie indywidualnych skarg;
 2. udzielnie porad dotyczących sposobów ochrony praw uczniom, rodzicom, nauczycielom;
 3. współpraca ze specjalistami;
 4. współdziałanie w realizacji programów przeciwdziałającym problemom szkolnym;
 5. sporządzanie raportów o stanie przestrzegania praw dziecka i ucznia w Szkole.
 1. Rzecznik nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców oddziałów.

 

§ 77

 1. Do zadań Rzecznika należy w szczególności:
 1. egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących uczniów;
 2. przeciwdziałanie łamaniu praw dziecka i ucznia w Szkole;
 3. upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka i ucznia wśród uczniów, rodziców, nauczycieli
   i innych pracowników Szkoły;
 4. zgłaszanie propozycji rozwiązań prawnych w dokumentach wewnątrzszkolnych dotyczących uczniów;
 5. przedstawianie na zebraniu Rady Pedagogicznej problemów związanych z przestrzeganiem praw dziecka i ucznia;
 6. wnioskowanie w uzasadnionych przypadkach w sprawie zawieszenia kar wynikających
  z naruszenia przepisów określonych w Statucie;
 7. współdziałanie z  pedagogiem szkolnym, Samorządem Uczniowskim i Dyrektorem Szkoły.
 1. Obowiązkiem Rzecznika jest w szczególności:
 1. znajomość Statutu Szkoły, Konwencji o Prawach Dziecka, szkolnych regulaminów i procedur;
 2. informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia;
 3. interwencja w razie naruszenia podstawowych praw dziecka i ucznia oraz rozwiązywanie spraw spornych;
 4. udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania;
 5. informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach;
 6. kontrola realizacji spraw spornych;
 7. składanie sprawozdania ze swojej działalności Radzie Pedagogicznej na koniec każdego półrocza.

 

Rozdział 7
Warunki i sposób oceniania uczniów Szkoły
§ 78

 1. Ocenianiu w Szkole podlegają:
 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 2. zachowanie ucznia;
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu
  i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach
  i realizowanych w Szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego
  i norm społecznych oraz obowiązków ucznia określonych w niniejszym Statucie.
 3. Ocena ucznia jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe ustalone przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

 

§ 79

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i  jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
 2. udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
 1. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 2. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 3. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach
  i  trudnościach w nauce i  zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 4. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

 

§ 80

 1. Skalę ocen bieżących i śródrocznych z zajęć edukacyjnych ustala Rada Pedagogiczna.
 2. Oceny bieżące i śródroczne, oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV, ustala się w stopniach według następującej skali, używając następujących skrótów literowych, ale tylko w stosunku do ocen śródrocznych:

 

 1. stopień celujący              - 6          - cel;
 2. stopień bardzo dobry      - 5          - bdb;
 3. stopień dobry                 - 4          - db;
 4. stopień dostateczny        - 3          - dst;
 5. stopień dopuszczający    - 2          - dop;
 6. stopień niedostateczny   - 1          - ndst.
 1. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” (plus) poza stopniem celującym i „-„  (minus), poza stopniem niedostatecznym przy ocenach cząstkowych lub jako informację dodatkową, określającą szczególne umiejętności komunikacyjne i społeczne ucznia. Zasady stosowania w/w znaków określają nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania.
 2. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy w formie cyfrowej. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen
  i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie w pełnym brzmieniu.
 3. Nauczyciele uczący w klasach I-III prowadzą dziennik lekcyjny, w którym odnotowują na bieżąco osiągnięcia edukacyjne ucznia stosując oznaczenia punktowe:
 1. „6” oznacza, że wiadomości ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność ich uzyskania;
 2.  „5” oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych
  w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych, a swoje umiejętności potrafi zastosować w różnych sytuacjach;
 3.  „4” oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych
  w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowywaniu kolejnych treści kształcenia;
 4.  „3” oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać jego problemy przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danych zajęć edukacyjnych;
 5.  „2” oznacza, że opanowane przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidziane
  w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych są tak niewielkie, że uniemożliwiają dalsze przyswojenie materiału nauczania; większość zadań indywidualnych uczeń wykonuje przy pomocy nauczyciela;
 6.  „1” oznacza, że uczeń ma tak duże braki wiedzy i umiejętności z danego zakresu nauczania,
  iż uniemożliwia mu to bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści zadań edukacyjnych.
 1. W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

 

§ 81

 1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną
  i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – na podstawie opinii własnej, innych nauczycieli, klasy i ucznia wychowawca klasy.
 2. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w następujący sposób:
 1. klasy I-III szkoły podstawowej:
 1. ocenianie bieżące polega na odnotowaniu wyników obserwacji pracy ucznia w dzienniku lekcyjnym według ustalonej skali punktowej w § 84 ust.5;
 2. ocenianie klasyfikacyjne śródroczne w klasach I-III polega na sporządzeniu oceny opisowej dla każdego ucznia. Wychowawcy klas I-III mają obowiązek wręczenia uczniom/rodzicom oceny opisowej podczas półrocznego spotkania z rodzicami;
 3. ocenianie klasyfikacyjne roczne w klasach I-III polega na określeniu dla każdego ucznia oceny opisowej w dzienniku lekcyjnym oraz wypełnieniu szkolnego świadectwa opisowego wręczanego uczniowi na zakończenie roku szkolnego. Ocena opisowa ucznia przewidzianego do promowania do następnej klasy powinna zawierać sformułowanie: „Osiągnięcia edukacyjne ucznia oceniam pozytywnie”;
 4. oprócz bieżącego oceniania w skali punktowej nauczyciele klas I-III stosują różnorodne formy ustnych ocen bieżących (np. w formie pochwały, gratulacji, komentarza).
 1. ze sprawdzianów pisemnych w klasach IV–VIII (z wyłączeniem wypracowań z języka polskiego i angielskiego):
 1. mniej niż 33 % poprawnych odpowiedzi    – ocena niedostateczny;
 2. od 33% do 50 % poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczający;
 3. od 51% do 75% poprawnych odpowiedzi  – ocena dostateczny;
 4. od 76% do 90% poprawnych odpowiedzi  – ocena dobry;
 5. od 91 % do 97% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobry;
 6. od 98% do 100% poprawnych odpowiedzi – ocena celujący.
 1. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny w klasach IV- VIII są: czytanie ze zrozumieniem, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce.
 2. Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej:
 1. odpowiedzi ustne;
 2. sprawdziany pisemne;
 3. praca domowa;
 4. wypracowanie;
 5. projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów;
 6. test;
 7. referat;
 8. praca w grupach,
 9. praca samodzielna;
 10. prezentacja indywidualna i grupowa;
 11. testowanie sprawności fizycznej;
 12. opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych;
 13. wytwory pracy własnej ucznia;
 14. praca pozalekcyjna, np. udział w konkursach, olimpiadach, zajęciach pozalekcyjnych;
 15. obserwacja ucznia;
 16. aktywność ucznia podczas zajęć.

§ 82

 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace pisemne ucznia, dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania  udostępnia się uczniowi i jego rodzicom.
 2. Uczeń i jego rodzice zwracają się z wnioskiem do wychowawcy  klasy o umożliwienie wglądu do pracy pisemnej ucznia, dokumentacji egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub innej dokumentacji dotyczącej oceniania.
 3. Wychowawca  klasy ma obowiązek umożliwić wgląd do dokumentacji, o której mowa w ust. 2,
  w porozumieniu z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych niezwłocznie, nie później jednak niż w okresie 3 dni od daty złożenia wniosku.
 4. Prace pisemnie ucznia, dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego  lub inną dokumentację dotycząca oceniania udostępnia się uczniowi i jego rodzicom do wglądu wyłącznie na terenie Szkoły.
 5. Prace pisemne ucznia  nauczyciel  prowadzący zajęcia edukacyjne przechowuje do zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.

 

§ 83

W ocenianiu wewnątrzszkolnym obowiązują następujące zasady:

 1. jawności kryteriów oceniania – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału
   z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
 2. częstotliwości i rytmiczności oceniania – uczeń oceniany jest na bieżąco, systematycznie;
 3. różnorodności oceniania – uczeń oceniany jest we wszystkich obszarach jego aktywności wynikającej ze specyfiki przedmiotu;
 4. różnicowania wymagań edukacyjnych – zadania stawiane uczniowi powinny uwzględniać zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;
 5. ważenia oceny – ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych;
 6. jawności oceny – sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli, ocena z pracy pisemnej jest opatrzona komentarzem nauczyciela. Rodzicom  ucznia  umożliwia się wgląd w pracę pisemną dziecka na terenie Szkoły i w obecności nauczyciela.

                                                                                   § 84

 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 2. Nauczyciel obowiązany jest do przekazania uczniom informacji  zwrotnej dotyczącej mocnych
  i słabych stron  jego pracy oraz  ustalenia kierunków dalszej pracy.
 3. Informacja zwrotna dla ucznia zawiera:
 1. wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia;
 2. odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;
 3. wskazówki - w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę;
 4. wskazówki - w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej;
 1. Informacja zwrotna odnosi się do kryteriów oceniania podanych uczniom przed jej wykonaniem.
 2. Sposób wyrażania komunikatów oceniających dostosowuje się do wieku i potencjału uczniów.
 3. Informacja zwrotna, która jest oceną kształtującą, nie występuje razem z ocena sumującą
  (stopniem). Należy rozdzielać ocenę kształtującą od oceny sumującej.

 

§ 85

Ustala się następujące kryteria oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w klasyfikacji półrocznej 
i rocznej:

 1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
 1. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania;
 2. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje nietypowe rozwiązania, rozwiązuje zadania wykraczające poza przyjęty program nauczania;
 3. uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim;
 4. osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych lub posiada inne porównywalne sukcesy i osiągnięcia;
 1. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności  określonych w  programie nauczania oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
 2. rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
 1. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 1. nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w  program nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej;
 2. poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
 1. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 1. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;
 2. wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.
 1. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 1. ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te umożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych;
 2. wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.
 1. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 1. nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki
  w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;
 2. nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności.

                                                                                        

§ 86

 1. Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych określają nauczyciele uczących poszczególnych przedmiotów, znajdują się w przedmiotowych zasadach oceniania z zachowaniem przepisów określonych w Statucie oraz specyfiki przedmiotu i możliwości edukacyjnych uczniów danego oddziału.
 1. Nauczyciele stosują następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
 1. praca klasowa – rozumiana jako zaplanowane przez nauczyciela dłuższe samodzielne pisemne prace kontrolne uczniów przeprowadzane w szkole podczas zajęć edukacyjnych w celu sprawdzenia ich wiedzy i umiejętności, obejmujące materiał większy niż z trzech lekcji:
 1. w jednym tygodniu mogą być najwyżej trzy, takie prace, zapowiedziane i wpisane do dziennika z siedmiodniowym wyprzedzeniem,
 2. ocena powinna być wpisana do zeszytu przedmiotowego i potwierdzona przez rodziców,
 3. jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, to powinien to uczynić w najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem.
 1. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
 1. Nauczyciel obowiązany jest systematycznie odnotowywać stopień opanowania wiadomości i umiejętności edukacyjnych ucznia.
 1. Ocenione prace pisemne uczeń powinien otrzymać w ciągu jednego  tygodnia.
 1. Uczniowie oraz rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka, podczas wywiadówek, zebrań w tym „otwartych”, których roczny harmonogram podaje dyrektor do 15 września oraz spotkań indywidualnych z wychowawcą lub nauczycielem.
 1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych edukacyjnych ucznia, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Zbiór zasad, o których mowa w ust.1, uchwala Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, w formie Szkolnego Regulaminu Oceniania.

 

§ 87

 1. Skalę ocen bieżących i ocen śródrocznych zachowania ustala Rada Pedagogiczna.
 2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne zachowania ustala się według następującej skali,
  z następującymi skrótami literowymi:
 1. ocena wzorowa             - wz;
 2. ocena bardzo dobra       - bdb;
 3. ocena dobra                 - db;
 4. ocena poprawna           - popr;
 5. ocena nieodpowiednia  - ndp;
 6. ocena  naganna            - ng.
 1. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy z zastosowaniem skrótu literowego oceny. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen  – słownie, w pełnym brzmieniu.

 

§ 88

 1. Ocena zachowania wyraża opinię Szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, Szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów
   i innych osób.
 2. Okresowa i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w Statucie;
 2. dbałość o dobre imię Szkoły;
 3. dbałość o piękno mowy ojczystej;
 4. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 5. kulturalne zachowywanie się w Szkole i poza nią;
 6. okazywanie szacunku innym osobom.
 1. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

 

§ 89

 1. Określając ocenę zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość i nasilenie zjawisk zawartych w kryteriach oceny. Za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę dobrą, która określa właściwe zachowanie i jest oceną pozytywną. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się wg następującej skali:
 1. ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia warunki otrzymania oceny dobrej,
  a ponadto:
 1. dba o dobre imię Szkoły;
 2. rozwija swoje zainteresowania poprzez przygotowanie dodatkowych materiałów lub wykonanie pomocy dydaktycznych;
 3. bierze udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych na poziomie pozaszkolnym;
 4. dba o piękno mowy ojczystej;
 5. jest osobą o wysokiej kulturze osobistej;
 6. z własnej inicjatywy i systematycznie wykonuje różne prace na rzecz środowiska;
 7. czynnie uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego;
 8. punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin nieusprawiedliwionych;
 1. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia warunki otrzymania oceny dobrej,
  a ponadto:
 1. rozwija swoje zainteresowania poprzez przygotowania dodatkowych materiałów lub pomocy dydaktycznych;
 2. czynnie uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego;
 3. punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin nieusprawiedliwionych;
 1. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1. regularnie przygotowuje się do lekcji
 2. włącza się w prace na rzecz  Szkoły i środowiska z własnej inicjatywy oraz bezinteresownie pomaga kolegom;
 3. jest grzeczny, aktywny i kulturalny;
 4. punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin nieusprawiedliwionych;
 1. ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
 1. włącza się w prace społeczne wyłącznie na polecenie nauczyciela, bez wykazywania własnej inicjatywy;
 2. zachowuje kulturalny stosunek wobec pracowników Szkoły i kolegów;
 3. zachowuje się poprawnie na terenie Szkoły i poza nią,
 4. punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin nieusprawiedliwionych;
 1. ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
 1. ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych i odrzuca możliwość poprawy ocen;
 2. nie przestrzega zasad dobrego wychowania;
 3. wchodzi w kolizję z prawem;
 4. dewastuje mienie społeczne i przyrodę;
 5. nie przekracza 15 godzin nieusprawiedliwionych;
 1. ocenę naganną otrzymuje uczeń, który popełnia wykroczenia ujęte w ocenie nieodpowiedniej, a ponadto:
 1. jest agresywny i wulgarny;
 2. swoją postawą w różnych aspektach wykazuje niechęć kontynuowania nauki w Szkole;
 3. ma powyżej 15 godzin nieusprawiedliwionych.
 1. Określając ocenę zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość i nasilenie zjawisk zawartych w kryteriach oceny. Za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę dobrą, która określa właściwe zachowanie i jest oceną pozytywną.

 

§ 90

 1. W ocenianiu zachowania ucznia obowiązują następujące zasady:
 1. ocenę okresową i roczną  zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia;
 2. wychowawca ma obowiązek, na początku roku szkolnego, poinformować uczniów i rodziców
  o zasadach oceniania zachowania;
 3. oceny zachowania ucznia dokonuje wychowawca na ostatniej godzinie wychowawczej danego półrocza;
 4. ocena klasyfikacyjna  zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć  edukacyjnych;
 5. ocena  zachowania uwzględnia przede wszystkim respektowanie przez ucznia  zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych oraz funkcjonowania w środowisku szkolnym.
 1. Szczegółowe zasady oceniania zachowania określają wychowawcy wchodzący w skład zespołu wychowawczego, z zachowaniem przepisów określonych w Statucie.
 2. Zbiór zasad, o których mowa w ust.1, uchwala Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii  Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, w formie Szkolnego Regulaminu Oceniania.

 

§ 91

Do zadań i obowiązków nauczyciela w zakresie oceniania należy w szczególności:

 1. formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć  edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 2. informowanie o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania;
 3. informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 4. informowanie o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie    klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 5. stwarzanie uczniowi szansy uzupełnienia braków;
 6. systematyczne i rytmiczne ocenianie uczniów;
 7. dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia;
 8. informowanie i stosowanie ustalonych sposobów sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 9. informowanie ucznia na 14 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej
  o przewidywanej ocenie półrocznej/rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  oraz półrocznej/rocznej  ocenie zachowania;
 10. umożliwianie uzyskania i podwyższania ocen bieżących;
 11. informowanie uczniów i rodziców o stopniu opanowania materiału, dostarczanie rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 12. uzasadnianie ustalonej oceny na wniosek ucznia lub jego rodziców;
 13. udostępnianie sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia na jego wniosek lub wniosek jego rodziców.

 

§ 92

Do zadań i obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy:

 1. systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych;
 2. wnioskowanie o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach;
 3. regularne odrabianie prac domowych;
 4. prowadzenie zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych wymaganych przez nauczyciela;
 5. pisanie każdej pracy kontrolnej;
 6. aktywne uczestnictwo w zajęciach;
 7. na miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków na wychowaniu fizycznym, technice, plastyce i muzyce.

 

 

§ 93

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.
 2. Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej.
 3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku, o którym mowa w ust. 1.
 4. Nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie zadań
  i obowiązków przewidzianych dla danych zajęć edukacyjnych. W oparciu o tę analizę może ocenę podwyższyć lub utrzymać.
 5. Nauczyciel może przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia, w formach stosowanych przez nauczyciela, w obszarze uznanym przez nauczyciela za konieczne.
 6. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.

 

§ 94

 1. Uczeń lub jego  rodzice mogą zwrócić się do wychowawcy o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej.
 3. Wychowawca jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku, o którym mowa
  w ust. 2.
 4. Wychowawca dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie obowiązków określonych w § 77 ust.2. W oparciu o tę analizę może ocenę podwyższyć lub utrzymać.
 5. Wychowawca może przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej dokonać analizy wniosku ucznia w zespole, w skład którego wchodzi przewodniczący zespołu wychowawców, przedstawiciel samorządu klasy, do której uczeń uczęszcza.
 6. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.

 

§ 95

 1. Klasyfikacja półroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz  ustaleniu – według skali ustalonej w Statucie – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 
  i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
 2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi.
 3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz  ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny zachowania według skali, o której mowa w § 84ust. 2  i § 91 ust. 2 Statutu, z tym że w klasach I–III szkoły podstawowej w przypadku:

 1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć,

 2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

 1. Na klasyfikację końcową składają się:

 1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej,  oraz

 2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach  programowo niższych w szkole, oraz

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

 1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły.

   

  § 96

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 1. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 1. Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 1. Przepisy ust. 1–5 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

§ 97

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Warunki, tryb i formę egzaminu poprawkowego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 5. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 98

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty.
 2. ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 3. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej.

 

  § 99

 1. Ustala się następujące zasady  informowania rodziców:
 1. wymaganiach edukacyjnych z zajęć edukacyjnych  i zasadach oceniania zachowania uczniowie i rodzice informowani są na początku roku szkolnego:
 1. uczniowie -  na pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, na początku roku szkolnego;
 2. rodzice - na pierwszym zebraniu rozpoczynającym rok szkolny;
 1. ocenach bieżących z zajęć edukacyjnych i o zachowaniu ucznia rodzice  informowani są:
 1. na spotkaniach z rodzicami, zgodnie z kalendarzem Szkoły;
 2. na spotkaniach indywidualnych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z wychowawcą  lub nauczycielem przedmiotu;
 3. pisemnie:
 • notatką w Zeszycie kontaktów z rodzicami  (wymagany podpis rodziców);
 • listem poleconym na 30 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej (tylko w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej z jednego lub kilku przedmiotów);
 1. telefonicznie (w wyjątkowych sytuacjach wymagających natychmiastowego kontaktu z rodzicem).
 1. Informację o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych przekazują uczniom i ich rodzicom wychowawcy lub nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych.
 2. Informację o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania przekazuje uczniom i ich rodzicom  wychowawca klasy.
 3. Nauczyciel zajęć edukacyjnych oraz wychowawca klasy, na 7 dni przed terminem zebrania  Rady Pedagogicznej podejmującym uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji, informuje ustnie ucznia 
  o przewidywanej dla niego ocenie śródrocznej i rocznej, z podaniem jej uzasadnienia;
 1. w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej bądź ewentualnego braku możliwości dokonania klasyfikacji ucznia – informacje przekazuje się na 30 dni przed terminem zebrania  Rady Pedagogicznej zatwierdzającego wyniki klasyfikacji. 
 1. O przewidywanej ocenie niedostatecznej bądź ewentualnym braku możliwości dokonania klasyfikacji ucznia stosuje się następujące formy powiadamiania rodziców:
 1. wpis informacji do Zeszytu kontaktów z rodzicami ze zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia wiadomości potwierdzonej podpisem rodzica;
 2. ustne przekazanie informacji w czasie rozmowy indywidualnej, potwierdzonej wpisem do dziennika.
 1. W okresie od powiadomienia, o którym mowa w ust.1, do zebrania Rady Pedagogicznej zatwierdzającego wyniki klasyfikacji, przewidywana ocena półroczna lub roczna może ulec zmianie na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu – w wyniku sprawdzianu pisemnego, ustnego lub praktycznego odbywającego się bez konieczności powoływania komisji.
 2. Ocena ustalona w sposób przewidziany w ust.5 jest ostateczna w tym trybie postępowania.

 

 § 100

 1. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności określa Szkolny Regulamin Oceniania.
 2. Regulamin, o którym mowa w ust.1 określa także tryb i sposób wnoszenia wniosków
  o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz sprawdzianu wiedzy i umiejętności przez ucznia lub jego rodziców.
 3. W przypadku, gdy w wyniku klasyfikacji półrocznej uczeń uzyskał ocenę niedostateczną
  z danych zajęć edukacyjnych ma obowiązek zaliczyć pierwsze półrocze najpóźniej do końca marca.
 4. Przepis ust.3 dotyczy także ucznia nieklasyfikowanego na I półrocze z danych zajęć edukacyjnych.
 5. W sprawach oceniania, klasyfikowania i promowania nieuregulowanych w Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy o systemie oświaty rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty
  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania.

 

Rozdział 8
Egzamin ósmoklasisty

§ 101

 1. W ostatnim roku nauki w Szkole przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty. Egzamin jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza,  jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.
 2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany  formie pisemnej i obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
 1. język polski;
 2. matematykę;
 3. język obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, fizyka, chemia, geografia lub historia.
 1. Rodzice ucznia składają Dyrektorowi Szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego,  którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemna deklarację:
 1. wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu (uczeń przystępuje do egzaminu z języka nowożytnego, którego uczy się w Szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych),
 2. wskazująca przedmiot do wyboru, o którym mowa w ust.2 pkt 3.
 1. Rodzice ucznia mogą złożyć Dyrektorowi Szkoły,  nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu pisemną informację o zmianie języka obcego wskazanego w deklaracji, zmianie przedmiotu do wyboru.
 2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:
 1. w terminie głównym - w kwietniu;
 2. w terminie dodatkowym – w czerwcu.
 1. Uczeń, który  przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
 1. nie przystąpił do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów albo;
 2. przerwał egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do egzaminu  z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w Szkole.

 

§ 102

 1. Wyniki egzaminu są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.
 1. Wyniki egzaminu w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie: liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne, oraz
 2. elektronicznego odczytu karty odpowiedzi -  przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.
 1. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty obejmują;
 1. wynik z języka polskiego;
 2. wynik z matematyki;
 3. wynik z języka obcego nowożytnego;
 4. wynik z przedmiotu do wyboru.
 1. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie Szkoły.
 2. Dyrektor Szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.


§ 103

 

 1. Szczegółowe zasady oraz przebieg egzaminu ósmoklasisty określa okręgowa komisja egzaminacyjna.
 2. Dyrektor szkoły odpowiada za organizację i prawidłowy przebieg egzaminu ósmoklasisty.

 

Rozdział 9
Oddział przedszkolny

                                                                               § 104

Organizacja pracy oddziału przedszkolnego

 1. Organizację oddziału przedszkolnego dla dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym w danym roku szkolnym uwzględnia arkusz organizacyjny Szkoły, o którym mowa w § 39 ust.1.
 2. W oddziale przedszkolnym obowiązuje szczegółowy rozkład dnia, opracowany przez nauczyciela oddziału przedszkolnego, na podstawie ramowego rozkładu dnia ustalonego przez Dyrektora Szkoły z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Szczegółowy rozkład dnia podaje się do wiadomości rodziców wychowanków.
 3. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25.
 4. Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz określonych w kalendarzu pracy Szkoły terminach przerw
  w pracy oddziału przedszkolnego.
 5. W przypadku pozostania dziecka z oddziału przedszkolnego dłużej niż 5 godzin, na wniosek rodziców Szkoła zapewnia wychowankowi opiekę w świetlicy szkolnej. Opieka ta jest bezpłatna.
 6. W oddziale przedszkolnym, o ile zachodzi taka potrzeba, organizuje się kształcenie dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
 7. Na wniosek rodziców Dyrektor Szkoły może w oddziale przedszkolnym zorganizować zajęcia dodatkowe.
 8. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
 9. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo (religia, zajęcia umuzykalniające i inne) dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci – ok. 30 minut.
 10. Dzieci z oddziału przedszkolnego mogą korzystać ze stołówki szkolnej na ogólnych zasadach określonych w Statucie Szkoły. W tym czasie opiekę zapewniają im nauczyciel dyżurujący w stołówce.
   

§ 104

Organizacja  rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego

 1. Ogólne zasady oraz szczegółowe kryteria naboru do oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzały Szkolę i podaje do publicznej wiadomości.
 2. Rodzice zgłaszają dziecko do oddziału przedszkolnego w celu zapewniania realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. Za zgodą organu prowadzącego do oddziału, o którym mowa w ust.1, mogą  być przyjmowane również dzieci 5-letnie.
 4. W ciągu roku szkolnego, w przypadku wolnych miejsc, wpływające wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego rozpatruje Dyrektor Szkoły.
 5. Dziecko powracające  z zagranicy jest przyjmowane do oddziału przedszkolnego na warunkach dotyczących obywateli polskich.

 

 

§ 105

Cele i zadania oddziału przedszkolnego

 

 1. Celem oddziału przedszkolnego jest w szczególności:
 1. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego osobowości
  z uwzględnieniem jego wrodzonych predyspozycji;
 2. doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego i społecznego oraz wyposażenie go w zasób wiadomości, umiejętności i sprawności, jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole;
 3. ukształtowanie poczucia tożsamości ze społecznie akceptowalnymi wzorami i normami postępowania, a także poczucia współodpowiedzialności za własne postępowanie i zachowanie;
 4. wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 1. Do zadań oddziału przedszkolnego należy:
 1. zapewnienie dzieciom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego
  w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 2. zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale przedszkolnym;
 3. organizowanie pracy  z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci;
 4. dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości psychofizycznych dzieci oraz jej indywidualizacja zgodnie z jednostkowymi potrzebami i możliwościami;
 5. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy;
 6. prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka;
 7. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 8. podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 9. organizowanie opieki dzieciom, którym  z powodu warunków  rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała bądź doraźna pomoc materialna.


§ 106
Sposoby realizacji celów i zadań oddziału przedszkolnego

 1. Oddział przedszkolny:
 1. wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka dostosowując treści, metody oraz organizację pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej do potrzeb i możliwości,
  w szczególności poprzez:
 1. stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych;
 2. system ofert edukacyjnych;
 3. stosowanie zadań otwartych w trakcie zajęć;
 4. działania korekcyjne, kompensacyjne, profilaktyczne i stymulujące;
 1. umożliwia dzieciom intensywne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata poprzez stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci;
 2. organizuje sytuacje edukacyjne sprzyjające nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych i wchodzeniu w różnorodne interakcje osobowe, a także umożliwiających im wyrażanie własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej: werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej;
 3. w działalności wychowawczo-dydaktycznej  ukazuje dzieciom piękno języka polskiego oraz bogactwo kultury i tradycji narodowej i regionalnej;
 4. tworzy warunki umożliwiające  dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej” w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
 1. Oddział realizuje cele i zadania podczas pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie,  w oparciu o podstawę programową  wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody
  i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.                                                                                    
 2. W oddziale przedszkolnym przestrzega się praw dziecka wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka:
 1. pracę wychowawczo-dydaktyczną prowadzi się na poziomie zgodnym z poziomem rozwoju
  i indywidualnymi potrzebami dziecka;
 2. wzmacnia się u dzieci poczucie własnej godności i wartości;
 3. szanuje się wszystkie dzieci niezależnie od pochodzenia, wyznania, zdolności czy ułomności;
 4. nie stosuje się kar i reaguje na krzywdę wyrządzoną dziecku przez innych.
 1. W oddziale przedszkolnym organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych,
  o których mowa w § 5 ust.2 pkt 1-11 Statutu.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych, porad
  i konsultacji, oraz rodzicom w formie porad, konsultacji, warsztatów  i szkoleń.
 3. Z inicjatywą udzielenia dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej wystąpić mogą: rodzice dziecka, nauczyciel oddziału przedszkolnego, specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem, pielęgniarka środowiska nauczani i wychowania, poradnia psychologiczno – pedagogiczna, asystent edukacji romskiej, pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator sądowy.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
 5. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w oddziale przedszkolnym jest dobrowolne i bezpłatne.

                                                                                           

§ 107

 1. Oddział przedszkolny zapewnia uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie
  i zagrożonych niedostosowaniem społecznym:
 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe warunki nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; 
 3. inne zajęcia odpowiednio do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne;
 4. przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.
 1. Oddział przedszkolny realizuje swoje cele i zadania we współdziałaniu z rodzicami dziecka.

                                                                                      

§ 108

Bezpieczeństwo dzieci w oddziale przedszkolnym

 1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą
  i poszanowanie ich godności osobistej podczas pobytu w nim oraz wszystkich zajęć organizowanych poza Szkołą:
 1. zapewnia stała opiekę podczas pobytu dziecka w oddziale i Szkole oraz zajęć organizowanych poza oddziałem i terenem Szkoły;
 2. uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny;
 3. stwarza atmosferę akceptacji;
 4. zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces wychowawczo- dydaktyczny.
   

§ 109

Zakres zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego

 1. Dyrektor Szkoły powierza oddział przedszkolny opiece jednego nauczyciela.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby jeden nauczyciel opiekował się danym oddziałem przedszkolnym przez cały okres uczęszczania dziecka do oddziału.
 3. Nauczyciel oddziału przedszkolnego odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków.
 4. Nauczyciel oddziału przedszkolnego współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania
  i nauczania,  w tym miedzy innymi:
 1. zapoznaje rodziców z podstawa programową wychowania przedszkolnego i włącza ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności;
 2. informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy, systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w oddziale;
 3. udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka, włączając ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia ewentualnych trudności;
 4. ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie;
 5. udostępnia rodzicom do wglądu wytwory działalności dzieci;
 6. zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach  oddziału przedszkolnego, np. w sprawie wspólnej organizacji wydarzeń, w których biorą udział dzieci;
 7. wydaje rodzicom kartę Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej w szkole podstawowej . Informacja ta jest przekazywana w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którym dziecko ma obowiązek, albo może rozpocząć naukę
  w szkole podstawowej.
 1. Do zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego należy także:
 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań;
 2. dążenie do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej
 3. wspieranie rozwoju aktywności dziecka nastawionej na poziomie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej;
 4. stosowanie zasady indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka;
 5. stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod pracy;
 6. prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej ( diagnozą przedszkolną).
 1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci poprzez:
 1. dokumentowanie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach aktywności;
 2. prowadzenie i dokumentowanie  pracy ukierunkowanej na indywidualne potrzeby rozwojowe
  i edukacyjne,  w tym działania wspomagające wobec dzieci wymagających dodatkowego wsparcia pedagogicznego;
 3. udzielanie dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy, planuje
  i koordynuje jej przebieg;
 4. współpracuje ze specjalistami i innymi osobami świadczącymi pomoc psychologiczno –pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

                                                                                                 

§ 110

Nauczyciel oddziału przedszkolnego ma prawo:

 1. wyboru programu wychowania przedszkolnego  spośród zestawu programów dopuszczonych do użytku szkolnego;
 2. wyboru pomocy dydaktycznych;
 3. opracowania własnego  programu wychowania przedszkolnego;
 4. zdobywania dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy  w oddziale przedszkolnym;
 5. udziału w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego;
 6. aktywnego udziału w formach WDN-u i szkoleniach nauczycieli;
 7. pomocy merytorycznej ze strony Dyrektora Szkoły, nauczycieli specjalistów;
 8. wymianę doświadczeń  z innymi nauczycielami pracującymi w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy szkole podstawowej.

 


§ 111
Prawa i obowiązki dziecka w oddziale przedszkolnym

 1. Dziecko w oddziale przedszkolnym na prawo  do:
 1. podmiotowego i życzliwego traktowania;
 2. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
 3. akceptacji takim, jakim jest;
 4. własnego tempa rozwoju;
 5. kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi;
 6. zabawy i wyboru towarzysza zabaw.
 1. Dziecko ma obowiązek:
 1. podporządkowania się obowiązującym  w oddziale  umowom i zasadom współżycia społecznego;
 2. przestrzegania zasad higieny osobistej;
 3. szanowania rówieśników i wytworów ich pracy.

                                                                                             

§ 112
Prawa i obowiązki rodziców dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym

Rodzice mają prawo do:

 1. wnioskowania o spełnianie obowiązku rocznego przygotowania poza oddziałem przedszkolnym;
 2. znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale, z którym zapoznawani są  podczas pierwszego zebrania dla rodziców, organizowanego w danym roku szkolnym;
 3. znajomości treści planów miesięcznych w oddziale przedszkolnym,  z którym zapoznawani są
  w trakcie zebrań z rodzicami i na bieżąco poprzez informacje zamieszczane na tablicy oddziału przedszkolnego, prowadzonej przez nauczyciela;
 4. rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez:
 1. uzyskiwanie od nauczyciela bezpośredniej informacji na temat postępów edukacyjnych dziecka, jego sukcesów i trudności oraz zachowaniu;
 2. obserwowanie własnego dziecka na tle grupy w trakcie zabaw, zajęć, uroczystości i imprez w oddziale oraz podczas wyjść i wycieczek;
 3. zaznajomienie z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka;
 4. udostępniania kart pracy dziecka i wytworów plastycznych;
 5. do przekazania organom Szkoły, organowi prowadzącemu lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny wniosków i opinii dotyczących pracy oddziału i Szkoły;
 6. wychodzenia z inicjatywą udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej ich dziecku;
 7. informacji i formach, sposobach i okresie udzielania pomocy pedagogicznej oraz o wymiarze godzin,  w których poszczególne formy pomocy będą realizowane;
 8. uczestnictwa w spotkaniach zespołu zajmującego się planowaniem i koordynowaniem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym;
 9. wnioskować o udział w spotkaniu zespołu innych osób, w szczególności lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty;
 10. wystąpienia do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o zmniejszenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka;
 11. wystąpienia do Dyrektora Szkoły o zaprzestanie organizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – na podstawie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że stan zdrowia dziecka umożliwia mu uczęszczanie do oddziału przedszkolnego.


 

§ 113

Rodzice dzieci są zobowiązani do:

 1. zgłoszenia dziecka 6-letniego do oddziału przedszkolnego w związku z realizacją obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
 3. zapewnienia dziecku warunków nauki określonych  w zezwoleniu, w przypadku dziecka realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne poza oddziałem przedszkolnym;
 4. zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze do oddziału przedszkolnego oraz w drodze powrotnej;
 5. udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na  jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie  w grupie;
 6. regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
 7. udziału w spotkaniach zespołowych rodziców oddziału, zgodnie z ustalonym harmonogramem spotkań;
 8. odbierania dziecka w godzinach pracy oddziału przedszkolnego;
 9. współpracy z pielęgniarką środowiska w miejscu nauczania i wychowania w zakresie troski
  o zdrowie dziecka;
 10. kontaktowania się z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie.

 


§ 114

                           Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego

 1. Za przyprowadzenie dziecka do oddziału przedszkolnego i odprowadzenie go do domu po zajęciach odpowiadają rodzice.
 2. Po wejściu na teren Szkoły rodzice lub upoważnione przez nich osoby wchodzą do szatni, gdzie przygotowują  dziecko do pozostania w oddziale, po czym odprowadzają dziecko do sali oddziału
  i przekazują je pod opiekę nauczyciela oddziału.
 3. Odbioru dziecka z oddziału dokonują rodzice lub upoważnione przez nich osoby, upoważnione do tej czynności na piśmie przez rodziców dziecka.
 4. Upoważnienie, o którym mowa w ust.3, jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego lub jednorazowo. Może być zmieniane lub anulowane.
 5. W upoważnieniu wskazuje się dane osoby,  w tym w szczególności: imię i nazwisko, rodzaj
  i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby. Oryginał pełnomocnictwa pozostawia się w oddziale przedszkolnym.
 6. Wydanie dziecka następuje po okazaniu przez osobę upoważnioną dokumentu potwierdzającego tożsamość, wskazanego w treści pełnomocnictwa.
 7. Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan psychofizyczny osoby zamierzającej jej odebrać będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo(np. upojenie alkoholowe).
 8. W przypadku każdej odmowy wydania dziecka powiadamia się niezwłocznie Dyrektora Szkoły lub jego zastępcę. W takiej sytuacji Szkoła zobowiązana jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu  z rodzicami.
 9. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału przedszkolnego, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. W sytuacji, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można nawiązać kontaktu
  z rodzicami, nauczyciel oczekuje z  dzieckiem w Szkole 0,5 godziny.
 10. Po upływie czasu wskazanego w ust.9, powiadamia się Policję o niemożności skontaktowania się z rodzicami.
 11. Życzenie rodzica dotyczące niewydawania dziecka drugiemu z rodziców musi być poświadczone przez prawomocne orzeczenie sądowe, które  udostępnia się wychowawcy oddziału przedszkolnego.

 

 

Rozdział 10
Postanowienia końcowe

§ 115

 1. Organem uprawnionym do uchwalania zmiany  Statutu Szkoły jest Rada Pedagogiczna.
 2. Z wnioskiem o dokonanie zmian w Statucie Szkoły może wystąpić Dyrektor Szkoły, przewodniczący komisji lub zespołu Rady Pedagogicznej, organy Szkoły, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organ prowadzący.
 3. Przyczyną zmiany Statutu Szkoły mogą być zmiany w prawie zewnętrznym lub wewnętrzna inicjatywa zmierzająca do wprowadzenia rozwiązań usprawniających pracę Szkoły.
 4. Procedurę postępowania przy nowelizacji Statutu Szkoły regulują:
 1. ogólne zasady stanowienia i nowelizowania prawa;
 2. zasady określone w Statucie.
 1. Po dokonaniu zmiany Statutu,  Dyrektor Szkoły opracowuje ujednolicony tekst Statutu Szkoły (nie mylić z tekstem jednolitym).
 2. W przypadku licznych zmian lub zmian, które naruszałyby spójność Statutu albo w przypadku, gdy Statut był już wielokrotnie nowelizowany, opracowuje się projekt nowego Statutu.
 3. Dyrektor szkoły w ciągu 14  dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu.
 4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.
 5. Dyrektor  Szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem Szkoły wszystkim członkom społeczności szkolnej. Statut dostępny jest w czytelni Szkoły oraz na stronie BIP-u Szkoły.
 6. Wyciąg z treści Statutu w zakresie praw, obowiązków, nagradzania i karania uczniów zamieszcza się na tablicy Samorządu Uczniowskiego.
 7. Wyciąg z treści Statutu w zakresie zadań i obowiązków nauczycieli zamieszcza się na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim.

 

§ 116

 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc „Statut Publicznej Szkoły Podstawowej  w Rydzewie uchwalony 1 września 2014 r.  z późniejszymi. zmianami.
 2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2017 r.

   

  Statut Publicznej Szkoły Podstawowej

  z Odziałem Przedszkolnym

  w Rydzewie

   

  Spis treści:

  Rozdział 1.Informacje o Szkole                                                                                    s.   1- 4    

  Rozdział 2. Funkcjonowanie Szkoły                                                                              s.   4-14

  Rozdział 3. Organy Szkoły                                                                                           s. 14-23   

  Rozdział 4. Organizacja pracy Szkoły                                                                           s. 23-31

  Rozdział 5. Nauczyciele i inni pracownicy                                                                     s. 31-37 

  Rozdział 6. Uczniowie Szkoły                                                                                      s. 37-44

  Rozdział 7. Warunki i sposób oceniania uczniów                                                           s. 44-57

  Rozdział 8. Egzamin ósmoklasisty                                                                               s. 57-59

  Rozdział 9. Oddział przedszkolny                                                                                s. 59-64

  Rozdział 10. Postanowienia końcowe                                                                           s. 64-68

   

  Rozdział 1
  Informacje o Szkole
  § 1

  Nazwa Szkoły

 3. Szkoła używa nazwy: Szkoła Podstawowa  w Rydzewie.
 4. Nazwa i adres używane są w pełnym brzmieniu na pieczęciach i pieczątkach.
 5. Dopuszcza się skrót nazwy w brzmieniu: SP w Rydzewie.
 6. § 2

  Informacje ogólne

 7. Szkoła Podstawowa w Rydzewie zwana dalej Szkołą  jest szkoła publiczną.
 8. Szkoła jest ośmioklasową szkołą podstawową.
 9. Siedzibą Szkoły jest budynek w Rydzewie  nr 6.
 10. Organem prowadzącym jest Gmina Rajgród.
 11. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą pełni Podlaski Kurator Oświaty.
 12. Szkoła jest  jednostką budżetową Gminy Rajgród.
 13. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 14. Szkoła jest placówką feryjną. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne  organizowane są przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.
 15. § 3

  Inne informacje o Szkole

 16. Zasady dotyczące rekrutacji i przyjmowania uczniów do Szkoły określają odrębne przepisy.
 17. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny.
 18. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat i przebiega w następujących  etapach kształcenia:
 19. Wychowanie przedszkolne organizowane w oddziale przedszkolnym,
 20. I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I-III,
 21. II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII.
 22. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
 23.  

 24. Szkoła realizuje ustaloną dla niej podstawę programową kształcenia ogólnego oraz przewidziany dla niej w odrębnych przepisach ramowy plan nauczania.
 25. Nauka w szkole jest bezpłatna.
 26. Osoby niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę  w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, podlegające obowiązkowi szkolnemu korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
 27. W szkole organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę również dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.
 28. Kształcenie, wychowanie i opiekę  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizuje się na każdym etapie edukacyjnym, w integracji z uczniami pełnosprawnymi. 
 29. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
 30. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 31. Uczniom tym Szkoła zapewnia:
 32. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 33. warunki i sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów;
 34. zajęcia specjalistyczne, o których mowa w odrębnych przepisach;
 35. inne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów,  w tym zwłaszcza zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne;
 36. integrację dzieci lub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi i uczniami pełnosprawnymi;
 37. przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
 38. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:
 39. obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, do  których zalicza się zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia ogólnego;
 40. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 41. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 42. Formami działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoły są także zajęcia edukacyjne: religia, etyka oraz wiedza o życiu w rodzinie i doradztwo zawodowe organizowane w trybie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
 43. Zajęcia dodatkowe organizuje Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Zajęcia te mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.
 44. Szkoła może organizować także inne zajęcia niż wymienione w ust.12 i 13.
 45. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.
 46.  

 47. W Szkole organizuje  się oddział przedszkolny. Cykl wychowania przedszkolnego wynosi jeden rok i obejmuje dzieci, które podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego.
 48. W Szkole działa biblioteka z czytelnią, świetlica szkolna i pomieszczenie do spożywania posiłków.
 49.  

  Rozdział 2
  Funkcjonowanie Szkoły

  § 4

  Cele i zadania Szkoły

 50. Szkoła podejmuje działania zmierzające do tworzenia optymalnych warunków  jej funkcjonowania w obszarze dydaktyki, wychowania i opieki, a także innej działalności statutowej oraz zapewnienia każdemu uczniowi warunków  do rozwoju  i  podnoszenia jakości swojej pracy.
 51. Działania te obejmują:
 52. efekty w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz innej działalności statutowej;
 53. organizację procesów  edukacyjnych;
 54. tworzenie warunków do rozwoju i aktywności uczniów;
 55. współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
 56. zarządzanie Szkołą.
 57. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające  z przepisów prawa, z Programu wychowawczo – profilaktycznego, Koncepcji pracy i rozwoju - dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska:
 58. umożliwia uczniom zdobycie wiedzy o nauce, kulturze, technice, przyrodzie, problemach kraju
  i świata;
 59. kształtuje umiejętność wykorzystywania wiedzy, zainteresowań i uzdolnień w celu dokonania wyboru dalszego kierunku kształcenia;
 60. przygotowuje do życia w rodzinie, szkole, środowisku i społeczeństwie;
 61. kształtuje tolerancję wobec innych ludzi, ich przekonań i postaw;
 62. przygotowuje do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, kształtuje wrażliwość na piękno, dbałość o poprawność języka polskiego;
 63. sprawuje opiekę odpowiednio do potrzeb uczniów oraz możliwości Szkoły;
 64. kształtuje poczucie odpowiedzialności za stan pomieszczeń szkolnych, poszanowanie własnego  warsztatu pracy;
 65. podejmuje działania na rzecz środowiska, Szkoły i innych dzieci, integruje nauczycieli, rodziców oraz uczniów.
 66. Szkoła nieodpłatnie:
 67. wypożycza uczniom podręczniki lub materiały ćwiczeniowe  w postaci papierowej lub
 68. zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów w postaci elektronicznej lub
 69. przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.
 70. Szkoła zapewnia rodzicom dostęp do gromadzonych przez nią informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki, dotyczących dziecka  lub ucznia, bez względu na postać i sposób przechowywania tych informacji.
 71. § 5
  Sposób realizacji celów i zadań Szkoły

 72. Cele i zadania Szkoły realizowane są poprzez:
 73. pełną realizację programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych, dostosowując treści, metody i organizacje kształcenia do możliwości psychofizycznych uczniów w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 
 74. organizację nauki religii i etyki na życzenie rodziców;
 75. zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki i urządzeń sportowych, pracowni komputerowej z dostępem do Internetu;
 76. organizowanie zajęć pozalekcyjnych, stosownie do potrzeb  uczniów;
 77. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
 78. kierowanie uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej -  za zgodą rodziców – na badania specjalistyczne;
 79. organizowanie zajęć wspomagających rozwój uczniów z  trudnościami w nauce;
 80. umożliwienie rozwijania indywidualnego programu lub toku nauki uczniom o szczególnych uzdolnieniach;
 81. umożliwienie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych , organizację konkursów, zawodów sportowych, wycieczek,  obozów i innych szkolnych i pozaszkolnych imprez.
 82. Szkoła organizuje  i udziela uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających z :
 83. niepełnosprawności;
 84. niedostosowania społecznego;
 85. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 86. szczególnych uzdolnień;
 87. specyficznych trudności w uczeniu się;
 88. zaburzeń komunikacji językowej;
 89. choroby przewlekłej;
 90. sytuacji kryzysowych i traumatycznych;
 91. niepowodzeń edukacyjnych;
 92. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 93. trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.
 94.                                                                                      

  § 6

 95. Szkoła organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na wspieraniu ich  w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych
  i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.
 96. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oddziałów oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z:
 97. rodzicami uczniów;
 98. poradniami psychologiczno –pedagogicznymi,  w tym poradniami specjalistycznymi;
 99. placówkami doskonalenia nauczycieli;
 100. innymi szkołami, przedszkolami, placówkami;
 101. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci
  i młodzieży.
 102. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz
  w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, warsztatów, porad i konsultacji, oraz rodzicom  w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 103. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole następuje z inicjatywy ucznia, jego rodziców, Dyrektora Szkoły, nauczyciela, wychowawcy oddziału, specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, poradni, pracownika socjalnego, asystenta rodziny lub kuratora sądowego.
 104. Nauczyciel, wychowawcy oraz specjaliści w Szkole prowadzą obserwację pedagogiczną mająca na celu rozpoznanie u uczniów:
 105. trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I-III – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się lub
 106. szczególnych uzdolnień.
 107. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne i bezpłatne.
 108. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły, który w szczególności:
 109. tworzy zespół planujący i koordynujący udzielanie tej pomocy dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 110. ustala uczniowi objętemu pomocą psychologiczno –pedagogiczną formy tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane oraz informuje na piśmie rodziców ucznia o  formach  i zakresie pomocy;
 111. w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalone przez Dyrektora Szkoły formy, okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin,  w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, muszą zostać uwzględnione
  w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów;
 112. w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej (w tym specjalistycznej) uwzględnia się zawarte w nich zalecenia.
 113. § 7

 114. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych oraz obowiązujących w szkołach przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny, w tym
  w szczególności sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych oraz podczas pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.
 115. W tym zapewnienia uczniom bezpieczeństwa Szkoła podejmuje następujące działania:
 116. uczniowie przebywający  w Szkole pozostają pod nadzorem wszystkich pracowników  Szkoły, których obowiązkiem jest natychmiastowa reakcja na wszelkie przejawy naruszenia bezpieczeństwa ucznia, stosując przyjęte w Szkole ustalenia;
 117. niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć w Szkole bez nadzoru upoważnionej do tego osoby;
 118. każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, w którym prowadzi zajęcia, dostrzeżone zagrożenia niezwłocznie zgłasza Dyrektorowi Szkoły;
 119. każdy nauczyciel systematycznie kontroluje obecność uczniów na swojej lekcji, reaguje na samowolne opuszczeniu klasy lub Szkoły przez ucznia;
 120. w salach o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadku każdy prowadzący zajęcia dba
  o przestrzeganie zasad BHP, oraz opiekun sali lekcyjnej opracowuje regulamin pracowni,
  a w określa zasady bezpieczeństwa i na początku każdego roku szkolnego zapoznaje z nimi uczniów;
 121. w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, wszystkie ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczącym, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów, a stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach;
 122. każdorazowo zapoznaje się uczniów z zasadami bezpiecznego ich wykonywania, a w przypadku gier sportowych – z zasadami bezpiecznego w nich udziału;
 123. uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalania się w danym dniu
  z wykonywania planowych ćwiczeń, informując o niedyspozycji rodziców (oprawnych opiekunów) ucznia;
 124. nauczyciele wychowawcy świetlicy sprawują opiekę i prowadzą zajęcia zgodnie z zasadami BHP, pod opieką jednego nauczyciela wychowawcy świetlicy może przebywać nie więcej niż 25 uczniów;
 125. wyznaczeni nauczyciele dyżurujący sprawują opiekę nad uczniami przebywającymi na stołówce szkolnej w związku  z korzystaniem przez nich z posiłków - zgodnie z ustalonym harmonogramem;
 126. nauczyciel może podjąć decyzję o zmianie miejsca lub czasu zajęć, odwołaniu  ich lub przerwaniu w przypadku ujawnienia zagrożenia stanu bezpieczeństwa uczniów;
 127. nauczyciele mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę przy wykonywaniu czynności które tego wymagają;
 128. opiekun pracowni komputerowej zobowiązany jest do aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów;
 129. po zakończonych zajęciach edukacyjnych, które są ostatnimi w danym dniu (zgodnie
  z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych) nauczyciel jest zobowiązany sprowadzić uczniów do szatni;
 130. nauczyciel, organizatorzy zabawy szkolnej  odpowiadają za jej prawidłowy przebieg i ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa podczas jej trwania, do momentu jej zakończenia  i opuszczenia Szkoły przez uczestniczących w niej uczniów;
 131. wychowawcy oddziałów przedszkolnych oraz oddziałów  klas I-III  odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów, którzy przebywają na placu zabaw pod ich opieką;
 132. wychowawcy klas omawiają lub przypominają zasady bezpieczeństwa w Szkole i poza nią  -
  w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, przed dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerwą świąteczną, feriami zimowymi i  letnimi oraz przed każdym wyjściem poza teren Szkoły i wycieczką;
 133. wychowawca oddziału w miejscu nauczania i wychowania przejmuje opiekę nad uczniem sygnalizującym złe samopoczucie, przeprowadza pogadanki dotyczące zdrowia i higieny  oraz przed każdym wyjściem i wycieczką;
 134. pracownicy obsługi są zobowiązani do natychmiastowego reagowania na przejawy zachowań uczniów mogące stanowić zagrożenia dla ich bezpieczeństwa i zdrowia oraz informować  o tym fakcie nauczyciela, wychowawcę oddziału lub Dyrektora szkoły;
 135. pracownicy obsługi dbają o bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, przy czym woźna zgłasza dostrzeżone usterki lub zniszczenia Dyrektorowi Szkoły;
 136. pracownicy obsługi w razie opadów śniegu oczyszczają przejścia ze śniegu lub lodu i posypują piaskiem, kontrolują stan wyposażenia na placu  zabaw.
 137.                                                                                          

  § 8

  Ustala się następujące zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę:

 138. każdy nauczyciel, który organizuje jednostkę lekcyjną w terenie, wycieczkę, wyjście na imprezę pozaszkolną zgłasza swoje wyjście Dyrektorowi Szkoły oraz przedkłada wypełnioną ”kartę wycieczki” lub „kartę wyjścia” w nieprzekraczalnym terminie 3 dni poprzedzających wyjście poza Szkołę;
 139. zasady opieki nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek, imprez  pozaszkolnych , imprez turystycznych określają odrębne przepisy; 
 140. na udział w lekcji w terenie, wycieczce, imprezie pozaszkolnej oraz imprezie turystycznej każdorazowo wymagana jest zgoda rodziców  ucznia;
 141. obowiązkiem każdego kierownika imprezy (opiekuna grupy) jest systematyczne sprawdzanie liczebności uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca i po przybycie do celu;
 142. kierownik wycieczki (biwaku) wydaje polecenia uczestnikom, w razie wypadku podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność;
 143. nie wolno organizować żadnych wyjść w teren podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi;
 144. zapewnienie przez szkołę opieki i bezpieczeństwa uczniom podczas wycieczek i imprez odbywa się w sposób określony w odrębnych przepisach.
 145.  

  § 9

  Ustala się następujące zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich:

 146. nauczyciele pełnią dyżury wg harmonogramu ustalonego na dany rok szkolny;
 147. w miesiącach wiosennych i letnich (w pogodne dni) nauczyciele dyżurują także na boisku szkolnym wg ustalonego harmonogramu;
 148. miejscem dyżuru nauczycieli są hole, korytarze, sala gimnastyczna, schody, szatnie, sanitariaty;
 149. dyżury pełnione są  w czasie poprzedzającym rozpoczęcie zajęć szkolnych, podczas przerw międzylekcyjnych  do zakończenia zajęć w Szkole;
 150. dyżur jest pełniony aktywnie, niedopuszczalne jest  w tym czasie przeprowadzanie rozmów 
  z rodzicami uczniów, nauczycielami dyżurującymi czy innymi osobami oraz wykonywanie czynności, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżuru;
 151. nauczyciele dyżurujący zapobiegają niebezpiecznym  zabawom  i zachowaniom na korytarzach, schodach i  w sanitariatach, nie dopuszczają do samowolnego opuszczania budynku, eliminują wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydają zakazy i egzekwują ich wykonywanie przez uczniów;
 152. nauczyciel  ma obowiązek stawienia się w ustalonym miejscu dyżuru, nie może samowolnie opuścić miejsca dyżuru bez ustalenia zastępstwa i powiadomienia o tym fakcie Dyrektora Szkoły;
 153. w razie nieobecności nauczyciela dyżur pełni zastępujący go nauczyciel lub Dyrektor Szkoły wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru;
 154. wychowawcy oddziałów klas I-III  pełnią dyżury zgodnie z ustalonym harmonogramem,
  a w pozostałym czasie stale sprawują opiekę nad uczniami swojego oddziału;
 155. w oddziałach klas I-III w przypadku zmiany nauczyciela uczącego w związku z nauczaniem religii, etyki, języka obcego i wychowania fizycznego, nauczyciele są zobowiązani do bezpośredniego przekazania opieki nauczycielowi uczącemu.
 156.  

   

   

  § 10

  Ustala się następujący tryb postępowania w podczas zaistnienia wypadku uczniowskiego:

 157. nauczyciel, będący świadkiem wypadku udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy, zawiadamia o wypadku Dyrektora Szkoły;
 158. jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce to pozostawia się nienaruszone w celu dokonania oględzin lub szkicu;
 159. jeżeli do wypadku doszło w godzinach popołudniowych lub wieczornych, nauczyciel udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy, zawiadamia rodziców ucznia oraz Dyrektora Szkoły,
  w razie konieczności wzywa pogotowie ratunkowe;
 160. jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wycieczki, wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik wycieczki i ponosiła nie odpowiedzialność oraz powiadamia o zdarzeniu rodziców ucznia i Dyrektora Szkoły.
 161.  

  § 11

 162. Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne w miarę możliwości, udzielają pracownicy Szkoły. Następnie powiadamiają rodziców, którzy odbierają dziecko ze Szkoły i przejmują nad nim opiekę.
 163. W przypadku niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, wzywa się fachową pomoc medyczną, która przejmuje opiekę nad uczniem. W dalszym ciągu podejmuje się próby nawiązania kontaktu z rodzicami.
 164.              

  § 12

 165. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć w Szkole bez nadzoru osoby do tego upoważnionej.
 166. Jeżeli pomieszczenie lub miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, sprzęt lub wyposażenie tych miejsc stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa nie należy dopuścić do rozpoczęcia zajęć. Jeżeli zagrożenie ujawni się w czasie prowadzenia zajęć, należy je  bezzwłocznie przerwać i opuścić zagrożone miejsce.
 167. Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których nie mają wstępu osoby nieuprawnione, odpowiednio się oznacza i zabezpiecza przed swobodnym do nich dostępem.
 168. Pomieszczenia Szkoły, a w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczyciela wychowania fizycznego, kuchnia, świetlica wyposażone są w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy. Nauczyciele i pracownicy są przeszkoleni w  zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 169. W salach lekcyjnych, w pracowniach oraz w sali gimnastycznej znajdują się regulaminy korzystania z tych pomieszczeń, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 170. Przy urządzeniach technicznych wywieszone są w widocznych miejscach instrukcje bezpiecznej obsługi, a każdy uczeń powinien być z nimi zapoznany przed rozpoczęciem pracy.
 171. Nauczyciele maja obowiązek zapoznać uczniów z zasadami metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę przy wykonywaniu czynności tego wymagających.
 172.                                                                                        

  § 13

 173. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu poprzez  Koło Wolontariusza.
 174. W ramach działalności Koła uczniowie  w szczególności:
 175. zapoznawani są z ideą wolontariatu jaką jest zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej
  i bezinteresownej pomocy innym;
 176. rozwijają postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
 177. udzielają pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczą  w obszarze życia społecznego i środowiska naturalnego;
 178. są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy, pracy na rzecz Szkoły;
 179. wspierają ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej;
 180. promują ideę wolontariatu w Szkole.

 181. § 14

 182. Cele  wychowawcze Szkoły i sposoby ich realizacji określa Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 183. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania profilaktyczne i prozdrowotne, które określa program, o którym mowa w ust.1.
 184. § 15

 185. W miarę posiadanych środków Szkoła organizuje pomoc materialną stałą lub doraźną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 186. § 16

 187. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą:
 188. dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 189. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku:
 190. rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem;
 191. z przyczyn losowych (np. długotrwałe zwolnienie lekarskie, urlop  rodzicielski, urlop dla poratowania zdrowia);
 192. na pisemny wniosek rodziców wraz z uzasadnieniem złożonym Dyrektorowi Szkoły, w  szczególnie uzasadnionych przypadkach, wniosek powinien uzyskać akceptację  2/3 rodziców uczniów. Dyrektor po dokładnym zbadaniu sprawy podejmuje decyzję i informuje o niej pisemnie rodziców w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 193.  

  § 17


  Organizacja i formy współdziałania Szkoły z rodzicami w zakresie nauczania,
  wychowania i profilaktyki

 194. Szkoła stwarza warunki do współpracy rodziców z nauczycielami i organami Szkoły.
 195. Rodzice mają prawo do:
 196. znajomości Statutu Szkoły, Programu wychowawczo-profilaktycznego;
 197. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu ośmioklasisty;
 198. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale i Szkole;
 199. uzyskania informacji na temat swojego dziecka;
 200. uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;
 201. aktywnego współudziału w procesie nauczania i wychowania swoich dzieci;
 202. wnioskowania o realizację obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub realizację obowiązku szkolnego poza Szkołą;
 203. występowania z wnioskiem o przyjęcie w trakcie roku szkolnego dziecka spoza obwodu do oddziału  szkolnego lub oddziału przedszkolnego;
 204. wnioskowanie o indywidualny program lub tok nauki swojego dziecka;
 205. wnioskowania o zorganizowanie zajęć specjalistycznych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
 206. występowanie o zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez dziecko tych ćwiczeń lub  opinii o braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach;
 207. występowania z wnioskiem o przyjęcie dziecka powracającego  z zagranicy, 
 208. występowania o zorganizowanie i udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 209. otrzymania pisemnej informacji o ustalonych dla dziecka formach i okresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
 210. uczestnictwa w spotkaniach zespołu udzielającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej ich dziecku;
 211. wnioskowania o wyrażenie zgody na udział w spotkaniach zespołu innych osób, w szczególności lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty;
 212. uczestniczenia w opracowywaniu i modyfikowaniu programu edukacyjno-terapeutycznego oraz dokonywania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania  ucznia;
 213. wnioskowania o otrzymanie kopii programu edukacyjno-terapeutycznego;
 214. wnioskowania o organizację zajęć dodatkowych;
 215. kierowania i wyrażania opinii na temat pracy nauczyciela, z zachowaniem drogi służbowej: wychowawca oddziału, Dyrektor Szkoły, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organ prowadzący;
 216. wyrażania swoich opinii dotyczących pracy organów Szkoły;
 217. wyrażania opinii na temat pracy Szkoły do organu prowadzącego;
 218. zgłoszenia zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych albo roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania albo ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego lub ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego, została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen;
 219. przekazania Dyrektorowi Szkoły uznanych przez siebie za istotne danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;  
 220. wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej, jeżeli Szkoła dysponuje wolnymi miejscami, w terminie określonym w regulaminie;
 221. wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły;
 222. uzyskania od nauczyciela uzasadnienia ustalonej oceny dziecku;
 223. wglądu do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych dziecka;
 224. wystąpienia z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału, o powtarzanie klasy
  w przypadku dziecka będącego uczniem oddziału klas I-III;
 225. uczestnictwa  w charakterze obserwatora podczas egzaminu klasyfikacyjnego, w którym uczestniczy ich dziecko.                                                      
 226. § 18

 227. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania. Współdziałanie to polega na wymianie informacji i wspólnym ustalaniu strategii wychowawczych
   i dydaktycznych.
 228. Szkoła umożliwia rodzicom uczniów następujące formy kontaktów z nauczycielami:
 229. kontakt bezpośredni  formach:
 230. zebranie ogólnoszkolne;
 231. zebrania oddziałowe, które odbywają się wg ustalonego harmonogramu;
 232. rozmowy indywidualne w ramach dni otwartych Szkoły;
 233. indywidualne konsultacje z inicjatywy rodziców lub nauczyciela;
 234. obecność rodzica w charakterze obserwatora na zajęciach szkolnych;
 235. zajęcia otwarte;
 236. uroczystości szkolne, klasowe, zawody, rajdy, wycieczki;
 237. rozmowy telefoniczne;
 238. kontakt pośredni w formach:
 239. zapisy w Zeszycie kontaktów z rodzicami;
 240. zapisy w zeszycie przedmiotowym;
 241. zapisy w klasowym zeszycie opinii o uczniu;
 242. korespondencja listowna, mailowa,
 243. informacja przekazana przez  Dyrektora Szkoły, Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia;
 244. zapisy i oceny w dzienniku lekcyjnym.
 245. § 19
   

 246. Rodzice dziecka obowiązani są do:
 247. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły;
 248. zapewnienia systematycznego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
 249. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
 250. informowania w terminie do 30 września każdego roku szkolnego Dyrektora Szkoły,  w obwodzie której dziecko mieszka o realizacji obowiązku szkolnego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;
 251. współpracy ze Szkołą w zakresie realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego;
 252. uczestnictwa w ogólnych i oddziałowych zebraniach rodziców oraz w indywidualnych sprawach ich dzieci na prośbę lub pisemne zawiadomienie nauczycieli, wychowawcy, oddziału, pedagoga szkolnego, Dyrektora Szkoły;
 253. systematycznej kontroli postępów edukacyjnych dziecka i wywiązywania się z obowiązków szkolnych;
 254. bieżącej kontroli zapisów w Zeszycie kontaktów z rodzicami i potwierdzania ich podpisem;
 255. wpisywania do Zeszytu kontaktów z rodzicami wniosku o usprawiedliwienie nieobecności dziecka w Szkole.
 256.  

  Rozdział 3
  Organy Szkoły  i ich kompetencje

  § 20

 257. Organami Szkoły są:
 258. Dyrektor;
 259. Rada Pedagogiczna;
 260. Rada Rodziców;
 261. Samorząd Uczniowski.
 262. Każdy z organów wymienionych w ust.1 pkt 2-4 działa według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.
 263.  

  § 21

   

 264. Dyrektor Szkoły:
 265. kieruje bieżącą działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
 266. sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny;
 267. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 268. wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
 269. Dyrektor  jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole.
 270. Szczegółowy zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora Szkoły określa organ prowadzący.
 271. § 22

   

  Dyrektor  Szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą , a w szczególności:

 272. kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości;
 273. przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi jej zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
 274. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 275. powołuje Komisję Rekrutacyjną;
 276. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
 277. przedkłada Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku, ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;  do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
 278. dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
 279. podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;
 280. współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i  Samorządem Uczniowskim;
 281. stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo-opiekuńczej w Szkole;
 282. udziela na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą;
 283. organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formach i na zasadach określonych
  w Rozdziale 3 niniejszego Statutu;
 284. dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania;
 285. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
 286. powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w Szkole zespoły przedmiotowe
  i problemowo-zadaniowe;
 287. zwalnia uczniów z niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na zasadach określonych
  w odrębnych przepisach;
 288. udziela zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki zgodnie z odrębnymi przepisami;
 289. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
 290. opracowuje ofertę realizacji w Szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców;
 291. stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;
 292. opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad;
 293. wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i ich rodziców;
 294. powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych
  i sprawdzających na zasadach określonych w niniejszym Statucie;
 295. ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej;
 296. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.
 297.  

  § 23

   

  Dyrektor Szkoły organizuje jej działalność, a w szczególności:

 298. opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;
 299. opracowuje wspólnie z radą Pedagogiczną kalendarz imprez szkolnych;
 300. ustala harmonogram dyżurów nauczycielskich i kontroluje przebieg ich realizacji;
 301. organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi ich dokumentację;
 302. prowadzi dokumentację i dokonuje rozliczeń godzin ponadwymiarowych;
 303. nadzoruje organizację i przebieg wycieczek szkolnych;
 304. organizuje i koordynuje bieżącą działalność w zakresie nauczania i wychowania dla wychowawców klas I-VIII, świetlicy, biblioteki szkolnej;
 305. utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów klas I –VIII;
 306. kontroluje księgi ewidencji dzieci i uczniów oraz kontroluje spełnianie przez nich obowiązku szkolnego;
 307. opracowuje materiały analityczne oraz ocenę uzyskiwanych efektów kształcenia, wychowania
  i opieki;                                                                         
 308. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach umowy o pracę;
 309. określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 310. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań Szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i boisku szkolnym;
 311. dba o właściwe wyposażenie Szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
 312. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników Szkoły ustalonego porządku oraz dbałości
  o estetykę i czystość;
 313. dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na boisku szkolnym;
 314. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Szkoły zgodnie
  z odrębnymi przepisami.
 315.  

  § 24

   

  Dyrektor Szkoły  prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

 316. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły;
 317. dokonuje oceny pracy nauczycieli;
 318. dokonuje oceny pracy nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego;
 319. przyznaje nagrody Dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi Szkoły;
 320. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;
 321. udziela urlopów pracownikom zgodnie z odrębnymi przepisami;
 322. prowadzi akta osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;
 323. wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
 324. wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
 325. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;
 326. dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 327. określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
 328. współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania
  i zatwierdzania;
 329. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
 330.  

  § 25

   

  Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami:

 331. tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
 332. egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu;
 333. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w Szkole.
 334. § 26

   

 335. Dyrektor  prowadzi zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze w wymiarze dla niego ustalonym przez organ prowadzący.
 336. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie określonym ustawą oraz organ prowadzący.
 337.  

  § 27
   

 338. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły.
 339. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
 340. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo-wychowawcza.
 341. § 28
   

  Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

 342. uchwala regulamin swojej działalności;
 343. podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;
 344. zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;
 345. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
 346. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów;
 347. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 348. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
 349. uchwala zmiany Statutu Szkoły.
 350.  

  § 29

   

  Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniodawczych:

 351. opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
 352. opiniuje propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
 353. opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 354. opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
 355. opiniuje tygodniowy  rozkład zajęć edukacyjnych;
 356. opiniuje formy realizacji dwóch  godzin wychowania fizycznego.

 357.  

  § 30

   

  Rada Pedagogiczna ponadto:

 358. przygotowuje projekt zmiany Statutu i upoważnia Dyrektora do opracowania i ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu;
 359. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły;
 360. ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;
 361. uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
 362. wybiera delegatów do Rady Szkoły,  przypadku, gdy taka  będzie tworzona;
 363. wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 364. zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.
 365.  

  § 31

   

 366. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.
 367. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 368. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, zgodnie z trybem określonym  w ustawie.
 369. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
 370. Protokoły zebrań Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie pisemnej. Sposób dokumentowania działalności określa Regulamin Rady Pedagogicznej.
 371.  

  § 32

   

 372. W  Szkole działa Rada Rodziców.
 373. Rada Rodziców jest kolegialnym organem Szkoły.
 374. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami Szkoły.
 375. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.
 376. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, w głosowaniu tajnym.
 377. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 378. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
 379. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców;
 380. szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;
 381. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
 382. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego Statutu.
 383. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.
 384.  

  § 33

   

 385. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:
 386. uchwala regulamin swojej działalności;
 387. ustala program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 388. Program, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,  Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.
 389.  

  § 34

 390. Rada Rodziców opiniuje:
 391. podjęcie działalności przez organizacje i stowarzyszenia;
 392. pracę nauczyciela do ustalenia oceny pracy nauczyciela za okres stażu.
 393. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania

  zawiadomienia o dokonywanej ocenie pracy nauczyciela. Nie przedstawienie opinii nie

  wstrzymuje postępowania;

 394. program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy Szkoła otrzymała polecenie opracowania takiego programu;
 395. Rada Rodziców może:
 396. wnioskować do Dyrektora o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
 397. występować do Dyrektora, innych organów Szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;
 398. delegować swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
 399.  

  § 35

 400. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Każdy uczeń jest członkiem Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas członkami samorządów klasowych.
 401. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego,  który określa
  w szczególności wewnętrzną strukturę organów Samorządu, szczegółowe zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów Samorządu, tryb podejmowania uchwał.
 402. Zebrania  Samorządu Uczniowskiego są protokołowane.
 403. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności:
 404. pobudzanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;
 405. współdziałanie z Dyrektorem w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki;
 406. współdziałanie w rozwijaniu, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno-krajoznawczych, organizowaniu wypoczynku  i rozrywki;
 407. dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i Szkoły;
 408. organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym;
 409. zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar;
 410. rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich.
 411. W ramach kompetencji stanowiącej do Samorządu Uczniowskiego należy uchwalanie regulaminu swojej działalności, o którym mowa w ust.2.
 412. Do kompetencji opiniujących Samorządu Uczniowskiego należy:
 413. możliwość przedstawiania  Dyrektorowi i innym organom Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;
 414. wyrażanie opinii w sprawie:
 415. programu wychowawczo- profilaktycznego Szkoły;
 416. ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 417. oceny pracy nauczyciela - na wniosek Dyrektora.
 418. Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela opiekuna.
 419. Działalność Samorządu Uczniowskiego musi być zgodna ze Statutem Szkoły oraz regulaminami wewnętrznymi obowiązującymi w Szkole.

 420. § 36

   

 421. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
 422. Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi w celu ich powielenia i przekazania każdemu organowi Szkoły.
 423. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 424. Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 425. Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, oprócz uchwał personalnych, podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
 426. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd  Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej zebraniu.
 427. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
 428. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad  określonych w Statucie Szkoły.
 429. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem zasad określonych
  w § 38  niniejszego Statutu.
 430. Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych organów  Szkoły organizuje Dyrektor.

 431. § 37
   

 432. Organy Szkoły mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
 433. Organy Szkoły są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji statutowych celów i zadań Szkoły.
 434. Współdziałanie organów Szkoły obywa się według następujących zasad:
 435. pozytywnej motywacji;
 436. partnerstwa;
 437. wielostronnego przepływu informacji;
 438. aktywnej i systematycznej współpracy;
 439. rozwiązywania sporów w drodze mediacji.
 440. Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor Szkoły.
 441. Współdziałanie organów Szkoły  obejmuje w szczególności:
 442. zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach prawa oraz
  w Statucie Szkoły poprzez:
 443. udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej;
 444. organizację zebrań przedstawicieli organów Szkoły;
 445. możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły;
 446. rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów;
 447. opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych przepisami prawa, niniejszym Statutem i regulaminami poszczególnych organów;
 448. bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły o planowanych i podejmowanych działaniach lub podjętych decyzjach.
 449. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Szkoły ustala Dyrektor Szkoły.
 450.  

   

  § 38

 451. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:
 452. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora;
 453. przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor  jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
 454. Dyrektor podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
 455. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od dnia złożenia informacji o sporze.
 456. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów Szkoły, z tym, że Dyrektor  wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 457. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności przeprowadza postępowanie mediacyjne,
  a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 458. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
 459. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.
 460.  

  Rozdział 4

  Organizacja pracy Szkoły
   

  § 39

 461. Szczegółową organizację  nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły.
 462. Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza organ prowadzący, po uprzednim wyrażeniu opinii przez: Radę Pedagogiczną, organizację związków zawodowych, organ  sprawujący nadzór pedagogiczny nad Szkołą.
 463. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy. Dyrektor Szkoły przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zapoznaje Radę Pedagogiczną na jej zebraniu ze szczegółowym kalendarzem organizacji roku szkolnego. Może także ustalić w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w wymiarze do 6 dni, przy akceptacji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 464. W dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. Szkoła informuje rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych  w tych dniach.
 465. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,  niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć  dydaktyczno-wychowawczych Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może za zgodą organu prowadzącego ustalić inne dodatkowe dni wolne, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.
   
 466.  

   

  § 40

 467. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ucznia i nauczyciela.
 468. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa półrocza zakończone klasyfikacją uczniów. Pierwsze półrocze trwa w okresie od rozpoczęcia roku szkolnego do 31 stycznia, drugie półrocze trwa od 1 lutego do najbliższego piątku po 20 czerwca.
 469. § 41

 470. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach:
 471. I etap: oddziały klas I-III – edukacja wczesnoszkolna:
 472. II etap: oddziały klas IV – VIII.
 473. § 42

 474. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o prowadzeniu zajęć w innym wymiarze.
 475. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia, szczegółowy rozkład dzienny ustala nauczyciel.
 476. § 43

 477. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony  z uczniów, którzy w roku szkolnym uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych planem nauczania i programami wpisanymi do Szkolnego Zestawu Programów dla danego etapu edukacyjnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Dyrektora Szkoły.
 478. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
 479. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych,  do oddziału klasy I, II lub III ucznia zamieszkałego w obwodzie Szkoły, Dyrektor Szkoły po poinformowaniu Rady Rodziców, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust.2, z zastrzeżeniem ust.4 i 5.
 480. Dyrektor Szkoły może odstąpić od podziału oddziału, zwiększając  liczbę uczniów ponad liczbę 25
  (nie więcej niż dwóch uczniów) na wniosek Rady Rodziców, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 481. Jeżeli przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy Szkoły, powodujących skutki finansowe, Dyrektor Szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 482. Oddział, w  którym zwiększono liczbę uczniów zgodnie z ust. 3 i 4 może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 483. Liczba uczniów w oddziale klas IV – VIII nie może przekraczać 30.
 484.  

  § 44

 485. W oddziałach klas IV – VIII dokonuje się podziału na grupy z zachowaniem zasad wynikających 
  z odrębnych przepisów.
 486. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podział na grupy może być dokonany za zgodą organu prowadzącego.
 487. Liczba uczniów na zajęciach pozalekcyjnych zależy od charakteru prowadzonych zajęć i wymaga akceptacji Dyrektora Szkoły.
 488. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów oddziałów klas IV –VIII są realizowane w formie:
 489. zajęć klasowo-lekcyjnych;
 490. zajęć do wyboru przez uczniów spośród następujących: zajęć sportowych, zajęć sprawnościowo-zdrowotnych, zajęć tanecznych, aktywnej turystyki.
 491. Zajęcia klasowo-lekcyjne realizowane są w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny lekcyjne.
 492. Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, godzin zajęć do wyboru przez uczniów, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia.
 493. Dyrektor Szkoły przygotowuje propozycję zajęć do wyboru przez uczniów z uwzględnieniem:
 494. potrzeb zdrowotnych uczniów, ich zainteresowań oraz osiągnięć w danej dziedzinie sportu lub aktywności fizycznej;
 495. uwarunkowań lokalnych;
 496. miejsca zamieszkania uczniów;
 497. tradycji sportowych środowiska i Szkoły;
 498. możliwości kadrowych.
 499. Propozycję zajęć do wyboru przez uczniów Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, przedstawia do wyboru uczniom.
 500. Uczniowie dokonują wyboru zajęć za zgodą rodziców.
 501.  

  § 45

  Organizacja zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych)

 502. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.
 503. Zajęcia, o których mowa w ust.1, realizowane są w celu udzielenia uczniom pomocy 
  w przezwyciężeniu trudności, rozwijania uzdolnień lub pogłębienia zainteresowań uczniów. 
 504. Zajęciami dodatkowymi w  Szkole są w szczególności:
 505. koła zainteresowań: przedmiotowe, techniczne, artystyczne, szachowe, czytelnicze, sportowe oraz inne,
 506. gry i zajęcia ruchowe dla uczniów klas I-III (na boisku szkolnym i w salach gier i zabaw),
 507. zajęcia wyrównawcze,
 508. zajęcia profilaktyczno-wychowawcze (mające na celu kształtowanie osobowości dziecka
  i wspieranie jego rozwoju społeczno-emocjonalnego),
 509. zajęcia przygotowujące  uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, zawodach  sportowych,
 510. zajęcia przygotowujące uczniów  do egzaminu ósmoklasisty,
 511. prowadzenie chóru szkolnego,
 512. prowadzenie zajęć ze szkolnym klubem sportowym,
 513. organizacja uroczystości szkolnych,
 514. redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej,
 515. wolontariat,
 516. wycieczki, udział w przedstawieniach teatralnych, koncertach.
 517.  

  § 46

 518. Zajęcia wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności  w nauce, w szczególności
  w spełnieniu wymagań edukacyjnych  wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego.
 519. Zajęcia, o których mowa w ust.1, prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych.
 520. Liczba uczestników zajęć wyrównawczych wynosi do 6.
 521. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i pogłębiające zainteresowania uczniów organizuje się dla uczniów uzdolnionych oraz prowadzi się  je z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzi nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły.
 522. Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust.4, wynosi do 8.
 523. W przypadku  realizacji  innego rodzaju zajęć niż wymienione w ust. 1 i 4, liczba uczestników  tych zajęć ustalana jest przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu  nauczycielem prowadzącym  zajęcia.
 524. Udział ucznia w zajęciach wymienionych w § 45 ust.3 jest dobrowolny, a efekty jego pracy nie podlegają ocenie w skali stopni szkolnych.
 525. § 47

 526. Godzinowy wymiar i zakres zajęć dodatkowych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 527. Przydzielenie zajęć dodatkowych nauczycielom następuje po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w zakresie organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 528. Wymiar zajęć dodatkowych nie wlicza się do pensum.
 529.  


  § 48

 530. Diagnozę potrzeb i zainteresowań uczniów przeprowadza się w każdym roku szkolnym
  w miesiącu kwietniu w oparciu o wyniki  ankiety skierowanej do uczniów i ich rodziców, a także
  w oparciu o wyniki monitorowania potrzeb uczniów prowadzonego na bieżąco przez  Dyrektora Szkoły. 
 531. Diagnozę potrzeb i zainteresowań uczniów z wykorzystaniem ankiety przeprowadza nauczyciel wyznaczony  przez Dyrektora Szkoły.
 532.  

  § 49

 533. Nauczyciel, któremu w danym roku szkolnym przydzielono prowadzenie  zajęć dodatkowych,
  o których mowa w § 45 ust.3, pkt 1-8 i 10-11, jest obowiązany do ich dokumentowania
  w dzienniku zajęć dodatkowych.
 534. Do dziennika zajęć dodatkowych wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, tygodniowy plan zajęć, daty i czas trwania i tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów  na zajęciach. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.
 535. § 50

  Świetlica szkolna

  Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich  rodziców lub  warunki związane z dojazdem do domu, Szkoła organizuje świetlicę szkolną.

  § 51

 536. Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza może być utworzona w zależności od potrzeb z:
 537. grupy uczniów jednego oddziału;
 538. uczniów z dwóch klas o niewielkiej rozpiętości wieku;
 539. uczniów z  trzech lub więcej klas o różnym wieku.
 540. Liczba u uczniów w grupie wychowawczej nie może przekroczyć 25 uczniów.
 541. Czas trwania zajęć wychowawczo-opiekuńczych w świetlicy ustala się w wymiarze 45 minut. Godzina pracy świetlicy wynosi 60 minut.
 542. Świetlica zapewnia uczniom bezpieczeństwo poprzez:
 543. stałą obecność wychowawcy w pomieszczeniu, w którym przebywają uczniowie;
 544. wyposażenie w meble, urządzenia i pomoce bezpieczne dla uczniów;
 545. zapoznanie uczniów korzystających ze świetlicy z jej regulaminem i systematyczne kontrolowanie jego przestrzegania.
 546.  


  § 52

  Do zadań nauczyciela wychowawcy  świetlicy należy:

 547. organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej i odrabiania zadań domowych w  świetlicy;
 548. organizowanie gier zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach świetlicy i na  powietrzu, mający na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;
 549. ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz organizowanie zajęć w tym zakresie;
 550. stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków życia codziennego;
 551. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
 552. rozwijanie samodzielności, samorządności oraz aktywności społecznej;
 553. współdziałanie z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym.
 554.  

  § 53

  Nauczyciel - wychowawca świetlicy  jest odpowiedzialny za:

 555. właściwą organizację zajęć wychowawczo-opiekuńczych;
 556. regularne, ustalone i uzgodnione z rodzicami rozkładem zajęć świetlicy, uczęszczanie dzieci na zajęcia;
 557. utrzymanie właściwego stanu estetycznego i higieniczno-sanitarnego pomieszczeń świetlicy;
 558. zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece (w czasie zajęć w świetlicy i poza nią);          
 559. stosowanie wobec dzieci określonych regulaminem świetlicy nagród i kar;
 560. utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i rodzicami;
 561. prowadzenie dziennika zajęć świetlicy.
 562. § 54

 563. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności prawo do:
 564. korzystania z pomocy wychowawcy podczas odrabiania zadań domowych;
 565. uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w świetlicy.
 566. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności obowiązek:
 567. utrzymywania ładu i porządku w świetlicy;
 568. wykonywania poleceń  nauczyciela wychowawcy;
 569. nieoddalania się ze świetlicy bez powiadomienia nauczyciela wychowawcy.
 570.  

  § 55

 571. Szczegółowy sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa Dyrektor Szkoły w Regulaminie pracy świetlicy.
 572. Regulamin, o którym mowa w ust.2, określa w szczególności  zasady organizacji zajęć, ramowy rozkład zajęć, rozkład dnia, godziny pracy świetlicy w danym roku szkolnym.
 573.  

  § 56

 574. W Szkole funkcjonuje stołówka szkolna. W stołówce szkolnej prowadzone jest dożywianie. Uczniowie korzystają z możliwości spożycia ciepłego posiłku – obiadu.
 575. Wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym    szkołę.
 576. Z obiadów mogą korzystać wszyscy chętni oraz uczniowie zakwalifikowani przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie.
 577. Obiady wydaje się również na wynos w godzinach pracy stołówki.
 578. Wydawanie obiadów dla uczniów koordynują i nadzoruje nauczyciel dyżurujący zgodnie planem dyżurów.
 579. Stołówka jest czynna od godz. 10.20 do 10.35 w dni nauki szkolnej.
 580. Zasady organizacji pracy stołówki określa Dyrektor Szkoły w Regulaminie stołówki.
   
 581. § 57

  Biblioteka szkolna

 582. W Szkole funkcjonuje biblioteka.
 583. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, realizacji edukacji czytelniczej i medialnej.
 584. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.
 585. W skład biblioteki wchodzą: wypożyczalnia, czytelnia oraz magazyn książek.
 586. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
 587. gromadzenie i upowszechnianie zbiorów;
 588. korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczeń poza bibliotekę;
 589. prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami w ramach realizacji  programu przysposobienia czytelniczo-informacyjnego;
 590. korzystanie ze zbiorów multimedialnych.
 591. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor Szkoły.
 592. Zasady wypożyczania książek, czasopism i zbiorów specjalnych oraz korzystania z nich
  w czytelni, a także zasady zwrotu należności za materiały zniszczone i zagubione reguluje Regulamin biblioteki, który opracowuje nauczyciel bibliotekarz i zatwierdza Dyrektor Szkoły.                                                                            
 593.  

   

  § 58

  Biblioteka funkcjonuje w oparciu o następujące zasady:

 594. biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz, który ponosi materialną odpowiedzialność za zgromadzone zbiory;
 595. bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły. Zapewnia on bibliotece właściwe pomieszczenia, wyposażenie i środki finansowe warunkujące jej prawidłowe funkcjonowanie, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia.
 596. zbiory biblioteki obejmują dokumenty piśmiennictwa, materiały audiowizualne i multimedialne niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły.
 597.                                                                                 

  § 59

 598. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują pracę pedagogiczną i prace organizacyjne.
 599. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
 600. udostępniania zbiorów;
 601. udzielania potrzebnych informacji;
 602. udzielania porad przy  wyborze lektury;
 603. prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego przy współpracy wychowawców
  i nauczycieli poszczególnych przedmiotów;
 604. pomocy nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji;
 605. przedstawiania informacji, na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji pedagogicznej, o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
 606. prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa.
 607. W ramach prac organizacyjnych nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
 608. gromadzenia i opracowywania zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 609. zabezpieczenia zbiorów przed zniszczeniem, ich wymiany, inwentaryzacji oraz odpisywania ubytków w tych materiałach;
 610. sporządzania planu pracy oraz półrocznego i rocznego sprawozdania z pracy;
 611. prowadzenia statystyk wypożyczeń, dziennika pracy biblioteki;
 612. prowadzenia i rozbudowania warsztatu informacyjnego biblioteki;
 613. prowadzenia dokumentacji bibliotecznej.
 614.  

   

  § 60

 615. W Szkole zorganizowana jest czytelnia.
 616. Czytelnia jest pracownią szkolną, której zadaniem wraz z biblioteką jest koordynowanie procesu edukacji czytelniczej i informacyjnej oraz multimedialnej realizowanego przez nauczycieli, popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
 617. Z czytelni korzystają uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły oraz rodzice.
 618. W czytelni gromadzony jest księgozbiór podręczny, programy komputerowe, do których czytelnik ma dostęp bezpośredni. Umożliwiony jest także stały dostęp do Internetu.
 619. Na księgozbiór podręczny składa się w szczególności:
 620. spis bibliograficzny nowości wydawniczych;
 621. encyklopedie;
 622. słowniki języków obcych, ortograficznych i innych;
 623. atlasy geograficzne, historyczne i inne;
 624. poradniki i czasopisma metodyczne dla nauczycieli;
 625. czasopisma popularno-naukowe;
 626. komplet najnowszych (aktualnych) podręczników, programów multimedialnych do poszczególnych przedmiotów niezbędnych do kształcenia w Szkole.
 627. Godziny pracy czytelni dostosowane są do planu zajęć obowiązującego na dany rok szkolny.
 628. Szczegółowe zadania oraz organizację pracy czytelni określa Regulamin wewnętrzny biblioteki.
 629.  

  Rozdział 5.
  Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

  § 61

 630. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.
 631. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają
  odrębne przepisy.
 632. Nauczyciele i pozostali pracownicy są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego    na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.
 633. Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły, utrzymanie obiektu Szkoły i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 634. Wszyscy pracownicy Szkoły są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy Statutu, wewnętrznych regulaminów i przyjętych w Szkole procedur.
 635. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli i pozostałych pracowników określa Dyrektor Szkoły 
   z uwzględnieniem:
 636. odpowiedzialności za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;
 637. odpowiedzialności za powierzone mienie;
 638. współpracy z rodzicami;
 639. doskonalenia warsztatu pracy;
 640. realizacji zadań wynikających z obowiązujących regulaminów.
 641.  

   

   

  § 62

  Zakres zadań nauczyciela

 642. Nauczyciel sprawuje:
 643. bezpośrednią opiekę nad uczniami przebywającymi na terenie Szkoły podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych;
 644. opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie wycieczek i zorganizowanych wyjść;
 645. opiekę nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych. Jest obowiązany do pełnienia dyżurów zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz harmonogramem ustalającym porządek, czas i terminy dyżurów.
 646. Nauczyciel w ramach powierzonych mu obowiązków:
 647. wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania;
 648. dba o pomoce dydaktyczne i powierzony mu sprzęt szkolny;
 649. stosuje przyjęte przez Szkołę zasady, warunki i sposób oceniania uczniów;
 650. bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów oraz sprawiedliwie ich traktuje;
 651. systematycznie rozwija i doskonali własne umiejętności dydaktyczne i wychowawcze oraz podnosi poziom wiedzy merytorycznej;
 652. przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz innych form współzawodnictwa naukowego i sportowego;
 653. udziela indywidualnej  pomocy uczniom w przezwyciężaniu problemów w nauce;
 654. rozpoznaje odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w tym zainteresowań i uzdolnień oraz niezwłocznie udziela uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej z nim pracy;
 655. czynnie uczestniczy we wszystkich zebraniach i zespołach Rady Pedagogicznej, w skład których został powołany.
 656. Nauczyciel w szczególności ma prawo do:
 657. wyboru programu nauczania oraz jego realizacji z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych lub jego realizacji bez zastosowania podręcznika lub ww. materiałów;
 658. decydowania o formach i metodach pracy w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 659. egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań edukacyjnych;
 660. zgłaszania projektów innowacji pedagogicznych;
 661. wystąpienia  wnioskiem do Dyrektora Szkoły o odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi w sytuacji prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania.
 662. Nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za :
 663. prawidłowy przebieg prowadzonych przez siebie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie w nich właściwych metod pracy;
 664. jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 665. włączanie się w proces edukacyjny Szkoły zgodnie z jej charakterem, Programem wychowawczo-profilaktycznym Szkoły;
 666. uwzględnienie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów;
 667. życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć prowadzonych w Szkole i poza nią;
 668. przestrzeganie wewnątrzszkolnych zasad, warunków i sposobu oceniania;
 669. powierzone mu mienie Szkoły.
 670. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami.
 671. § 63

  Zakres zadań logopedy

 672. Do zadań logopedy należy w szczególności:
 673. przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,
 674. diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej,
 675. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,
 676. organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 677. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 678. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,
 679. współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,
 680. wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
 681.  

   

  § 64

  Zakres zadań wychowawcy oddziału

   

 682. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
 683. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
 684. przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 685. rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez ucznia.
 686. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:
 687. otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków;
 688. współdecyduje z samorządem klasy i rodzicami o planie wychowawczym na dany rok szkolny oraz dłuższe okresy;
 689. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych  uczniów, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów z dysfunkcjami oraz niepowodzeniami szkolnymi);
 690. utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami uczniów w celu:
 691. poznania i ustalenia potrzeb dydaktyczno-wychowawczych ich dzieci;
 692. udzielania im pomocy w oddziaływaniach wychowawczych;
 693. włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły;
 694. informowania o postępach w nauce i zachowaniu ucznia;
 695. powiadamiania o przewidywanej dla ucznia śródrocznej/rocznej ocenie niedostatecznej na 30 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej;
 696. współpracuje z logopedą w rozpoznawaniu różnorodnych potrzeb  uczniów.
 697. Wychowawca klasy jest zobowiązany zapoznać uczniów z:
 698. zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
 699. sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
 700. z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
 701. zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.
 702.  

  § 65

 703. Wychowawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji klasy: dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen i innej ustalonej w Szkole dokumentacji szkolnej.
 704. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej  ze strony Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
 705. Wychowawca ustala spójne z Programem wychowawczo-profilaktycznym treści  i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.
 706. Wychowawca ustala uczniowi ocenę zachowania w oparciu o obowiązujące w Szkole zasady oceny zachowania uczniów.

 707. § 66

 708. Szczegółowe formy spełniania zadań wychowawcy polegają na:
 709. programowaniu i organizowaniu procesu wychowania w zespole klasowym, w tym opracowaniu planu wychowawczo-profilaktycznego na dany rok szkolny;
 710. dbaniu o systematyczne uczęszczanie uczniów do Szkoły, analizie frekwencji uczniów i klasy;
 711. udzielaniu porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia we współpracy z nauczycielem koordynującym zadania z zakresu doradztwa zawodowego w Szkole;
 712. informowaniu uczniów i rodziców o zasadach oceny zachowania;
 713. utrzymywaniu stałych kontaktów z rodzicami uczniów;
 714. organizowaniu zebrań klasowych i konsultacji z rodzicami.
 715. Wychowawca odpowiada za:
 716. osiąganie zamierzonych celów wychowawczych powierzonego mu oddziału;
 717. integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczo-profilaktycznego  klasy i Szkoły;
 718. poziomu opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków znajdujących się
   w trudnej sytuacji szkolnej lub społecznej;
 719. bezpieczeństwo wychowanków w czasie organizowanych imprez klasowych, wycieczek, spotkań.
 720.  

  § 67
  Zakres działań lidera WDN

 721. Lider WDN współpracuje z Dyrektorem Szkoły w zakresie planowania i organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 722. Do zadań lidera WDN należy w szczególności:
 723. wspieranie nauczycieli w rozwoju ich j kompetencji wychowawczych i dydaktycznych, w tym doskonalenie form i metod pracy nauczyciela, ich odpowiedzialności za rozwój ucznia oraz kształcenia umiejętności rozwiązywanie aktualnych problemów szkolnych;
 724. diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia,
 725. koordynowanie działań szkoły w ramach sieci współpracy i samokształcenia;
 726. współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli;
 727. przygotowanie oferty  szkoleń w ramach wspomagania nauczycieli;
 728. przygotowanie projektu organizacji doskonalenia nauczycieli,  w tym projektu uchwały Rady Pedagogicznej w zakresie ustalenia tej organizacji;
 729. prowadzenie dokumentacji procesu doskonalenia nauczycieli w Szkole.
 730.  

  § 68
  Zespoły nauczycielskie

 731. Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli zespoły nauczycieli prowadzących zajęcia
  w danym oddziale, wychowawcze lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 732. Utworzenie, ustalenie składu osobowego, określenie zakresu działalności zespołu wymaga formy uchwały Rady Pedagogicznej.
 733. Likwidacja zespołu następuje w trybie przewidzianym dla jego powołania.
 734. Pracą zespołu kieruje przewodniczący  powołany przez Dyrektora Szkoły, na wniosek zespołu.         Kadencja przewodniczącego zespołu trwa 3 lata.
 735. Przewodniczący zespołu jest odpowiedzialny za:
 736. sporządzenie planu pracy zespołu na dany rok szkolny, zgodnego z zadaniami ustalonymi
  w planie pracy szkoły oraz potrzebami zespołu;
 737. dokumentacje zebrań zespołu;
 738. opracowanie wniosków dotyczących tematyki spotkań, organizacji pracy zespołu;
 739. przedstawienie, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, Radzie Pedagogicznej sprawozdania z pracy zespołu.
 740. Odwołanie przewodniczącego zespołu przed upływem kadencji następuje w trybie przewidzianym dla jego powołania.
 741. Zespoły działają wg opracowanych planów pracy.
 742. Zebrania zespołów są protokołowane.
 743. § 69

 744. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego  zadaniem jest
   w szczególności:
 745. ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;
 746. korelowanie treści przedmiotowych przekazywanych na poszczególnych przedmiotach;
 747. zintegrowanie wysiłków wszystkich uczących w danym oddziale nauczycieli w celu stworzenia właściwego oddziaływania emocjonalnego i wychowawczego na cały zespół klasowy;
 748. analizowanie uzyskiwanych efektów kształcenia i rekomendowanie stosownych wniosków związanych z ze zmianą organizacji kształcenia Radzie Pedagogicznej;
 749. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego, w tym dla początkujących nauczycieli;
 750. opiniowanie przygotowanych w szkole innowacyjnych programów nauczania;
 751. współdziałanie w organizowaniu szkolnych pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu  ich wyposażenia;
 752. opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposób badania wyników nauczania;
 753. przygotowanie propozycji zadań do przeprowadzenia próbnego egzaminu uczniów klasy ósmej.
 754.  

  § 70

 755. Nauczyciele, którym powierzono szczególnej opiece oddział szkolny, tworzą zespół wychowawczy.
 756. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:
 757. zorganizowanie współpracy wychowawców dla uzgodnienia sposobów realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły;
 758. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia w zakresie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi uczniów Szkoły;
 759. opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów;
 760. współdziałanie w zakresie organizowania i przeprowadzania imprez ogólnoszkolnych środowiskowych;
 761. wspieranie wychowawcy klasy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 762. wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o wyróżnienie lub ukaranie ucznia;
 763. analizowanie sytuacji uczniów mających trudności w nauce i opracowywanie sposobów udzielania im skutecznej pomocy,
 764. współpraca z logopedą.
 765.                                                                                                                                                              

  § 71
  Pracownicy niepedagogiczni

 766. Szkoła zatrudnia:
 767. pracowników obsługi: sprzątaczki;
 768. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach obsługi są zobowiązani do wykonywania pracy zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków opracowanym przez Dyrektora Szkoły do zajmowanego stanowiska. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.
 769. Szczegółowy zakres czynności na stanowiskach pracy znajduje się, w teczkach akt osobowych pracowników.
 770. Do podstawowych obowiązków obsługi należy w szczególności:
 771. wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
 772. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
 773. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
 774. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
 775. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 776. sumienne i staranne wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły.
 777.  

  Rozdział 6
  Uczniowie Szkoły

  § 72

 778. Określa się zakres praw i obowiązków ucznia Szkoły w oparciu o podstawowe uprawnienie do wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach  w przypadku ich naruszenia.
 779. Podstawowe uprawnienie ucznia, o którym mowa w ust.1, realizowane jest w formie publicznego ogłoszenia w Szkole, (w miejscu zwyczajowo do tego przyjętym) zakresu jego praw
  i obowiązków, jako katalogu praw i obowiązków ucznia.
 780. Do podstawowych praw ucznia Szkoły należy:
 781. prawo do informacji rozumianej jako dostępność wiedzy i o prawach i uprawnieniach, możliwość otrzymania w toku edukacji informacji z różnych źródeł, znajomość programów nauczania, zasad oceniania, jawność ocen, otrzymywanie informacji dotyczących ucznia
  o podejmowanych w jego sprawie decyzjach, dostęp do informacji na temat życia szkolnego;
 782. prawo do wyrażania myśli, przekonań, a w szczególności dotyczących życia Szkoły,
  a także światopoglądowych i religijnych, o ile nie narusza tym dobra innych osób;
 783. prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjno-wychowawczym
  i zakazu stosowania przemocy fizycznej i psychicznej rozumianego jako gwarancję nietykalności cielesnej i nakaz poszanowania godności ucznia poprzez m.in. zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej, jednakowego oceniania i traktowania bez względu na wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia oraz jednakowego traktowania w sytuacji konfliktu nauczyciel-uczeń, w tym prawo dowiedzenia swoich racji;
 784. prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego oraz tajemnicy korespondencji rozumianej jako zakaz upubliczniania przez pracowników Szkoły wszelkich informacji z nim związanych;
 785. prawo do higienicznych warunków nauki, czasu wolnego, rozrywki i zabawy rozumianego jako dostępność do procesu dydaktyczno-wychowawczego zorganizowanego zgodnie
  z zasadami higieny pracy umysłowej; opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo;
 786. prawo do wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, w czasie ferii i przerw świątecznych;
 787. prawo do znajomości wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających
  z realizowanego przez nauczycieli programu nauczania;
 788. prawo do sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
 789. prawo do uzyskiwania na bieżąco informacji o uzyskiwanych ocenach;
 790. prawo do złożenia wniosku o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 791. prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do Dyrektora Szkoły w przypadku uznania, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania ustalona została niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;
 792. prawo do uzyskiwania informacji na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych i rocznych, oraz odpowiednio - na 30 dni przed zakończeniem pierwszego i drugiego półrocza o przewidywanych ocenach niedostatecznych śródrocznych i rocznych;
 793. prawo do korzystania z biblioteki, pomocy naukowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dostępu do Internetu.
 794. Każdemu, kto powziął wiadomość o naruszenie praw ucznia Szkoły służy uprawnienie do wniesienia skargi do Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
  z zastrzeżeniem, iż skarga nosi znamiona złożenia jej w interesie publicznym.
 795. Skarga składana w interesie własnym służy wyłącznie uczniowi, którego praw dotyczy naruszenie, względnie jego rodzicom oraz innym osobom za zgodą ucznia, którego prawa zostały naruszone.
 796. Tryb składania i rozpatrywania skarg, w tym terminy ich załatwiania, określają przepisy postępowania administracyjnego.
 797. § 73

 798. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad współżycia, przyjmowanie postaw
   i zachowań nie godzących i  nie pozostających w sprzeczności z zadaniami Szkoły.
 799. Do podstawowych obowiązków ucznia Szkoły należy w szczególności:
 800. regularne i czynne uczestniczenie w procesie edukacyjno-wychowawczym prowadzonym przez  Szkołę;
 801. systematycznie przygotowywanie się do zajęć, poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności;
 802. poszanowanie oraz należyte i właściwe używanie mienia Szkoły zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem;
 803. respektowanie praw uczniów Szkoły, organów i pracowników Szkoły wynikających z przepisów prawa lub postanowień niniejszego Statutu;
 804. godne i kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią;
 805. okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom Szkoły;
 806. wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły i nauczycieli;
 807. przestrzeganie zasad współżycia społecznego, a  w tym:
 808. okazywanie szacunku dorosłym i kolegom;
 809. przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności;
 810. szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi;
 811. szanowanie godności i wolności osobistej drugiego człowieka;
 812. naprawianie umyślnie wyrządzonej przez siebie szkody;
 813. zaniechanie postaw i zachowań noszących znamiona patologii społecznej, w tym zaniechania używania alkoholu, środków odurzających i innych używek grożących zdrowiu;
 814. przeciwdziałanie wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku Szkoły oraz  dbanie o ład i porządek;
 815. dbanie o czystość mowy ojczystej;
 816. pozostawianie w szatni wierzchniej odzieży;
 817. przestrzeganie zasad higieny osobistej, estetycznego wyglądu oraz zasad ubierania się uczniów na terenie Szkoły;
 818. przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach Szkoły oraz zasad     bezpieczeństwa określonych przepisami bezpieczeństwa i higieny w szkołach oraz  bezpieczeństwa   przeciwpożarowego;
 819. informowanie Dyrektora Szkoły i pracowników Szkoły o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia i życia;
 820. regularne uczęszczanie na zajęcia oraz wnoszenie o usprawiedliwianie spóźnień i  nieobecności w terminie 3 dni od ich powstania u wychowawcy klasy;
 821. przestrzeganie zakazu używania na terenie Szkoły telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych nagrywających lub odtwarzających dźwięk i obraz. Dopuszcza się korzystanie
  z telefonu komórkowego po lekcjach lub w wyjątkowych sytuacjach związanych ze zdrowiem lub życiem ucznia za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia, wychowawcy oddziału lub Dyrektora Szkoły.
 822. Uczeń ma obowiązek dbać o schludny i estetyczny wygląd. Strój ucznia na zajęciach lekcyjnych powinien być skromny i stonowany, uczennice nie mogą eksponować odkrytych ramion
  i głębokich dekoltów. Zabroniony jest makijaż twarzy i paznokci, wykonywanie tatuaży, umieszczanie kolczyków  w nosie lub na powiekach. Fryzura powinna być schludna, ewentualna koloryzacja ma być zbliżona do kolorów naturalnych. Biżuteria nie może być wyzywająca, kolorowa, powinna być dostosowana do sytuacji oficjalnych. Zakazuje się noszenia biżuterii na zajęciach wychowania fizycznego.
 823. Strój galowy dla dziewcząt to ciemna spódnica i biała bluzka, a dla chłopców garnitur, biała koszula i krawat. Obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych, reprezentowania  Szkoły na zewnątrz.
 824. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy.
 825. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach niepozostawiającej śladów.
 826. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.
 827. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu Szkoły.
 828. Zwolnienia (tylko z ważnych przyczyn) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy.
  W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego uczącego
  w danym dniu nauczyciela lub Dyrektora Szkoły.
 829. W przypadku nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwienia dokonuje wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców, informującego o przyczynie nieobecności.
 830. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności do trzeciego dnia obecności w Szkole po okresie obejmującym dni (godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych.
 831. Usprawiedliwienia dostarczone po terminie, o którym mowa w ust.8, nie będą uwzględniane.
 832. Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest istotny
  i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.
 833. Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli
  w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w ust.5.
 834. Dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją  usprawiedliwia wyłącznie Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy, na podstawie pisemnego wniosku rodziców.
 835. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.
 836. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica. W takiej sytuacji, uczeń dostarcza wychowawcy klasy pisemny wniosek rodziców o usprawiedliwienie nieobecności w pierwszym dniu po powrocie do  Szkoły.
 837. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody Dyrektora szkoły.
 838. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków
  w terminie do 5 dnia kolejnego miesiąca.
 839. Wychowawca klasy gromadzi wnioski rodziców o usprawiedliwienie nieobecności uczniów. Wnioski te przechowywane są przez okres jednego roku szkolnego.
 840. Dyrektor  szkoły może zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczestniczy
  w zajęciach szkolnych, uchybiając obowiązkowi szkolnemu.
 841. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi Szkoły informacje związane z frekwencją uczniów.

 842.  

  § 74
   

 843. Uczeń Szkoły  może być nagrodzony za:
 844. wybitne osiągnięcia w nauce;
 845. wzorowe wykonywanie obowiązków ucznia;
 846. wykonywanie prac społecznych,
 847. osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu;
 848. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.
 849. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:
 850. nagrody rzeczowe;
 851. wyróżnienia w formie pisemnej;
 852. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
 853. Nagrody, o których mowa w ust.1, mogą być łączone ze złożeniem ich do dokumentacji ucznia oraz powiadomieniem rodziców ucznia o fakcie udzielenia nagrody.
 854.  

   

  § 75

   

 855. Za nieprzestrzeganie przez ucznia obowiązków określonych § 77 ust.2 Statutu, mogą być stosowane wobec niego kary:
 856. upomnienia;
 857. nagany;
 858. przeniesienie do innej szkoły.
 859. Nagrody przyznaje i kary nakłada Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego  lub po zasięgnięciu opinii tych organów.
 860. Karę nakłada się w formie  pisemnej z podaniem informacji o przysługującym prawie odwołania, terminu jego wniesienia oraz szczegółowym określeniu organów, do których przysługuje uczniowi wniesienie odwołania.
 861. Uczeń posiada uprawnienie do złożenia odwołania od nałożonej na niego kary do Dyrektora Szkoły lub za jego pośrednictwem – do organu prowadzącego lub organu  sprawującego nadzór pedagogiczny - w terminie siedmiodniowym, liczonym od dnia jej doręczenia w formie pisemnej.
 862. Dyrektor Szkoły, w każdym stadium postępowania odwoławczego, posiada uprawnienie do cofnięcia nałożonej kary, jej zawieszenia względnie przekazania jej do ponownego rozpatrzenia, przy odpowiednim zastosowaniu postanowień ust. 2 i 3.
 863. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
 864. O nałożonej karze informuje się rodziców ucznia.
 865. W przypadku rażących wykroczeń ze strony ucznia powiadamia się odpowiednie służby.
 866. Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie obowiązków  w szczególności, gdy:
 867. jego pobyt w Szkole zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych;
 868. zachowuje się lekceważąco lub wulgarnie wobec nauczycieli lub innych uczniów;
 869. umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu innego ucznia lub stosuje wobec innych przemoc fizyczną;
 870. jeżeli spożywa alkohol, pali papierosy, zażywa lub rozprowadza środki odurzające na terenie Szkoły lub poza nią;
 871. dopuścił się fałszowania lub niszczenia dokumentacji szkolnej;
 872. dopuścił się kradzieży lub innego wykroczenia przeciwko prawu;
 873. nagminne narusza inne postanowienia regulaminu uczniowskiego, jeżeli po  zastosowaniu kar porządkowych zawartych w regulaminie nie nastąpiła poprawa zachowania ucznia.
 874. Z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły może wystąpić Dyrektor Szkoły.
 875.  

  § 76

 876. W Szkole działa Szkolny Rzecznik Praw Ucznia, który powołany jest do ochrony praw i wolności uczniów.
 877. Kandydatem na Rzecznika może być nauczyciel zatrudniony w  pełnym wymiarze godzin, który wyrazi zgodę na kandydowanie do wyborów i pełnienie funkcji w przypadku wyboru.
 878. Kadencja Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia trwa 3 lata.
 879. Rzecznik działa w oparciu o Regulamin Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia, który określa środki działania, tryb postępowania  w sprawach spornych oraz tryb przeprowadzania wyborów.
 880. Szkolny Rzecznik Praw Ucznia podejmuje działania na wniosek uczniów, nauczycieli, innych pracowników Szkoły lub z własnej inicjatywy.
 881. Informacje o działalności Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia zamieszane są na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Szkoły.
 882. Środki działania Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia:
 883. rozpatrywanie indywidualnych skarg;
 884. udzielnie porad dotyczących sposobów ochrony praw uczniom, rodzicom, nauczycielom;
 885. współpraca ze specjalistami;
 886. współdziałanie w realizacji programów przeciwdziałającym problemom szkolnym;
 887. sporządzanie raportów o stanie przestrzegania praw dziecka i ucznia w Szkole.
 888. Rzecznik nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców oddziałów.
 889.  

  § 77

 890. Do zadań Rzecznika należy w szczególności:
 891. egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących uczniów;
 892. przeciwdziałanie łamaniu praw dziecka i ucznia w Szkole;
 893. upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka i ucznia wśród uczniów, rodziców, nauczycieli
   i innych pracowników Szkoły;
 894. zgłaszanie propozycji rozwiązań prawnych w dokumentach wewnątrzszkolnych dotyczących uczniów;
 895. przedstawianie na zebraniu Rady Pedagogicznej problemów związanych z przestrzeganiem praw dziecka i ucznia;
 896. wnioskowanie w uzasadnionych przypadkach w sprawie zawieszenia kar wynikających
  z naruszenia przepisów określonych w Statucie;
 897. współdziałanie z  pedagogiem szkolnym, Samorządem Uczniowskim i Dyrektorem Szkoły.
 898. Obowiązkiem Rzecznika jest w szczególności:
 899. znajomość Statutu Szkoły, Konwencji o Prawach Dziecka, szkolnych regulaminów i procedur;
 900. informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia;
 901. interwencja w razie naruszenia podstawowych praw dziecka i ucznia oraz rozwiązywanie spraw spornych;
 902. udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania;
 903. informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach;
 904. kontrola realizacji spraw spornych;
 905. składanie sprawozdania ze swojej działalności Radzie Pedagogicznej na koniec każdego półrocza.
 906.  

  Rozdział 7
  Warunki i sposób oceniania uczniów Szkoły
  § 78

 907. Ocenianiu w Szkole podlegają:
 908. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 909. zachowanie ucznia;
 910. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu
  i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach
  i realizowanych w Szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
 911. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego
  i norm społecznych oraz obowiązków ucznia określonych w niniejszym Statucie.
 912. Ocena ucznia jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe ustalone przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.
 913.  

  § 79

  Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 914. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i  jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
 915. udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
 916. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 917. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 918. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach
  i  trudnościach w nauce i  zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 919. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.
 920.  

  § 80

 921. Skalę ocen bieżących i śródrocznych z zajęć edukacyjnych ustala Rada Pedagogiczna.
 922. Oceny bieżące i śródroczne, oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV, ustala się w stopniach według następującej skali, używając następujących skrótów literowych, ale tylko w stosunku do ocen śródrocznych:
 923.  

 924. stopień celujący              - 6          - cel;
 925. stopień bardzo dobry      - 5          - bdb;
 926. stopień dobry                 - 4          - db;
 927. stopień dostateczny        - 3          - dst;
 928. stopień dopuszczający    - 2          - dop;
 929. stopień niedostateczny   - 1          - ndst.
 930. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” (plus) poza stopniem celującym i „-„  (minus), poza stopniem niedostatecznym przy ocenach cząstkowych lub jako informację dodatkową, określającą szczególne umiejętności komunikacyjne i społeczne ucznia. Zasady stosowania w/w znaków określają nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania.
 931. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy w formie cyfrowej. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen
  i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie w pełnym brzmieniu.
 932. Nauczyciele uczący w klasach I-III prowadzą dziennik lekcyjny, w którym odnotowują na bieżąco osiągnięcia edukacyjne ucznia stosując oznaczenia punktowe:
 933. „6” oznacza, że wiadomości ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność ich uzyskania;
 934.  „5” oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych
  w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych, a swoje umiejętności potrafi zastosować w różnych sytuacjach;
 935.  „4” oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych
  w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowywaniu kolejnych treści kształcenia;
 936.  „3” oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać jego problemy przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danych zajęć edukacyjnych;
 937.  „2” oznacza, że opanowane przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidziane
  w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych są tak niewielkie, że uniemożliwiają dalsze przyswojenie materiału nauczania; większość zadań indywidualnych uczeń wykonuje przy pomocy nauczyciela;
 938.  „1” oznacza, że uczeń ma tak duże braki wiedzy i umiejętności z danego zakresu nauczania,
  iż uniemożliwia mu to bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści zadań edukacyjnych.
 939. W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
 940.  

  § 81

 941. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną
  i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – na podstawie opinii własnej, innych nauczycieli, klasy i ucznia wychowawca klasy.
 942. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w następujący sposób:
 943. klasy I-III szkoły podstawowej:
 944. ocenianie bieżące polega na odnotowaniu wyników obserwacji pracy ucznia w dzienniku lekcyjnym według ustalonej skali punktowej w § 84 ust.5;
 945. ocenianie klasyfikacyjne śródroczne w klasach I-III polega na sporządzeniu oceny opisowej dla każdego ucznia. Wychowawcy klas I-III mają obowiązek wręczenia uczniom/rodzicom oceny opisowej podczas półrocznego spotkania z rodzicami;
 946. ocenianie klasyfikacyjne roczne w klasach I-III polega na określeniu dla każdego ucznia oceny opisowej w dzienniku lekcyjnym oraz wypełnieniu szkolnego świadectwa opisowego wręczanego uczniowi na zakończenie roku szkolnego. Ocena opisowa ucznia przewidzianego do promowania do następnej klasy powinna zawierać sformułowanie: „Osiągnięcia edukacyjne ucznia oceniam pozytywnie”;
 947. oprócz bieżącego oceniania w skali punktowej nauczyciele klas I-III stosują różnorodne formy ustnych ocen bieżących (np. w formie pochwały, gratulacji, komentarza).
 948. ze sprawdzianów pisemnych w klasach IV–VIII (z wyłączeniem wypracowań z języka polskiego i angielskiego):
 949. mniej niż 33 % poprawnych odpowiedzi    – ocena niedostateczny;
 950. od 33% do 50 % poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczający;
 951. od 51% do 75% poprawnych odpowiedzi  – ocena dostateczny;
 952. od 76% do 90% poprawnych odpowiedzi  – ocena dobry;
 953. od 91 % do 97% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobry;
 954. od 98% do 100% poprawnych odpowiedzi – ocena celujący.
 955. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny w klasach IV- VIII są: czytanie ze zrozumieniem, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce.
 956. Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej:
 957. odpowiedzi ustne;
 958. sprawdziany pisemne;
 959. praca domowa;
 960. wypracowanie;
 961. projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów;
 962. test;
 963. referat;
 964. praca w grupach,
 965. praca samodzielna;
 966. prezentacja indywidualna i grupowa;
 967. testowanie sprawności fizycznej;
 968. opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych;
 969. wytwory pracy własnej ucznia;
 970. praca pozalekcyjna, np. udział w konkursach, olimpiadach, zajęciach pozalekcyjnych;
 971. obserwacja ucznia;
 972. aktywność ucznia podczas zajęć.
 973. § 82

 974. Sprawdzone i ocenione pisemne prace pisemne ucznia, dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania  udostępnia się uczniowi i jego rodzicom.
 975. Uczeń i jego rodzice zwracają się z wnioskiem do wychowawcy  klasy o umożliwienie wglądu do pracy pisemnej ucznia, dokumentacji egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub innej dokumentacji dotyczącej oceniania.
 976. Wychowawca  klasy ma obowiązek umożliwić wgląd do dokumentacji, o której mowa w ust. 2,
  w porozumieniu z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych niezwłocznie, nie później jednak niż w okresie 3 dni od daty złożenia wniosku.
 977. Prace pisemnie ucznia, dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego  lub inną dokumentację dotycząca oceniania udostępnia się uczniowi i jego rodzicom do wglądu wyłącznie na terenie Szkoły.
 978. Prace pisemne ucznia  nauczyciel  prowadzący zajęcia edukacyjne przechowuje do zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
 979.  

  § 83

  W ocenianiu wewnątrzszkolnym obowiązują następujące zasady:

 980. jawności kryteriów oceniania – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału
   z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
 981. częstotliwości i rytmiczności oceniania – uczeń oceniany jest na bieżąco, systematycznie;
 982. różnorodności oceniania – uczeń oceniany jest we wszystkich obszarach jego aktywności wynikającej ze specyfiki przedmiotu;
 983. różnicowania wymagań edukacyjnych – zadania stawiane uczniowi powinny uwzględniać zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;
 984. ważenia oceny – ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych;
 985. jawności oceny – sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli, ocena z pracy pisemnej jest opatrzona komentarzem nauczyciela. Rodzicom  ucznia  umożliwia się wgląd w pracę pisemną dziecka na terenie Szkoły i w obecności nauczyciela.
 986.                                                                                    § 84

 987. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 988. Nauczyciel obowiązany jest do przekazania uczniom informacji  zwrotnej dotyczącej mocnych
  i słabych stron  jego pracy oraz  ustalenia kierunków dalszej pracy.
 989. Informacja zwrotna dla ucznia zawiera:
 990. wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia;
 991. odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;
 992. wskazówki - w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę;
 993. wskazówki - w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej;
 994. Informacja zwrotna odnosi się do kryteriów oceniania podanych uczniom przed jej wykonaniem.
 995. Sposób wyrażania komunikatów oceniających dostosowuje się do wieku i potencjału uczniów.
 996. Informacja zwrotna, która jest oceną kształtującą, nie występuje razem z ocena sumującą
  (stopniem). Należy rozdzielać ocenę kształtującą od oceny sumującej.
 997.  

  § 85

  Ustala się następujące kryteria oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w klasyfikacji półrocznej 
  i rocznej:

 998. stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
 999. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania;
 1000. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje nietypowe rozwiązania, rozwiązuje zadania wykraczające poza przyjęty program nauczania;
 1001. uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim;
 1002. osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych lub posiada inne porównywalne sukcesy i osiągnięcia;
 1003. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 1004. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności  określonych w  programie nauczania oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
 1005. rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
 1006. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 1007. nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w  program nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej;
 1008. poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
 1009. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 1010. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;
 1011. wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.
 1012. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 1013. ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te umożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych;
 1014. wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.
 1015. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 1016. nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki
  w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;
 1017. nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności.
 1018.                                                                                         

  § 86

 1019. Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych określają nauczyciele uczących poszczególnych przedmiotów, znajdują się w przedmiotowych zasadach oceniania z zachowaniem przepisów określonych w Statucie oraz specyfiki przedmiotu i możliwości edukacyjnych uczniów danego oddziału.
 1020. Nauczyciele stosują następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
 1021. praca klasowa – rozumiana jako zaplanowane przez nauczyciela dłuższe samodzielne pisemne prace kontrolne uczniów przeprowadzane w szkole podczas zajęć edukacyjnych w celu sprawdzenia ich wiedzy i umiejętności, obejmujące materiał większy niż z trzech lekcji:
 1022. w jednym tygodniu mogą być najwyżej trzy, takie prace, zapowiedziane i wpisane do dziennika z siedmiodniowym wyprzedzeniem,
 1023. ocena powinna być wpisana do zeszytu przedmiotowego i potwierdzona przez rodziców,
 1024. jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, to powinien to uczynić w najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem.
 1025. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
 1026. Nauczyciel obowiązany jest systematycznie odnotowywać stopień opanowania wiadomości i umiejętności edukacyjnych ucznia.
 1027. Ocenione prace pisemne uczeń powinien otrzymać w ciągu jednego  tygodnia.
 1028. Uczniowie oraz rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka, podczas wywiadówek, zebrań w tym „otwartych”, których roczny harmonogram podaje dyrektor do 15 września oraz spotkań indywidualnych z wychowawcą lub nauczycielem.
 1029. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych edukacyjnych ucznia, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 1030. Zbiór zasad, o których mowa w ust.1, uchwala Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, w formie Szkolnego Regulaminu Oceniania.
 1031.  

  § 87

 1032. Skalę ocen bieżących i ocen śródrocznych zachowania ustala Rada Pedagogiczna.
 1033. Oceny klasyfikacyjne śródroczne zachowania ustala się według następującej skali,
  z następującymi skrótami literowymi:
 1034. ocena wzorowa             - wz;
 1035. ocena bardzo dobra       - bdb;
 1036. ocena dobra                 - db;
 1037. ocena poprawna           - popr;
 1038. ocena nieodpowiednia  - ndp;
 1039. ocena  naganna            - ng.
 1040. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy z zastosowaniem skrótu literowego oceny. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen  – słownie, w pełnym brzmieniu.
 1041.  

  § 88

 1042. Ocena zachowania wyraża opinię Szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, Szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów
   i innych osób.
 1043. Okresowa i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 1044. wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w Statucie;
 1045. dbałość o dobre imię Szkoły;
 1046. dbałość o piękno mowy ojczystej;
 1047. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 1048. kulturalne zachowywanie się w Szkole i poza nią;
 1049. okazywanie szacunku innym osobom.
 1050. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
 1051.  

  § 89

 1052. Określając ocenę zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość i nasilenie zjawisk zawartych w kryteriach oceny. Za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę dobrą, która określa właściwe zachowanie i jest oceną pozytywną. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się wg następującej skali:
 1053. ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia warunki otrzymania oceny dobrej,
  a ponadto:
 1054. dba o dobre imię Szkoły;
 1055. rozwija swoje zainteresowania poprzez przygotowanie dodatkowych materiałów lub wykonanie pomocy dydaktycznych;
 1056. bierze udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych na poziomie pozaszkolnym;
 1057. dba o piękno mowy ojczystej;
 1058. jest osobą o wysokiej kulturze osobistej;
 1059. z własnej inicjatywy i systematycznie wykonuje różne prace na rzecz środowiska;
 1060. czynnie uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego;
 1061. punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin nieusprawiedliwionych;
 1062. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia warunki otrzymania oceny dobrej,
  a ponadto:
 1063. rozwija swoje zainteresowania poprzez przygotowania dodatkowych materiałów lub pomocy dydaktycznych;
 1064. czynnie uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego;
 1065. punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin nieusprawiedliwionych;
 1066. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 1067. regularnie przygotowuje się do lekcji
 1068. włącza się w prace na rzecz  Szkoły i środowiska z własnej inicjatywy oraz bezinteresownie pomaga kolegom;
 1069. jest grzeczny, aktywny i kulturalny;
 1070. punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin nieusprawiedliwionych;
 1071. ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
 1072. włącza się w prace społeczne wyłącznie na polecenie nauczyciela, bez wykazywania własnej inicjatywy;
 1073. zachowuje kulturalny stosunek wobec pracowników Szkoły i kolegów;
 1074. zachowuje się poprawnie na terenie Szkoły i poza nią,
 1075. punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin nieusprawiedliwionych;
 1076. ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
 1077. ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych i odrzuca możliwość poprawy ocen;
 1078. nie przestrzega zasad dobrego wychowania;
 1079. wchodzi w kolizję z prawem;
 1080. dewastuje mienie społeczne i przyrodę;
 1081. nie przekracza 15 godzin nieusprawiedliwionych;
 1082. ocenę naganną otrzymuje uczeń, który popełnia wykroczenia ujęte w ocenie nieodpowiedniej, a ponadto:
 1083. jest agresywny i wulgarny;
 1084. swoją postawą w różnych aspektach wykazuje niechęć kontynuowania nauki w Szkole;
 1085. ma powyżej 15 godzin nieusprawiedliwionych.
 1086. Określając ocenę zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość i nasilenie zjawisk zawartych w kryteriach oceny. Za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę dobrą, która określa właściwe zachowanie i jest oceną pozytywną.
 1087.  

  § 90

 1088. W ocenianiu zachowania ucznia obowiązują następujące zasady:
 1089. ocenę okresową i roczną  zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia;
 1090. wychowawca ma obowiązek, na początku roku szkolnego, poinformować uczniów i rodziców
  o zasadach oceniania zachowania;
 1091. oceny zachowania ucznia dokonuje wychowawca na ostatniej godzinie wychowawczej danego półrocza;
 1092. ocena klasyfikacyjna  zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć  edukacyjnych;
 1093. ocena  zachowania uwzględnia przede wszystkim respektowanie przez ucznia  zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych oraz funkcjonowania w środowisku szkolnym.
 1094. Szczegółowe zasady oceniania zachowania określają wychowawcy wchodzący w skład zespołu wychowawczego, z zachowaniem przepisów określonych w Statucie.
 1095. Zbiór zasad, o których mowa w ust.1, uchwala Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii  Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, w formie Szkolnego Regulaminu Oceniania.
 1096.  

  § 91

  Do zadań i obowiązków nauczyciela w zakresie oceniania należy w szczególności:

 1097. formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć  edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 1098. informowanie o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania;
 1099. informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 1100. informowanie o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie    klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 1101. stwarzanie uczniowi szansy uzupełnienia braków;
 1102. systematyczne i rytmiczne ocenianie uczniów;
 1103. dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia;
 1104. informowanie i stosowanie ustalonych sposobów sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 1105. informowanie ucznia na 14 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej
  o przewidywanej ocenie półrocznej/rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  oraz półrocznej/rocznej  ocenie zachowania;
 1106. umożliwianie uzyskania i podwyższania ocen bieżących;
 1107. informowanie uczniów i rodziców o stopniu opanowania materiału, dostarczanie rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 1108. uzasadnianie ustalonej oceny na wniosek ucznia lub jego rodziców;
 1109. udostępnianie sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia na jego wniosek lub wniosek jego rodziców.
 1110.  

  § 92

  Do zadań i obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy:

 1111. systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych;
 1112. wnioskowanie o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach;
 1113. regularne odrabianie prac domowych;
 1114. prowadzenie zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych wymaganych przez nauczyciela;
 1115. pisanie każdej pracy kontrolnej;
 1116. aktywne uczestnictwo w zajęciach;
 1117. na miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków na wychowaniu fizycznym, technice, plastyce i muzyce.
 1118.  

   

  § 93

 1119. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.
 1120. Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej.
 1121. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku, o którym mowa w ust. 1.
 1122. Nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie zadań
  i obowiązków przewidzianych dla danych zajęć edukacyjnych. W oparciu o tę analizę może ocenę podwyższyć lub utrzymać.
 1123. Nauczyciel może przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia, w formach stosowanych przez nauczyciela, w obszarze uznanym przez nauczyciela za konieczne.
 1124. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.
 1125.  

  § 94

 1126. Uczeń lub jego  rodzice mogą zwrócić się do wychowawcy o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 1127. Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej.
 1128. Wychowawca jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku, o którym mowa
  w ust. 2.
 1129. Wychowawca dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie obowiązków określonych w § 77 ust.2. W oparciu o tę analizę może ocenę podwyższyć lub utrzymać.
 1130. Wychowawca może przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej dokonać analizy wniosku ucznia w zespole, w skład którego wchodzi przewodniczący zespołu wychowawców, przedstawiciel samorządu klasy, do której uczeń uczęszcza.
 1131. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.
 1132.  

  § 95

 1133. Klasyfikacja półroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz  ustaleniu – według skali ustalonej w Statucie – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 
  i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
 1134. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi.
 1135. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz  ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny zachowania według skali, o której mowa w § 84ust. 2  i § 91 ust. 2 Statutu, z tym że w klasach I–III szkoły podstawowej w przypadku:
 1136.  1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć,

   2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

 1137. Na klasyfikację końcową składają się:
 1138.  1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej,  oraz

   2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach  programowo niższych w szkole, oraz

  3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

 1139. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły.
 1140.    

    § 96

 1141. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 1142. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 1143. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
 1144. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
 1145. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.
 1146. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 1147. Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 1148. Przepisy ust. 1–5 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 1149.  

  § 97

 1150. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 1151. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 1152. Warunki, tryb i formę egzaminu poprawkowego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
 1153. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 1154. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
 1155.  

  § 98

 1156. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty.
 1157. ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 1158. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej.
 1159.  

    § 99

 1160. Ustala się następujące zasady  informowania rodziców:
 1161. wymaganiach edukacyjnych z zajęć edukacyjnych  i zasadach oceniania zachowania uczniowie i rodzice informowani są na początku roku szkolnego:
 1162. uczniowie -  na pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, na początku roku szkolnego;
 1163. rodzice - na pierwszym zebraniu rozpoczynającym rok szkolny;
 1164. ocenach bieżących z zajęć edukacyjnych i o zachowaniu ucznia rodzice  informowani są:
 1165. na spotkaniach z rodzicami, zgodnie z kalendarzem Szkoły;
 1166. na spotkaniach indywidualnych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z wychowawcą  lub nauczycielem przedmiotu;
 1167. pisemnie:
 1168. notatką w Zeszycie kontaktów z rodzicami  (wymagany podpis rodziców);
 1169. listem poleconym na 30 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej (tylko w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej z jednego lub kilku przedmiotów);
 1170. telefonicznie (w wyjątkowych sytuacjach wymagających natychmiastowego kontaktu z rodzicem).
 1171. Informację o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych przekazują uczniom i ich rodzicom wychowawcy lub nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych.
 1172. Informację o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania przekazuje uczniom i ich rodzicom  wychowawca klasy.
 1173. Nauczyciel zajęć edukacyjnych oraz wychowawca klasy, na 7 dni przed terminem zebrania  Rady Pedagogicznej podejmującym uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji, informuje ustnie ucznia 
  o przewidywanej dla niego ocenie śródrocznej i rocznej, z podaniem jej uzasadnienia;
 1174. w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej bądź ewentualnego braku możliwości dokonania klasyfikacji ucznia – informacje przekazuje się na 30 dni przed terminem zebrania  Rady Pedagogicznej zatwierdzającego wyniki klasyfikacji. 
 1175. O przewidywanej ocenie niedostatecznej bądź ewentualnym braku możliwości dokonania klasyfikacji ucznia stosuje się następujące formy powiadamiania rodziców:
 1176. wpis informacji do Zeszytu kontaktów z rodzicami ze zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia wiadomości potwierdzonej podpisem rodzica;
 1177. ustne przekazanie informacji w czasie rozmowy indywidualnej, potwierdzonej wpisem do dziennika.
 1178. W okresie od powiadomienia, o którym mowa w ust.1, do zebrania Rady Pedagogicznej zatwierdzającego wyniki klasyfikacji, przewidywana ocena półroczna lub roczna może ulec zmianie na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu – w wyniku sprawdzianu pisemnego, ustnego lub praktycznego odbywającego się bez konieczności powoływania komisji.
 1179. Ocena ustalona w sposób przewidziany w ust.5 jest ostateczna w tym trybie postępowania.
 1180.  

   § 100

 1181. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności określa Szkolny Regulamin Oceniania.
 1182. Regulamin, o którym mowa w ust.1 określa także tryb i sposób wnoszenia wniosków
  o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz sprawdzianu wiedzy i umiejętności przez ucznia lub jego rodziców.
 1183. W przypadku, gdy w wyniku klasyfikacji półrocznej uczeń uzyskał ocenę niedostateczną
  z danych zajęć edukacyjnych ma obowiązek zaliczyć pierwsze półrocze najpóźniej do końca marca.
 1184. Przepis ust.3 dotyczy także ucznia nieklasyfikowanego na I półrocze z danych zajęć edukacyjnych.
 1185. W sprawach oceniania, klasyfikowania i promowania nieuregulowanych w Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy o systemie oświaty rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty
  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania.
 1186.  

  Rozdział 8
  Egzamin ósmoklasisty

  § 101

 1187. W ostatnim roku nauki w Szkole przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty. Egzamin jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza,  jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.
 1188. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany  formie pisemnej i obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
 1189. język polski;
 1190. matematykę;
 1191. język obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, fizyka, chemia, geografia lub historia.
 1192. Rodzice ucznia składają Dyrektorowi Szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego,  którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemna deklarację:
 1193. wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu (uczeń przystępuje do egzaminu z języka nowożytnego, którego uczy się w Szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych),
 1194. wskazująca przedmiot do wyboru, o którym mowa w ust.2 pkt 3.
 1195. Rodzice ucznia mogą złożyć Dyrektorowi Szkoły,  nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu pisemną informację o zmianie języka obcego wskazanego w deklaracji, zmianie przedmiotu do wyboru.
 1196. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:
 1197. w terminie głównym - w kwietniu;
 1198. w terminie dodatkowym – w czerwcu.
 1199. Uczeń, który  przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
 1200. nie przystąpił do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów albo;
 1201. przerwał egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do egzaminu  z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w Szkole.
 1202.  

  § 102

 1203. Wyniki egzaminu są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.
 1204. Wyniki egzaminu w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie: liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne, oraz
 1205. elektronicznego odczytu karty odpowiedzi -  przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.
 1206. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty obejmują;
 1207. wynik z języka polskiego;
 1208. wynik z matematyki;
 1209. wynik z języka obcego nowożytnego;
 1210. wynik z przedmiotu do wyboru.
 1211. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie Szkoły.
 1212. Dyrektor Szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

 1213. § 103

   

 1214. Szczegółowe zasady oraz przebieg egzaminu ósmoklasisty określa okręgowa komisja egzaminacyjna.
 1215. Dyrektor szkoły odpowiada za organizację i prawidłowy przebieg egzaminu ósmoklasisty.
 1216.  

  Rozdział 9
  Oddział przedszkolny

                                                                                 § 104

  Organizacja pracy oddziału przedszkolnego

 1217. Organizację oddziału przedszkolnego dla dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym w danym roku szkolnym uwzględnia arkusz organizacyjny Szkoły, o którym mowa w § 39 ust.1.
 1218. W oddziale przedszkolnym obowiązuje szczegółowy rozkład dnia, opracowany przez nauczyciela oddziału przedszkolnego, na podstawie ramowego rozkładu dnia ustalonego przez Dyrektora Szkoły z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Szczegółowy rozkład dnia podaje się do wiadomości rodziców wychowanków.
 1219. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25.
 1220. Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz określonych w kalendarzu pracy Szkoły terminach przerw
  w pracy oddziału przedszkolnego.
 1221. W przypadku pozostania dziecka z oddziału przedszkolnego dłużej niż 5 godzin, na wniosek rodziców Szkoła zapewnia wychowankowi opiekę w świetlicy szkolnej. Opieka ta jest bezpłatna.
 1222. W oddziale przedszkolnym, o ile zachodzi taka potrzeba, organizuje się kształcenie dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
 1223. Na wniosek rodziców Dyrektor Szkoły może w oddziale przedszkolnym zorganizować zajęcia dodatkowe.
 1224. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
 1225. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo (religia, zajęcia umuzykalniające i inne) dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci – ok. 30 minut.
 1226. Dzieci z oddziału przedszkolnego mogą korzystać ze stołówki szkolnej na ogólnych zasadach określonych w Statucie Szkoły. W tym czasie opiekę zapewniają im nauczyciel dyżurujący w stołówce.
   
 1227. § 104

  Organizacja  rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego

 1228. Ogólne zasady oraz szczegółowe kryteria naboru do oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzały Szkolę i podaje do publicznej wiadomości.
 1229. Rodzice zgłaszają dziecko do oddziału przedszkolnego w celu zapewniania realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 1230. Za zgodą organu prowadzącego do oddziału, o którym mowa w ust.1, mogą  być przyjmowane również dzieci 5-letnie.
 1231. W ciągu roku szkolnego, w przypadku wolnych miejsc, wpływające wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego rozpatruje Dyrektor Szkoły.
 1232. Dziecko powracające  z zagranicy jest przyjmowane do oddziału przedszkolnego na warunkach dotyczących obywateli polskich.
 1233.  

   

  § 105

  Cele i zadania oddziału przedszkolnego

   

 1234. Celem oddziału przedszkolnego jest w szczególności:
 1235. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego osobowości
  z uwzględnieniem jego wrodzonych predyspozycji;
 1236. doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego i społecznego oraz wyposażenie go w zasób wiadomości, umiejętności i sprawności, jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole;
 1237. ukształtowanie poczucia tożsamości ze społecznie akceptowalnymi wzorami i normami postępowania, a także poczucia współodpowiedzialności za własne postępowanie i zachowanie;
 1238. wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 1239. Do zadań oddziału przedszkolnego należy:
 1240. zapewnienie dzieciom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego
  w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
 1241. zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale przedszkolnym;
 1242. organizowanie pracy  z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci;
 1243. dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości psychofizycznych dzieci oraz jej indywidualizacja zgodnie z jednostkowymi potrzebami i możliwościami;
 1244. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy;
 1245. prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka;
 1246. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 1247. podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 1248. organizowanie opieki dzieciom, którym  z powodu warunków  rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała bądź doraźna pomoc materialna.

 1249. § 106
  Sposoby realizacji celów i zadań oddziału przedszkolnego

 1250. Oddział przedszkolny:
 1251. wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka dostosowując treści, metody oraz organizację pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej do potrzeb i możliwości,
  w szczególności poprzez:
 1252. stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych;
 1253. system ofert edukacyjnych;
 1254. stosowanie zadań otwartych w trakcie zajęć;
 1255. działania korekcyjne, kompensacyjne, profilaktyczne i stymulujące;
 1256. umożliwia dzieciom intensywne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata poprzez stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci;
 1257. organizuje sytuacje edukacyjne sprzyjające nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych i wchodzeniu w różnorodne interakcje osobowe, a także umożliwiających im wyrażanie własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej: werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej;
 1258. w działalności wychowawczo-dydaktycznej  ukazuje dzieciom piękno języka polskiego oraz bogactwo kultury i tradycji narodowej i regionalnej;
 1259. tworzy warunki umożliwiające  dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej” w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
 1260. Oddział realizuje cele i zadania podczas pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie,  w oparciu o podstawę programową  wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody
  i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.                                                                                    
 1261. W oddziale przedszkolnym przestrzega się praw dziecka wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka:
 1262. pracę wychowawczo-dydaktyczną prowadzi się na poziomie zgodnym z poziomem rozwoju
  i indywidualnymi potrzebami dziecka;
 1263. wzmacnia się u dzieci poczucie własnej godności i wartości;
 1264. szanuje się wszystkie dzieci niezależnie od pochodzenia, wyznania, zdolności czy ułomności;
 1265. nie stosuje się kar i reaguje na krzywdę wyrządzoną dziecku przez innych.
 1266. W oddziale przedszkolnym organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych,
  o których mowa w § 5 ust.2 pkt 1-11 Statutu.
 1267. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych, porad
  i konsultacji, oraz rodzicom w formie porad, konsultacji, warsztatów  i szkoleń.
 1268. Z inicjatywą udzielenia dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej wystąpić mogą: rodzice dziecka, nauczyciel oddziału przedszkolnego, specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem, pielęgniarka środowiska nauczani i wychowania, poradnia psychologiczno – pedagogiczna, asystent edukacji romskiej, pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator sądowy.
 1269. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
 1270. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w oddziale przedszkolnym jest dobrowolne i bezpłatne.
 1271.                                                                                            

  § 107

 1272. Oddział przedszkolny zapewnia uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie
  i zagrożonych niedostosowaniem społecznym:
 1273. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 1274. odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe warunki nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; 
 1275. inne zajęcia odpowiednio do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne;
 1276. przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.
 1277. Oddział przedszkolny realizuje swoje cele i zadania we współdziałaniu z rodzicami dziecka.
 1278.                                                                                       

  § 108

  Bezpieczeństwo dzieci w oddziale przedszkolnym

 1279. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą
  i poszanowanie ich godności osobistej podczas pobytu w nim oraz wszystkich zajęć organizowanych poza Szkołą:
 1280. zapewnia stała opiekę podczas pobytu dziecka w oddziale i Szkole oraz zajęć organizowanych poza oddziałem i terenem Szkoły;
 1281. uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny;
 1282. stwarza atmosferę akceptacji;
 1283. zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1284. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces wychowawczo- dydaktyczny.
   
 1285. § 109

  Zakres zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego

 1286. Dyrektor Szkoły powierza oddział przedszkolny opiece jednego nauczyciela.
 1287. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby jeden nauczyciel opiekował się danym oddziałem przedszkolnym przez cały okres uczęszczania dziecka do oddziału.
 1288. Nauczyciel oddziału przedszkolnego odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków.
 1289. Nauczyciel oddziału przedszkolnego współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania
  i nauczania,  w tym miedzy innymi:
 1290. zapoznaje rodziców z podstawa programową wychowania przedszkolnego i włącza ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności;
 1291. informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy, systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w oddziale;
 1292. udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka, włączając ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia ewentualnych trudności;
 1293. ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie;
 1294. udostępnia rodzicom do wglądu wytwory działalności dzieci;
 1295. zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach  oddziału przedszkolnego, np. w sprawie wspólnej organizacji wydarzeń, w których biorą udział dzieci;
 1296. wydaje rodzicom kartę Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej w szkole podstawowej . Informacja ta jest przekazywana w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, którym dziecko ma obowiązek, albo może rozpocząć naukę
  w szkole podstawowej.
 1297. Do zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego należy także:
 1298. tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań;
 1299. dążenie do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej
 1300. wspieranie rozwoju aktywności dziecka nastawionej na poziomie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej;
 1301. stosowanie zasady indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka;
 1302. stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod pracy;
 1303. prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej ( diagnozą przedszkolną).
 1304. Nauczyciel oddziału przedszkolnego prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci poprzez:
 1305. dokumentowanie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach aktywności;
 1306. prowadzenie i dokumentowanie  pracy ukierunkowanej na indywidualne potrzeby rozwojowe
  i edukacyjne,  w tym działania wspomagające wobec dzieci wymagających dodatkowego wsparcia pedagogicznego;
 1307. udzielanie dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy, planuje
  i koordynuje jej przebieg;
 1308. współpracuje ze specjalistami i innymi osobami świadczącymi pomoc psychologiczno –pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.
 1309.                                                                                                  

  § 110

  Nauczyciel oddziału przedszkolnego ma prawo:

 1310. wyboru programu wychowania przedszkolnego  spośród zestawu programów dopuszczonych do użytku szkolnego;
 1311. wyboru pomocy dydaktycznych;
 1312. opracowania własnego  programu wychowania przedszkolnego;
 1313. zdobywania dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy  w oddziale przedszkolnym;
 1314. udziału w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego;
 1315. aktywnego udziału w formach WDN-u i szkoleniach nauczycieli;
 1316. pomocy merytorycznej ze strony Dyrektora Szkoły, nauczycieli specjalistów;
 1317. wymianę doświadczeń  z innymi nauczycielami pracującymi w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy szkole podstawowej.
 1318.  


  § 111
  Prawa i obowiązki dziecka w oddziale przedszkolnym

 1319. Dziecko w oddziale przedszkolnym na prawo  do:
 1320. podmiotowego i życzliwego traktowania;
 1321. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
 1322. akceptacji takim, jakim jest;
 1323. własnego tempa rozwoju;
 1324. kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi;
 1325. zabawy i wyboru towarzysza zabaw.
 1326. Dziecko ma obowiązek:
 1327. podporządkowania się obowiązującym  w oddziale  umowom i zasadom współżycia społecznego;
 1328. przestrzegania zasad higieny osobistej;
 1329. szanowania rówieśników i wytworów ich pracy.
 1330.                                                                                              

  § 112
  Prawa i obowiązki rodziców dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym

  Rodzice mają prawo do:

 1331. wnioskowania o spełnianie obowiązku rocznego przygotowania poza oddziałem przedszkolnym;
 1332. znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale, z którym zapoznawani są  podczas pierwszego zebrania dla rodziców, organizowanego w danym roku szkolnym;
 1333. znajomości treści planów miesięcznych w oddziale przedszkolnym,  z którym zapoznawani są
  w trakcie zebrań z rodzicami i na bieżąco poprzez informacje zamieszczane na tablicy oddziału przedszkolnego, prowadzonej przez nauczyciela;
 1334. rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez:
 1335. uzyskiwanie od nauczyciela bezpośredniej informacji na temat postępów edukacyjnych dziecka, jego sukcesów i trudności oraz zachowaniu;
 1336. obserwowanie własnego dziecka na tle grupy w trakcie zabaw, zajęć, uroczystości i imprez w oddziale oraz podczas wyjść i wycieczek;
 1337. zaznajomienie z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka;
 1338. udostępniania kart pracy dziecka i wytworów plastycznych;
 1339. do przekazania organom Szkoły, organowi prowadzącemu lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny wniosków i opinii dotyczących pracy oddziału i Szkoły;
 1340. wychodzenia z inicjatywą udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej ich dziecku;
 1341. informacji i formach, sposobach i okresie udzielania pomocy pedagogicznej oraz o wymiarze godzin,  w których poszczególne formy pomocy będą realizowane;
 1342. uczestnictwa w spotkaniach zespołu zajmującego się planowaniem i koordynowaniem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym;
 1343. wnioskować o udział w spotkaniu zespołu innych osób, w szczególności lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty;
 1344. wystąpienia do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o zmniejszenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka;
 1345. wystąpienia do Dyrektora Szkoły o zaprzestanie organizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – na podstawie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że stan zdrowia dziecka umożliwia mu uczęszczanie do oddziału przedszkolnego.

 1346.  

  § 113

  Rodzice dzieci są zobowiązani do:

 1347. zgłoszenia dziecka 6-letniego do oddziału przedszkolnego w związku z realizacją obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 1348. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
 1349. zapewnienia dziecku warunków nauki określonych  w zezwoleniu, w przypadku dziecka realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne poza oddziałem przedszkolnym;
 1350. zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w drodze do oddziału przedszkolnego oraz w drodze powrotnej;
 1351. udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na  jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie  w grupie;
 1352. regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
 1353. udziału w spotkaniach zespołowych rodziców oddziału, zgodnie z ustalonym harmonogramem spotkań;
 1354. odbierania dziecka w godzinach pracy oddziału przedszkolnego;
 1355. współpracy z pielęgniarką środowiska w miejscu nauczania i wychowania w zakresie troski
  o zdrowie dziecka;
 1356. kontaktowania się z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie.
 1357.  


  § 114

                             Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego

 1358. Za przyprowadzenie dziecka do oddziału przedszkolnego i odprowadzenie go do domu po zajęciach odpowiadają rodzice.
 1359. Po wejściu na teren Szkoły rodzice lub upoważnione przez nich osoby wchodzą do szatni, gdzie przygotowują  dziecko do pozostania w oddziale, po czym odprowadzają dziecko do sali oddziału
  i przekazują je pod opiekę nauczyciela oddziału.
 1360. Odbioru dziecka z oddziału dokonują rodzice lub upoważnione przez nich osoby, upoważnione do tej czynności na piśmie przez rodziców dziecka.
 1361. Upoważnienie, o którym mowa w ust.3, jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego lub jednorazowo. Może być zmieniane lub anulowane.
 1362. W upoważnieniu wskazuje się dane osoby,  w tym w szczególności: imię i nazwisko, rodzaj
  i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby. Oryginał pełnomocnictwa pozostawia się w oddziale przedszkolnym.
 1363. Wydanie dziecka następuje po okazaniu przez osobę upoważnioną dokumentu potwierdzającego tożsamość, wskazanego w treści pełnomocnictwa.
 1364. Szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan psychofizyczny osoby zamierzającej jej odebrać będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo(np. upojenie alkoholowe).
 1365. W przypadku każdej odmowy wydania dziecka powiadamia się niezwłocznie Dyrektora Szkoły lub jego zastępcę. W takiej sytuacji Szkoła zobowiązana jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu  z rodzicami.
 1366. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału przedszkolnego, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. W sytuacji, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można nawiązać kontaktu
  z rodzicami, nauczyciel oczekuje z  dzieckiem w Szkole 0,5 godziny.
 1367. Po upływie czasu wskazanego w ust.9, powiadamia się Policję o niemożności skontaktowania się z rodzicami.
 1368. Życzenie rodzica dotyczące niewydawania dziecka drugiemu z rodziców musi być poświadczone przez prawomocne orzeczenie sądowe, które  udostępnia się wychowawcy oddziału przedszkolnego.
 1369.  

   

  Rozdział 10
  Postanowienia końcowe

  § 115

 1370. Organem uprawnionym do uchwalania zmiany  Statutu Szkoły jest Rada Pedagogiczna.
 1371. Z wnioskiem o dokonanie zmian w Statucie Szkoły może wystąpić Dyrektor Szkoły, przewodniczący komisji lub zespołu Rady Pedagogicznej, organy Szkoły, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organ prowadzący.
 1372. Przyczyną zmiany Statutu Szkoły mogą być zmiany w prawie zewnętrznym lub wewnętrzna inicjatywa zmierzająca do wprowadzenia rozwiązań usprawniających pracę Szkoły.
 1373. Procedurę postępowania przy nowelizacji Statutu Szkoły regulują:
 1374. ogólne zasady stanowienia i nowelizowania prawa;
 1375. zasady określone w Statucie.
 1376. Po dokonaniu zmiany Statutu,  Dyrektor Szkoły opracowuje ujednolicony tekst Statutu Szkoły (nie mylić z tekstem jednolitym).
 1377. W przypadku licznych zmian lub zmian, które naruszałyby spójność Statutu albo w przypadku, gdy Statut był już wielokrotnie nowelizowany, opracowuje się projekt nowego Statutu.
 1378. Dyrektor szkoły w ciągu 14  dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu.
 1379. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.
 1380. Dyrektor  Szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem Szkoły wszystkim członkom społeczności szkolnej. Statut dostępny jest w czytelni Szkoły oraz na stronie BIP-u Szkoły.
 1381. Wyciąg z treści Statutu w zakresie praw, obowiązków, nagradzania i karania uczniów zamieszcza się na tablicy Samorządu Uczniowskiego.
 1382. Wyciąg z treści Statutu w zakresie zadań i obowiązków nauczycieli zamieszcza się na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim.
 1383.  

  § 116

 1384. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc „Statut Publicznej Szkoły Podstawowej  w Rydzewie uchwalony 1 września 2014 r.  z późniejszymi. zmianami.
 1385. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2017 r.

Nasza Placówka

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Plan Lekcji

Dla uczniów